Jan 11, 2013

Assolutament xejn gdid !


Jumejn ilu Joseph Muscat “habbar 4 proposta godda” skond hu fuq l-energija nadifa.  Fil-fatt ma habbar assolutament xejn gdid.  Spicca jghid li se jaghmel affarijiet li l-Gvern diga agixxa fuqhom inkella jhabbar inizzjattivi lid an il-Gvern diga tkellem fuqhom fl-ahhar budget u l-istess Joseph Muscat ivvota kontrihom halli ma nibdewx nimplimentawhom !  Inkredibbli imma veru ! 
 
L-ewwel “proposta” – Solar Farms : Minkejja li nifhmu li pajjizna hu ristrett fl-ispazju fuq l-art u ma jistax ikollu s-solar farms kbar li ghamlu pajjizi ohra, dan ma jfissirx li ma jistax ikollna solar farms ta’ qies iżgħar anzi aħna favur tagħhom dejjem jekk ma jkunux f’żoni sensittivi ekoloġikament jew estetikament. Proprju fl-ahhar budget stabbilejna r-rati tal-Feed In Tariff ghal sistemi akbar minn 1MW.   Barra hekk bil-fatti mxejna biex ikollna madwar 100,000 metru kwadru ta’ soqfa ta’ binijiet pubblici bil-pannelli fotovoltaici u ghenna lil bi 15 il-miljun euro ‘l fuq minn 6,000 familja biex jinstallaw l-panelli fuq il-bjut tagħhom.  Dan apparti li bi €16-il miljun sostnejna 270 sid ta’ negozju jew fabbrika b’ biex jinvestu f’sistemi ta’ enerġija alternattiva.  Kif ghidt il-bierah fir-risposta tieghi hadna bosta inizzjattivi ohra. 
 
It-Tieni “Proposta” : Jaghti Opportunita’ nvestiment f’Solar Farm lill-familji li m’ghandhomx access biex jinstallaw sistema ta’ PVs.  Inkredibbli ara xi ktibna fl-ahhar budget f’pagna 42: “Il-Gvern qed jiffinalizza wkoll skema li permezz tagħha familji li ma jistgħux iwaħħlu pannelli fotovoltajiċi fuq il-bejt tagħhom, jinvestu f’sistema akbar lil hinn mir-residenza tagħhom. Dawn ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-enerġija nadifa ġenerata skont l-investiment li jagħmlu f’din is-sistema komuni.”  Joseph Muscat ivvota kontriha, issa jrid jaghmilha.  Qalilna wkoll li jaghmel skemi ohra ta’ ghajnuna.  L-istess jikkopja.  Diga habbart li se niddedikaw 19 il-Miljun Euro biex nghinu familji jinstallaw pannelli fotovoltaici u peress li l-prezz naqas allura se jkunu aktar il-familji li se jgawdu. 
 
It-tielet “proposta” : Jahdem biex isiru Energy Audits fid-djar.  Inkredibbli !  ma jafx li dawn diga bdejnihom f’Ghawdex u kommessi li nestenduhom f’Malta kollha !  Barra hekk diga diga ghamilna energy audits fuq bini pubbliku u kommessi li nonfqu 3 Miljun Euro biex naghmlu bidliet fil-binjiet tal-Gvern halli naghtu ezempju.Dan apparti li fl-ahhar budget habbarna li se naghmlu energy audits ghal ghaqdiet sportivi.  Ovvjament hu u shabu ivvotaw kontra.  Issa jridu jaghmluhom !  
 
Ir-raba “proposta” : Jaghmel skema fuq household appliances efficjenti u jaghti Water Saving Kit.  Ma jafx li fil-fatt diga ghamilna skema bhal din u tajna 45,000  energy efficient appliances lill-familji Maltin !  Apparti li f’pagna 52 tal-ahhar budget ghidna li se naghtu water saving kits lil kull familja f’Malta kif diga ghamilna f’Ghawdex !  Nistennew li ghallanqas Joseph Muscat ikollu d-dicenza li mhux jghid li se jhabbar imma jghid li jaqbel ma’ dak li l-gvern diga wettaq inkella jghid li hu jimplimenta dak li diga qal il-gvern fil-budget, ghal liema budget hu u shabu vvutaw kontra !

No comments: