Nov 8, 2011

Frott artna

Fil-laqghat li jkolli mal-ghaqdiet tal-bdiewa kont ili nghid li nirrabja ghall-fatt li meta mmur nixtri, nista nsib pakkett ta’ insalata ta’ haxix ta’ barra mqatta u f’porzjon ghal familja zghira, izda ma nsibx nixtri pakkett ta’ insalata bil-haxix lokali. Kont ili nhambaq li l-konsumatur ta’ llum f’pajjizna m’ghadux il-konsumatur ta’ 10 snin ilu. Illum id-daqs ta’ familja huwa 3-4 persuni, b’aktarx il-missier u l-omm jahdmu. Meta jigu lura mix-xoghol iridu jsajru bil-hatfa u allura jekk jistghu isibu pakkett b’haxix diga mqatta, mahsul u fid-daqs li ghandhom bzonn, allura dak se jixtru. Zgur mhux se joqghodu jqattghu u jqaxxru l-haxix fil-ftit hin li jkollhom, jekk kapaci jsibu alternattiva ta’ kwalita’.

Ghal din id-domanda mis-suq issa wiegbu zewg nisa, Joyce u Marthese, permezz tal-kumpanija taghhom FrottArtna. Zewg nisa bdiewa li gharfu jirrispondu ghas-suq anke bl-ghajnuna tal-membri tal-familja taghhom li jaghtuhom daqqa t’id. Nhar il-Hadd filghodu hadt gost immens nattendi ghal-launch tal-prodotti taghhom waqt l-attivita’ Vivanda li saret f’Ta’ Qali. Prodott frisk ippakjat f’packaging pulit u li jolqot l-ghajn. B’window trasparenti li turik ezatt il-kwalita’ ta’ dak li qed tixtri. Porzjon ta’ insalata jew cole slaw, inkella haxix imqatta u mhallat biex taghmel soppa.

FrottArtna hadet hsieb tirrispondi wkoll ghall-htigijiet anke tar-ristoranti billi qed tiprovdi pakketti ta’ qis akbar. Pakketti bhal dawn bi prodotti lokali fil-fatt ilhom ftit fis-suq, izda ssa FrottArtna qed iwessghu l-ghazla. Minn qalbi nawgura l-aqwa success lil Joyce u Marthese, ghax success ghalihom ikun ifisser success ghall-bdiewa li jiprovduhom bil-prodotti friski kuljum mill-ghelieqi taghhom. taw lill-konsumatur ta’ pajjizna li jaghzel il-haxix ta’ pajjizna.

No comments: