Mar 8, 2012

Tislima lin-nisa

Xi snin ilu bdejt id-drawwa li naghti fjura lin-nisa li jahdmu fis-Segretarjat mieghi. Imma Jum il-Mara, meta nqis, ghandu jkun aktar minn sempliciment simbolu.

Meta ndur madwari, nifhem li ghalkemm ghamilna avanzi kbar u l-istudenti tfajliet taghna llum ghandhom edukazzjoni sahansitra ahjar minn ta’ hafna studenti subien, nifhem ukoll li l-piz ghadu jaqa’ wisq qawwi fuq in-nisa. F’kull eta’ tal-hajja, donnu li t-tfajliet iridu jithabtu aktar biex jaslu ghaliex dak li mistenni minnhom huwa aktar wiesa’ minn dak li wiehed jistenna minn ragel. Niltaqa’ ma’ ommijiet zghar li, jkun xi jkun il-background akkademiku tagghom, iridu jlahhqu mal-impenji kollha tat-trobbija anke jekk jibqghu jahdmu.

Niltaqa’ ma’ nisa ikbar li jqattghu sieghat twal jiehdu hsieb qraba anzjani tagghom. Ma’ hafna ohrajn li wara li rabbew it-tfal, jiddedikaw hinhom ghat-trobbija tan-neputijiet. Ghadhom ftit wisq dawk l-irgiel li jmiddu idejhom ghal xoghol fid-dar donnu dan xi haga tal-misthija. Programmi bhal ‘Nista’’ li tnedew f’dawn l-ahhar snin jaghmlu tajjeb hafna li jpoggu dak li ghandu jkun ovvju quddiemna kuljum biex nixtrarruh u nagixxu fuqu.

F’Jum il-Mara, il-hsieb ewlieni tieghi huwa grazzi kbira lin-nisa kollha, li bil-mod uniku tagghom jippermettu li l-familji taghna jibqghu ghadejjin u li s-socjeta’ taghna tkun aktar b’sahhitha. Dak li jsir favur in-nisa qatt mhu mohli.....ghaliex il-gid tieghu jinxtered bil-kbir. Fl-istess hin hsiebi jmur ukoll man-nisa fid-dinja li ghadhom mcahhda mid-drittijiet bazici taghhom, u huma sfruttati u abbuzati.

No comments: