Oct 12, 2012

Wake up Leo !


Tal-Labour dejjem iridu jaraw ma xiex jaqbdu u jfettqu. Il-Ministeru tiegħi f’dawn il-ġranet beda proċess biex ninstallaw turbina tar-riħ fuq is-Sikka l-Bajda. Din se sservi biex l-istudju li qed jevalwa l-impatt tat-turbini fuq l-għasafar ikun aktar fid-dettal u preċiż. Hekk fil-fatt irrakkomanda l-EIA (Environment Impact Assessment) li għadu kemm tlesta. Il-Gvern applika biex jinkisbu fondi ewropej għal din it-turbina.  L-għan aħħari tagħna jibqa dak li fuq dik is-Sikka ninstallaw windfarm li jagħtina madwar 100 MW ta’ enerġija mir-riħ.
 
Iżda oħloq il-għaġeb xi ħaġa purament teknika tal-Labour ukoll jaqbdu magħha u jipruvaw idawruha f’ballun politiku bla bżonn. Biss bħas-soltu jiżolqu fin-niexef. Leo Brincat qalilna li l-Gvern żamm kollox mistur.  Mistur ?! L-istudju fuq l-impatt ambjentali tal-wind farms diġa ngħata lill-istakeholders biex jibgħatu l-kummenti tagħhom. U probabilment kien proprju għalhekk li ġurnal lokali (The Times) kien pro-attiv u talab lill-Gvern għall-kumment.  
 
Il-Gvern miexi bil-pjan kif maqbul mal-Unjoni Ewropea fuq kif pajjiżna sas-sena 2020, 10% tal-enerġija li nikkunsmaw f’Malta trid tkun ġejja minn sorsi nodfa. Dan se jkun miksub b’enerġija nadifa ġġenerata mir-riħ, mix-xemx u mill-iskart. Tant kemm pajjiżna miexi fid-direzzjoni t-tajba li l-impjant ta’ Sant’Antnin f’Marsaskala beda jiġġenera l-enerġija u is-sub target tal-panelli fotovoltajiċi għas-sena 2012 se jkun inqabeż bl-investiment qawwi li sar u bl-għajnuna ta’ diversi skemi imnehdija mill-Gvern.  
 
Hija ħasra li f’pajjiżna għandna Opposizzjoni li dejjem moħħa biex tfixkel. Kienet kontra l-immodernizzar tal-impjant ta’ Sant’ Antnin, saħansitra Dott Muscat prova jtellef fondi Ewropej lil Malta għal dan il-proġett u anki fuq il-Windfarms l-istess Dott Muscat f’Wied Rini mar ibeżża l-bdiewa li l-windfarms jipperikolaw il-watertable.  Imbaghad Leo Brincat kompla għaxxaqha.  Qalilna li “l-Gvern imissu jghidilna x’se jaghmel u jippublika l-pjani tieghu”.  Ghadu ma jafx li l-pjan ilu ppublikat u saħansitra mogħti lill-Kummissjoni Ewropea ! Wake up Leo ! Dan hu l-periklu li qed jaffaċċa pajjiżna, Opposizzjoni mħawda li ma tafx xi trid u li magħha ħadd ma jaf fejn qiegħed.

No comments: