Jun 23, 2011

L-aktar poplu konxju dwar l-ambjent

Ghadu kemm hareg stharrig mill-EuroBarometer li juri li l-Maltin huma l-aktar poplu konxju dwar l-ambjent fl-Unjoni Ewropea. Dan ma seħħx b’kumbinazzjoni. Seħħ b’diversi passi, inkluż bis-saħħa ta’ Gvern li ma xxaħħaħx biex jinvesti fl-ambjent u investiment kbir ukoll fl-għarfien dwar l-ambjent lill-uliedna.

Dan ma sehhx b'kumbinazzjoni. Seħħ għax investejna l-miljuni fl-immaniġġjar tal-iskart. Meta tiftakar fejn konna ! Sa’ April tal-2004 Malta kienet tarmi ż-żibel tagħha fil-Magħtab u ħolqot muntanja ta’ imbarazz u imbarrazzament għaliha u għal kull min iżurha. Illum ghandna facilitajiet moderni li mhux biss qed jitrattaw l-iskart imma jiggeneraw energija nadifa wkoll. Ma bżajniex nieħdu deċiżjonijiet. U l-poplu qed jagħmel il-biċċa tiegħu wkoll. Nieħu gost ninnota, per eżempju, kif Malta hija ‘l fuq mill-medja Ewropea f’dak li hu separazzjoni tal-iskart. Dan qed iseħħ għax ħolqna sistemi li jinċentivaw is-separazzjoni tal-iskart u seħħ ukoll għax ma bżajniex quddiem kritika partiġġjana li ma riditnix nimmodernizzaw l-impjant ta’ riċiklaġġ ta’ Sant’Antnin.

Sirna l-ewwel pajjiz mill-pajjizi kollha tal-Meditterran li qed nitrattaw id-drenagg kollu qabel dan jintefa fil-bahar. Hloqna postijiet ta' rikreazzjoni komdi u neqsin mit-tniggiz. Ma rridux ninsew li qed nonfqu aktar minn terz tal-850 Miljun Euro fondi tal-Unjoni Ewropea fi progetti favur l-ambjent.

Din il-bidla fil-mentalita' gibniha wkoll għax infaqna l-eluf f’inizjattiva bħalma hi l-EkoSkola fejn eluf ta' tfal mhux biss jitghallmu fuq l-ambjent imma qed jigu stimulati jagixxu b'mod konkrett favur l-ambjent. Bdejna b'6 skejjel u llum ghandna t-tfal ta' 'l fuq minn 110 skejjel f'pajjizna jippartecipaw f'dan il-programm. Kollha entuzjasti biex jaghtu l-kontribut taghhom. Flimkien ma' NGO bhal Nature Trust irnexxielna nibnu generazzjoni gdida lesta li timpenja ruha favur ambjent ahjar.

L-ambjent u l-ħarsien tiegħu jiswew il-flus. Hadna decizzjonijiet biex gibna fil-prattika l-principju tal-Polluter Pays. Min ihammeg irid ihallas. Naf li b'mizuri bhal dawk ma ssirx popolari, imma kienu mizuri mehtiega biex kulhadd jifhem li hemm prezz ghan-nuqqas ta' responsabilita' ambjentali. Ambjent aħjar ifisser kwalita’ ta’ ħajja aħjar u aħna determinati li nkomplu naħdmu għal dan il-għan.

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110622/local/Greening-of-the-Maltese.371773

No comments: