Apr 18, 2012

50 sena ta' hidma favur l-ambjent

Kemm hadt gost dalghodu nisma lil Guido Lanfranco, il-persuna li 50 sena ilu welled l-ghaqda li llum jisimha Nature Trust. Bil-mod helu tieghu spjega lill-udjenza li hafna 50 sena ilu kienu jikkunsidrawh bhala imtektek ghax kienu imur bil-glekk, l-bagalja u l-kopp fil-kampanja biex jigbor l-insetti u l-friefet ! Irrakkonta wkoll li bosta ministri fil-passat kienu jinjorawh u bhal speci jiddiehqu bih. Kienu nies bhal Guido u huh Edwin li gabru madwarhom studenti u ohrajn li matul iz-zmien bnew generazzjoni gdida ta’ nies b’kuxjenza ambjentali. Kienu dawn li kif qal l-President George Abela dalghodu gabu lis-socjeta’ f’sensiha. Gabu lis-socjeta’ Maltija sensittiva ghall-wirt naturali ta’ pajjizna u mhux biss sensittiva ghall-wirt storiku taghna.

Guido stess ammetta li llum ghandna klassi politika u anke istituzzjonjiet li huma aktar konxji tal-ambjent, anke ghax is-shubija ta’ pajjizna fl-Unjoni Ewropea gieghel lill-politici jhaffu l-bidla lejn politika msawwra aktar fuq zvilupp sostenibbli. Sar hafna izda kif qal tajjeb fl-intervent tieghu l-President attwali tan-Nature Trust, it-tant habrieki Vince Attard, il-hidma trid tkompli. Interessanti il-fatt kif spjega Vince kif matul is-snin anke l-fizjonomija tal-membri f’din l-ghaqda nbidel. Tant li filwaqt li sal-ahhar tas-snin 70 l-ghaqda kellha ftit aktar minn 1000 membru u aktar minn 80% minnhom kienu persuni barranin li kienu jghixu f’Malta, llum l-ghaqda ghandha ‘l fuq minn 5000 membru, li kwazi kollha huma maltin.

Fid-diskors tieghu Vince Attard spjega it-tlett impenji principali tan-Nature Trust illum. L-ewwelnett dak tal-edukazzjoni u tixrid ta’ taghrif fuq il-qasam ambjentali, specjalment fl-iskejjel. Dan qed isir fi programm imsejjah EkoSkola, liema programm qed isir b’mod kongunt mal-Gvern kif ukoll bis-support anke ta’ sponsors private. It-tieni mpenn huwa dak tat-tmexxija ta’ siti ta’ mportanza ambjentali, bhal dak tal-Park ta’ Xrobb l-Ghagin stess, li qed jitmexxa flimkien mal-Gvern wara li lestejna wkoll centru ta’ taghlim. It-tielet huwa dak tal-kura tal-annimali tal-bahar. Din ukoll hija hidma li ssir flimkien mac-centru tal-Gvern ghall-Akwakultura li sa llum ghandna fit-Torri ta’ San Lucjan.

Nista nghid li personalment dejjem hassejtni komdu nahdem man-Nature Trust. Mhux necessarjament qbilna dejjem, izda dejjem hassejt li nista nibni inizzjattivi maghhom. Huma partners li maghhom tista titrasforma l-holm jew il-paroli f’realta’. Hekk ghamilt meta fl-2003 bdejna flimkien l-ewwel esperjenza tal-EkoSkola ma’ 6 skejjel biex illum ghandna ‘l fuq minn
80% tal-iskejjel ta’ pajjizna attivi f’dan il-programm. Maghhom bnejna wkoll il-kampanja 34U, biex fl-ahhar snin hawwilna ‘l fuq minn 110,000 sigra f’pajjizna. U maghhom ukoll mir-rovina tar-relay station tad-Deutsche Welle f’Xrobb l-Ghagin sawwarna flimkien centru ghat-taghrif dwar l-ekologija, liema centru fih inifsu huwa vetrina ta’ zvilupp sostenibbli. Minn hawn nappella biex aktar nies joffru hinhom u l-energiji taghhom lil din l-ghaqda li tant ghanda potenzjal biex tkompli taghmel gid lill-pajjizna.

No comments: