Sep 5, 2012

Servizz iehor


Dan l-ahhar zort familja b’tifla li ghandha l-kundizzjoni Down syndrome.  Waqt li konna qed nitkellmu stajt nirrifletti kemm pajjizna mexa ‘l quddiem fil-mod kif nitrattaw persuni b’kundizzjoni bhal din.  Dan kien possibli wkoll bil-kontribut tal-Assocjazzjoni Down Syndrome f'Malta li twieldet f’pajjizna madwar 30 sena ilu, meta xi genituri hassew il-bzonn li jinghaqdu flimkien biex jaqsmu nformazzjoni u esperjenzi u jkunu ta' appogg ghal xulxin. 
 
Illum persuni li ghandhom Down syndrome huma rregistrati fl-iskejjel normali u allura qeghdin jibbenefikaw minn edukazzjoni nklussiva ma' shabhom l-ohra li m'ghandhomx dizabilita'. Dawn l-istudenti Down syndrome qeghdin ikunu mghejjuna mill-Learning Support Assistants (LSA's) matul is-snin edukattivi taghhom u dan biex jibbenefikaw kemm jistghu u bl-ahjar mod possibbli mill-edukazzjoni li joffri pajjizna.  
 
Illum persuni b’Down syndrome qed ikunu ntegrati wkoll fid-dinja tax-xoghol. Meta titkellem ma’ min qieghed ihaddem lil dawn il-persuni, kollha jghidulek li x-xoghol li jaghtuk hu xoghol tajjeb hafna. Huma persuni li l-anqas li jkunu assenti minn fuq il-post tax-xoghol u li huma habrieka.  
 
Sa ftit jiem ilu, is-sahha taghhom kienet qeghda tigi segwita mill-istat sal-eta' biss ta' 14-il sena. Grazzi ghall-hidma ntensiva tal-Assocjazzjoni Down Syndrome, intlahaq ftehim mal-Ministeru tas-Sahha li permezz tieghu nfethet klinika ghall-adulti li ghandhom Down syndrome. Din il-klinika, li qeghda tiffunzjona mill-poliklinika ta' B'Kara, bdiet tilqa' fiha l-ewwel klijenti taghha madwar tlett gimghat ilu. Din il-familja uriet l-apprezzament taghha ghal fatt li issa binthom se tkun tista tkun monitoored b'mod professjonali anke wara l-eta' ta' 16-il sena.  Dan is-servizz tahom aktar serhan tar-ras.
 
Dan is-servizz gie ppjanat u mfassal fuq livell internazzjonali bil-ghajnuna ta' kuntatti barranin li l-Assocjazzjoni ghamlet ghal dan il-ghan. Minn hawn inrid irrodd hajr lil din l-Assocjazzjoni li gharfet tahdem id f’id mal-Gvern biex dawn il-persuni jinghatalhom futur ahjar.

No comments: