Jun 28, 2012

Lura jew 'l quddiem ?

Laqatni ferm artiklu li għadni kif qrajt fil-gurnal Taljan La Stampa.  Artiklu li jitfa’ dawl fuq ir-realta’ Taljana bħalissa, pero li jgħodd ukoll ħafna għar-realta’ tagħna.  L-artikolist jitħassar lill-dawk li huma nostalġiċi għal żmien il-lira Taljana.  In-nostalġija hi għal mod li kienu jgħixu qabel, aktar milli għall-munita l-antika. Dak kien żmien li fih il-familji kien jirnexxilhom ifaddlu xi ħaġa u l-ekonomija kienet qed tikber għalkemm bil-mod.

Is-self kien jiswa d-doppju li jiswa llum u l-inflazzjoni kienet tremenda, pero kienet dinja li fiha kien għadu jeżisti l-protezzjoniżmu.  Pero jekk immorru lura għal żmien il-Lira Taljana, żgur mhux se tirritorna dik ir-realta’.  Żgur li ħadd mhu jistenna li ċ-Ċiniżi se jmorru lura għall-livell ta’ penetrazzjoni tas-swieq li kellhom qabel u wisq anqas il-Brażiljani.  U jekk jerġa lura dak iż-żmien probabli li t-Taljani jkollhom fil-ħwienet bit-trolley mhux biex jimluha bil-prodotti pero jimluha bil-flus li tant ikunu bla valur li tkun tinħtieġ muntanja karti biex tixtri xi ħaġa.

Skont l-iktar kalkoli pożittivi, kieku l-Italja kellha terġa tadotta l-Lira bħala munita, f’jum wieħed biss jintilef mat-30 fil-mija tal-ġid nazzjonali, l-istess kif kien ġara fil-Ġermanja fis-snin ta’ qabel it-Tieni Gwerra Dinjija.

Huwa tabilħaqq ta’ min jitħassar lil min hu mbeżża’ mill-futur, u minflok jittama f’passat li ma jista’ jirritorna qatt.  Jirrabbjawni l-politiċi li dan jafuh pero jippreferu jimxu b’opportuniżmu u minflok ma jgħidu dak li hu sewwa, jgħidu dak li jridu jisimgħu n-nies.  Lil dawn in-nies imbeżża’ hemm ħaġa waħda li rridu ngħidulhom – li min tilef it-triq m’għandux jaqa’ għat-tentazzjoni li jmur lura, għaliex jekk iħarsu ‘l quddiem biss jistgħu jerġgħu jsibu d-direzzjoni tajba.  Għandna niftħu għajnejna mill-wegħdiet fiergħa li jsiru anke f’pajjiżna!

No comments: