Nov 28, 2012

Zammejna l-weghda taghnaNhar il-Hadd li ghadda mijiet ta’ familji zaru l-Impjant tar-Riciklagg ta’ Sant’ Antnin f’Wied il-Ghajn li ghal darb’ohra fetah il-bibien tieghu ghall-pubbliku. Il-familji kellhom l-opportunità li jzuru l-operat tal-impjant filwaqt li kien hemm gurnata ta’ divertiment  ghall-familja kollha.  Kien atmosfera verament sabiha.  Jien mort ghal habta tan-nofsiegha u bejnietna hsieb li mhu se jkun hemm hadd dak il-hin peress li huwa l-hin tal-ikel.  Izda kont zbaljat.  Iltqajt ma’ bosta familji kwazi kollha bit-tfal maghhom u sahansitra ltqjt ma’ 6 turisti li anke huma hadu l-guided tour. 
 
Dan l-impjant sar b’investiment ta’ €27 miljun b’kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea, minkejja l-opposizzjoni kollha li kellna niffacjaw minghand min suppost kien jaf ahjar, inkluz dak li llum huwa l-Kap tal-Opposizzjoni, Joe Muscat, li kien ghamel minn kollox biex jwaqqaf il-fondi tal-UE ghal dan il-progett.  L-ahhar estenzjoni ta’ dan l-impjant  tkun il-Mechanical Biological Treatment Plant (MBT Plant).   Minn kemm ilu jopera l-MBT madwar 88,000 tunnellata ta’ skart gew trattati biex issa mill-iskart qed tkun generata l-energija nadifa.
 
Dan wassalna biex nintroducu Good Neighbourhood Scheme li permezz taghha persuni li joqghodu f'ragg ta' 1.5km mic-centru tal-Impjant ta' Sant'Antnin issa se jibdew jircievu b’xejn 150 unit ta’ elettriku kull wiehed, permezz ta’ cheque li jissarraf meta jithallas il-kont tad-dawl. Biex naghti ezempju r-rebate fuq il-kont tad-dawl ghall-familja ta' 4 persuni se jkun ta' madwar 96 euro kull sena.  Din il-mizura ntlaqghet tajjeb hafna.  Konna weghdna li dan l-impjant se jitmexxa kif suppost u eventwalment ir-residenti fil-qrib igawdu anke minnu.  Ghal darb’ohra wrejna li l-weghdiet taghna nwettquhom. 
 
Matul l-ahhar 8 snin irnexxielna ndahhlu attitudni gdida fis-socjeta’ Maltija fil-qasam tal-immanigjar  tal-iskart. Bdejna s-sistema ta’ separazzjoni tal-iskart mid-djar permezz tal-iskema Irricikla t-Tlieta. Bejn l-2008 u Settembru 2012 ingabru madwar 60,000 tunnellata ta’ skart li dahal fl-impjant ta’ Sant’Antnin halli jkompli jigi separat halli jigi esportat. Barra hekk mic-Centri li jilqghu fihom skart goff fil-Maghtab, l-Imriehel, Hal Far, Hal Luqa, u x-Xewkija Ghawdex, il-WasteServ gabret aktar minn 85,000 tunnellata ta’ skart goff domestiku minn dawn is-siti.   Bl-iskart isepparat migbur ghar-riciklagg il-WasteServ esportat aktar minn 1700 container (tal-40 pied) bejn l-2009 u  Settembru  2012 b’valur ta’ ‘l fuq minn 3 Miljun Euro.

No comments: