Aug 30, 2011

Tlifna gentlom ta' veru

Kieku xi hadd kellu jsaqsini “Liema minn nies li taf, tikkonsidra bhala l-aktar 10 gentlomi ?” Fir-risposta tieghi zgur li ninkludi lis-Sur Edwin Meli bhala wiehed minn ta' quddiem fil-lista. Lis-Sur Edwin ili nafu minn meta ta’ eta’ zghira hafna bdejt ninzel il-pitch tal-waterpolo tas-Sliema. Sfortunatament matul il-lejl li ghadda s-Sur Edwin hallina fl-eta’ ta’ 86 sena. L-ahhar li kellimtu kien proprju l-Hadd li ghadda meta mort narah l-isptar. Laqatni l-mod helu li laqghani bih, minkejja li bilkemm kien ghad fadallu sahha. Kien imdawwar bil-familja kollha madwaru.

Is-Sur Meli kien mhux biss il-President izda fuq kollox kwazi missier ghal dawk kollha li kienu jinzlu l-pitch. Persuna ta’ dixxiplina u serjeta’ kbira izda dejjem bi tbissima u b’xi battuta biex jibghat messagg posittiv. Jistma u jaghti mportanza lil kulhadd. Ma jimpurtax mill-liema background socjali gej, ghalih int importanti. Kien gentlom ma’ kulhadd, anke mal-avversarji. Il-korrettezza kienet ghalih mod ta’ hajja, fil-business, fl-isport u fil-familja li tant kienet ghal qalbu. Ghal xi zmien kien dahal fil-politika mal-PN izda pprefera l-impenn fl-isport.

Ta hafna minn hajtu lill-isport u lil Tas-Sliema. Lis-Sliema Aquatic Sports Club ta’ servizz bhala President ghal 36 sena shah sal-1992 meta gie elett Michael Soler. Is-Sur Edwin kien wiehed mill-kollonni li fuqu nbena l-club tal-waterpolo tas-Sliema ta’ llum u ghalhekk kien xieraq li meta fis-snin disghin il-club gie ristrutturat, il-kumpless issemma ghalih.

Ghalkemm hafna tal-eta’ tieghi u izghar jiftakruh l-aktar bhala President tas-Sliema Aquatic Sports Club, fil-verita’ kien qatta’ zmien twil bhala President anke tal-club tal-football tas-Sliema Wanderers. Fil-fatt kien President mill-1955 sa 1959 u rega serva ta’ President bejn 1961 u l-1962. Fi zmienu s-Sliema Wanderers kienu rebhu xejn anqas minn 12-il unur.

Is-Sur Edwin hallina. Izda l-ezempju tieghu jibqa mhux biss mal-isportivi izda ma’ dawk kollha li f’hajjithom kellhom ix-xorti li jkunu jafuh. Nhar il-Hamis fid-9.30am naghtuh l-ahhar tislima fil-Knisja ta’ Stella Maris f’Tas-Sliema.

No comments: