Jun 30, 2011

Jikber il-kunsens

Aktar ma jghaddi z-zmien aktar jikber il-kunsens tal-pubbliku ghad-decizzjoni li Triq Bisazza tkun kollha pedonali. L-ammont ta’ kummenti u messaggi posittivi li rcivejt kienu verament ta’ nkoraggiment. Dan apparti posizzjonijiet pubblici li hadu partijiet tal-media, fosthom t-Times of Malta. Kien hemm ukoll kumplikazzjonijiet li hawdu lil xi whud. L-ewwel kien hemm meta l-Arriva habru li se jkollhom jghaddu temporanjament minn Triq Bisazza sakemm jaggustaw is-sistema. Kemm jien u kif ukoll il-Prim Ministru ma ridniex li dan jigri u nsistejna mal-Arriva biex jaghmlu minn kollox biex isibu soluzzjoni u appellajna ghal bon sens.

Ahna nifhmu li l-bidla saret wara li l-Arriva kienu kkonkludew ir-rotot kollha. Xtaqna li hadna d-decizzjoni qabel, imma riedna ngibu l-partijiet maghna fid-decizzjoni, kemm lil tal-hwienet kif ukoll lill-Kunsill Lokali. U l-ahjar mument biex jifhmu l-proposta kien meta setghu jaraw b’ghajnejhom ir-rizultat kwazi finali. Kieku qbadna u ddecidejna qabel ma gie ffirmat il-kuntratt xorta konna naqilghuha ghax kienu jghidulna li njorajna lil kulhadd. Fl-ahhar mill-ahhar rebhet il-logika u l-Arriva sabu soluzzjoni. Irrid nghid grazzi kemm lill-ufficjali tal-Arriva kif ukoll lill-kollega l-Ministru Austin Gatt li ghamel il-parti tieghu.

Imbaghad kien hemm ir-reazzjonijiet negattivi ghad-decizzjoni tat-Transport Malta li tnaqqas 62 post ta’ parkegg biex tintroduci karregjata preferenzjali ghall-karozzi tal-linja. Ghalkemm jien naqbel mija fil-mija mal-introduzzjoni ta’ buslane, minn naha l-ohra mill-ewwel kif sirt naf bid-decizzjoni u kif TM ghaddewli l-pjanti, mill-ewwel stqarrejt li jistghu jinstabu soluzzjonijiet fejn minkejja li tinzamm il-buslane xorta ma jintilfux daqshekk carspaces. Din l-opinjoni esprimejtha kemm mal-kumitat tas-Sliema Business Community kif ukoll mal-GRTU li t-tnejn talbu laqghat urgenti mieghi kif gejt lura minn barra, minkejja li jien ma kontx l-attur tad-decizjoni. Ghal darb’ohra izda rebah il-bon sens u saru aggustamenti li salvaw mal-40 carspace minn 62 li kienu se jintilfu.

L-ironija f’dan kollu kien li fost l-aktar li tmashnu ghax kien se jintilef il-parkegg kien hemm nies li tghidx kemm kienu opponew l-progett ta’ carpark ta’ ‘l fuq minn 600 karozza li ridna naghmlu fi Qui-si-Sana u li fuqu naghmlu gnien ! U baqghu jopponu l-progett b’sahha anke meta l-Prim Ministru offra li titnehha kull attivita’ kummercjali mill-progett. Insomma ma’ certi nies ma tirbah qatt. Izda dawn l-attegjamenti mhux se jaqtghulna qalbna biex inkomplu ntejjbu din iz-zona residenzjali u t-tieni l-aktar zona kummercjali mportanti f’pajjizna u naghtu lill-pubbliku spazju miftuh aktar komdu u aktar organizzat.

No comments: