Jul 25, 2011

Breivik, Lowell u Muscat

Dak li gara fin-Norvegja nhar il-Gimgha li ghadda fejn estremista ta’ 32 sena Anders Behring Breivik spicca qatel 76 persuna, fosthom 68 zaghzugh, juri ghal darb’ohra ir-responsabilita’ li jerfghu il-politici fid-diskorsi taghhom. Facli hafna li biex nkunu popolari anzi populisti, naghmlu diskorsi li jbezzghu s-socjeta’ mill-influss multi-kulturali fis-socjeta’ taghhom. Bid-diskorsi taghhom kapaci jwelldu monstri socjali bhal Behring Breivik, li jhossu konvint li dak li ghamel ghamlu fl-interess tas-socjeta’ Norvegiza.

Interessanti l-fatt li dan Anders Behring Breivik kien gie Malta u skond il-MaltaToday “kien f’kuntatt mal-partit ta’ Norman Lowell”. Fil-bidu ta’ Mejju ta’ din is-sena s-Sunday Times kienet rrapurtat li "the far-right leader Norman Lowell will instruct his supporters to vote for the Labour Party at the next general election if Joseph Muscat sticks to his promise to take concrete action against African immigrants." Lowell kien ikkwotat li qal "the Leader of the Opposition is showing recently that his heart is beating in the right place." Il-Partit Laburista kellu joħroġ stqarrija jiddisassoċja ruħu mill-kummenti ta’ Norman Lowell.

Jidher li Lowell ħasad lil Muscat. Pero jidher li Muscat biss inħasad peress li l-posizzjonijiet xenofobi tal-Kap tal-Oppożizzjoni kienu iktar jixirqu lil xi ħadd estrem bħalma hu Lowell milli lil min ipinġi lilu nnifsu bħala progressiv, moderat u ġdid. Min jiżra r-riħ jaħsad tempesta jgħid il-Malti.

Jibqa l-fatt li l-Kap tal-Opposizzjoni xejn ma ddejjaq jaghmel diskors fejn sahansitra sahaq li pajjizna kellu jhalli persuni li harbu mill-Libja f’nofs ta’ bahar u li l-forzi armati ma kellhomx imorru jassistuhom. Ezempju iehor ta’ immaturita’ politika. Hija mmaturita politika bhal din li tkebbes politika ta’ mibgheda mibnija mill-biza ta’ influss ta’ persuni differenti li whud isostnu li jisirqu l-opportunitajiet lill-persuni li jghixu f’pajjizna. Mhux qed nghid li Joseph Muscat qatt appella ghal vjolenza, imma r-responsabilita’ politika ma titlobx biss li ma nappellawx ghall-vjolenza. Ir-responsabilita’ politika titlob li ahna l-politici nkunu aktar minn meqjusa fi kliemna halli ma nxettlux kultura u attitudni xenofoba.

No comments: