Mar 15, 2012

Tislima lil Censu Tabone

Il-bierah wara nofsinhar mort naghti l-ghomor lill-familja tal-President Emeritus Censu Tabone. Sibt lis-Sinjura Maria, mdawwra minn uhud minn uliedha u t-tfal taghhom. Ma kontx naf x’se nghid izda hassejt id-dmir li ghallanqas inkun vicin il-familja Tabone
f’dan il-mument difficli. Ghalija u ghal familja tieghi, Censu Tabone u l-familja tieghu kienu specjali. Missieri sa mis-snin sittin kien jghin lil Censu Tabone fil-kampanja elettorali, u kien sikwiet jghaddi s’ghandna. Il-familjari ta’ Censu l-bierah fakruni li meta kont ghadni zghir u jghiduli li gej ghandna l-Ministru Tabone, jien kont nibza mill-kelma Ministru u dlonk nidhol taht il-mejda tal-ikel ! Meta kbirt kull meta Censu Tabone kien jiltaqa mieghi, l-ewwel haga li kien isaqsini bi tbissima biex jigibidli saqajja kienet tkun “Ghadek tidhol taht il-mejda !?”


Censu Tabone kien ezemplari, simpatiku, bniedem tan-nies u tal-familja. Ghalih il-politika kienet servizz lil kull min ghandu bzonnu. Defnittivament jibqa jissemma ghall-karizma li kellu kemm bhala politiku u kemm bhala tabib tal ghajnejn. Kien bniedem ta’ umilta’ Id-dar tieghu dejjem miftuha, b’martu bil-pacenzja kollha tilqa lill-kulhadd u taqsam dak li jkollhom ma’ kulhadd. Kien fuq kollox politiku ta’ korrettezza kbira. Kien jiggieled ghall-punt imma meqjuz fi kliemu biex ma joffendi lil hadd.


Kien bniedem ta’ vizjoni. Qatt ma nista’ ninsa li meta jien kont President taz-Zghazagh tal-PN fil-bidu tas-snin disghin kont hadt ghandu grupp ta’ zghazagh ewropew gejjin mill-ghaqdiet fi hdan l-European Young Christian Democrats. Hafna minn dawn iz-zghazagh kien esprimew apertament mieghi kemm kienu impressjonaw ruhhom bil-vizjoni li kellu tal-Ewropa Censu Tabone minkejja l-eta’ li diga’ kellu. Kien jghoxa maz-zghazagh ghax kif kien jghid hu “z-zghazagh inhosshom inaqsuli l-eta’ li ghandi !”

Censu Tabone kien fuq kollox ragel tal-familja. Kien ihossu fl-aqwa tieghu meta jkun imdawwar bit-tmien uliedu u t-tfal taghhom u dan l-ahhar anke b’ulied it-tfal t’uliedu. Minn hawn irrid ninghaqad mal-familja tieghi biex naghti l-kondoljanzi lill-familja kbira tieghu. M’ghandiex dubju li nhar is-Sibt filghodu eluf se jingabru biex jaghtu l-ahhar tislima lil Censu u fis-skiet jirringrazzjawh ghall-kontribut kbir li ta lis-socjeta’ Maltija.

No comments: