Jul 7, 2011

Dog Friendly Beaches

Ara veru kaz li xi kultant f’pajjizna nispiccaw niggieldu l-ghadu immaginarju. Kaz simili huwa dak tal-petizzjoni Petition for Dog Friendly Beaches in Malta. Ftit tal-granet ilu dehret storja f’The Times li qalghet kontroversja mix-xejn. Il-veru kaz kif il-media xi kultant kapaci taghmel 1 plus 1 = 3 !

Din il-kontroversja hija purament trivjali minhabba s-semplici raguni li l-annimali ilhom ipprojbiti li jitnizzlu fil-bahar madwar 50 sena. Fl-1960, kienu gew introdotti l-‘Bathing of Animals Regulations’. Dawn ir-regolamenti gew sostitwiti permezz tal-Avviz Legali 125 tal-2008 (li dwaru inkiteb l-artiklu in kwistjoni) sabiex ma jkunx hemm zewg ligijiet li japlikaw fl-istess hin dwar l-istess suggett. Fil-fatt, ir-regolamenti l-antiki tal-1960 kienu jippermettu biss l-inzul tal-annimali fil-bahar f’certu hinijiet tal-gurnata u f’certu postijiet biss. Tant hu hekk, li wiehed diga’ seta’ jigi mmultat fil-passat jekk inizzel annimal fil-bahar barra l-eccezzjonijiet imnizzla fil-ligi tal-1960.

L-avviz legali jaghmilha cara li l-klieb jistghu jitnizzlu hdejn il-bahar hlief fejn hemm ir-ramel. Din kienet saret ghal ragunijiet ta’ sahha pubblika. Hemm diversi tipi ta’ mard li jista’ jittiehed permezz ta’ hmieg tal-annimali li jista’ jsib ruhu fir-ramel. Dan il-mard ivarja minn Salmonellosis (infezzjoni fl-intestini) sa anke E.Coli 0517. Ftit tas-snin ilu fl-Ingilterra kien hemm kaz fejn spiccat mietet tifla b'infezzjoni bhal din.

Barra minn hekk, il-by-laws proposti mill-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema kellhom biss x’jaqsmu mal-banjijiet naturali li hemm madwar il-kosta fil-blat li kif kiteb sew l-Vici Sindku Cyrus Engerer, ma huma xejn hlief “small holes in our rocky beaches that are filled with seawater, which are therefore, not open seas. Dan bl-ebda mod ma jwaqqaf lil hadd li jiehu xi passiggata lill-kelb jew xi annimal iehor li jista’ jkollu, ma’ tul il-kosta fuq il-blat.

Bye-law ohra li s’issa l-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema ghadu biss ppropona, hija dik li l-klieb jinzammu marbuta bic-cinga meta jkunu fuq il-kosta. Dan ghax kien hemm bosta li lmentaw li xi klieb spiccaw gew attakkati mill-klieb akbar jew sahansitra persuni sfaw aggrediti. Ghalhekk kif wiehed jista jara l-beaches Dog Friendly kienu u Dog Friendly ghadhom. U meta jkun hemm xi hadd li jiprova jaghmel mod iehor, jien wkoll li niprotesta. Imma ma hemmx htiega zgur sa llum.

2 comments:

J. J. Meli said...

Published in veterinary and toxicology journals between 1996 and 2006, the studies found that lab mice and rats injected with microchips sometimes developed subcutaneous "sarcomas" — malignant tumors, most of them encasing the implants.
• A 1998 study in Ridgefield, Conn., of 177 mice reported cancer incidence to be slightly higher than 10 percent — a result the researchers described as "surprising."
• A 2006 study in France detected tumors in 4.1 percent of 1,260 microchipped mice. This was one of six studies in which the scientists did not set out to find microchip-induced cancer but noticed the growths incidentally. They were testing compounds on behalf of chemical and pharmaceutical companies; but they ruled out the compounds as the tumors' cause. Because researchers only noted the most obvious tumors, the French study said, "These incidences may therefore slightly underestimate the true occurrence" of cancer.
• In 1997, a study in Germany found cancers in 1 percent of 4,279 chipped mice. The tumors "are clearly due to the implanted microchips," the authors wrote.
Caveats accompanied the findings. "Blind leaps from the detection of tumors to the prediction of human health risk should be avoided," one study cautioned. Also, because none of the studies had a control group of animals that did not get chips, the normal rate of tumors cannot be determined and compared to the rate with chips implanted.
Still, after reviewing the research, specialists at some pre-eminent cancer institutions said the findings raised red flags.
"There's no way in the world, having read this information, that I would have one of those chips implanted in my skin, or in one of my family members," said Dr. Robert Benezra, head of the Cancer Biology Genetics Program at the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York.
Before microchips are implanted on a large scale in humans, he said, testing should be done on larger animals, such as dogs or monkeys. "I mean, these are bad diseases. They are life-threatening. And given the preliminary animal data, it looks to me that there's definitely cause for concern."
Dr. George Demetri, director of the Center for Sarcoma and Bone Oncology at the Dana-Farber Cancer Institute in Boston, agreed. Even though the tumor incidences were "reasonably small," in his view, the research underscored "certainly real risks" in RFID implants.

J. J. Meli said...
This comment has been removed by the author.