Dec 8, 2007

Young Reporters for the Environment

Din il-gimgha bdejna, flimkien man-Nature Trust u l-HSBC, programm iehor ghat-tfal tal-iskejjel Sekondarji, bl-isem Young Reporters for the Environment. Programm intiz biex iharreg studenti fil-gurnalizmu ambjentali. Bdejna ma’ 9 skejjel sekondarji.

Ghandna bzonnu hafna programm bhal dan ghax bosta drabi nsib li ftit huma l-gurnalisti li jidhlu fil-fond tal-issues ambjentali. Hafna drabi kif qal ukoll Vince Attard, C’Man tan-Nature Trust, il-gurnalisti jirraportaw dak biss li huwa sensazzjonali.

Shaqt mal-istudenti li mportanti li jkunu posittivi. Mhux biex ifahhru lili jew lill-Gvern imma biex igibu lill-pubbliku konxju ta’ esperjenzi u prattici posittivi favur l-ambjent. Huwa dan li jista jwassal lil haddiehor jithajjar jaghmel l-istess. Hafna drabi, anke meta jitrattaw issue bhat-Tibdil fil-Klima, juzaw wisq doomsday reporting.

Ghidtilhom biex ikunu kburin b’dak li ghandna f’pajjizna. Per ezempju ftit probabilment huma konxji li fil-gzejjer taghna ghandna fjuri u pjanti (flora) daqs kemm hemm fir-Renju Unit kollu.

Ma jfissirx li m’ghandniex nitkellmu dwar id-difetti jew problemi ambjentali li ghandna, izda fl-istess hin dawk id-difetti jew problemi rridu narawhom ukoll f’kuntest shih u nifhmu ukoll li hafna drabi m’ahniex l-uniku pajjiz b’dawn id-difetti.

Nittama li dan il-programm jaghti lill-gurnalizmu Malti, kittieba aktar preparati fuq it-temi tal-ambjent.

No comments: