Jan 11, 2013

Kunsill Generali 2013

Id-diskors tieghi - Kunsill Generali 2013

Prim ministru, shabi kunsilliera.  Jiena ili nimmilita f’dan il-partit mindu kont student imma jien u naqra dan il-manifest dalghodu, nistqarr li hassejt l-istess entuzjazmu, l-istess grinta,   li naghti kull minuta tal-gurnata ghal dan il-partit, li kont inhoss meta ta’ 16-il sena flimkien ma’ studenti ohra,  kont norganizza l-protesti kontra l-politika tal-gvern laburista ta’ dak iz-zmien. 
Ghax dawk il-principji ghalihom dakinhar ghadu dak li jiddistingwina llum.  Ghadu l-boxla li tmexxina....
Tghiduli nbidlu tant affarijiet !  Imma ghiduli intom... inbidel il-twemmin tal-partit li jpoggi l-individwu fic-centru tal-politika tieghu, fil-liberta’, fis-solidarjeta’, fid-djalogu ? Inbidel il-twemmin tal-partit nazzjonalista ta’ responsabilita’ fit-tmexxija, fl-impenn taghna li naghtu biss direzzjoni lil dan il-pajjiz imma mhux nipretendu li nikmandaw kollox ahna ?
Naghtu direzzjoni biss, imma ma nemmnux li ghandna nindahlu fil-hajja tal-individwu...l-individwu rridu nhalluh jaghmel l-ghazliet tieghu, fl-oqsma kollha kif l-ahjar jifhem hu jew hi.  Il-partit nazzjonalista jemmen imma li jrid inibbet l-ghazliet, johloq l-opportunitajiet u jaghti l-possibiltajiet biex dak li kull wiehed u wahda minnkom, kull Malti u Maltija jaspira li jaghmel, ikun jista’ jaghmlu.
PN fil-gvern ma jaghmilx l-ghazliet tieghek.  Partit Nazzjonalista fil-gvern jaghmel decizjoniet tajbin li mbaghad jaghtuk ic-cans li taghzel.
Per ezempju jaghtik ic-cans taghzel minn firxa ta’ possibiltajiet ta’ xi trid tistudja.  Meta kont l-Universita’ jien, kien hemm 700 mitt student, illum fl-Universita’ hemm 700 kors ghal uliedna ! Meta kont student jien, gvern labursita kien cahhad generazzjoni shiha ta’ zghazagh milli jkomplu jistudjaw.....gvern laburista mmexxi minn Joseph Muscat jirrepetti dawn l-izbalji ghaliex minghajr ghaqal fit-tmexxija, minghajr finanzi fis-sod ma jkunx jista’ jkompli jtejjeb l-opportunitajiet fl-edukazzjoni kif ghamilna u nkomplu naghmlu ahna. 
Kelli opportunita’ dan l-ahhar niltaqa’ ma’ numru ta’ ghalliema.  Illum jitkellmu dwar kif nistghu naghmlu l-iskola aktar tal-komunita’ u ghall-komunita’. Kellmuni fuq il-htiega li jkun hemm assistenti jghinu lill-ghalliema.  Kellmuni wkoll fuq il-bzonn li jkun hemm aktar tahrig....Dawn kollha affarijiet li jiswew il-flus ! Joseph Muscat ma jkunx jista jaghmilhom ghaliex l-ghazliet tieghu sa llum urewna li kienu zbaljati. Qalilna biex naghmlu bhal Cipru, Cipru mar jittallab illum.....Joseph Muscat ma jkunx jista’ jaghti lit-tfal taghna dak li ghandhom llum ahseb u ara jaghmel dawn l-affarijiet godda li ahna ghandna ghatx kbir biex naghtuhom lill-uliedna u lill-ghalliema.
Il-Partit Nazzjonalista ma jaghmilx l-ghazliet tieghek l-anqas fejn tmur tahdem, jew jivvinta l-impjiegi mal-gvern kif ghamel qabel l-elezzjoni tal-1987.  Partit Nazzjonalista fil-gvern imma holoq u jkompli johloq l-ambjent ekonomiku biex jattira aktar investiment halli int jkollok  xoghol ahjar.  20,000 impjieg gdid – f’oqsma li kienu inezistenti u li llum huma diga pilastri.  L-istorja fil-qasam tal-ICT.  Fil-qasam tad-digital gaming biss biss hemm jahdmu 6500 persuna, nofshom veru barranin.  U ghax barranin jahdmu maghhom ukoll Maltin ohrajn, il-wejter fir-ristorant, l-estate agent, dak li jikri l-karozzi, dak li jnaddaflu l-appartament li jikri.   
Tghiduli hemm oqsma ohra fejn nistghu nimirhu ? Nistghu insibu nicec ohra?  Da zgur li hemm......nitkellmu fuqhom dalwaqt dawk fil-programm elettorali....imma nkunu nistghu naghmluhom biss ma’ gvern immexxi minn partit nazzjonalista.  Fil-qasam tax-xoghol, il-partit laburista fisser dejjem qghad u taxxi u hekk jerga’ jfisser Joseph Muscat.
U xi nghidu ghall-qasam tas-solidarjeta’ ?  Altru ghadniex nemmu fiha.  Staqsu lil dik l-omm li ghanda t-tifel taghha l-iskola mghejjun minn Learning Support Assistant.  Staqsu lil dak l-anzjan li jmur jorqod f’wiehed minn night centres li ftahna.  Staqsu lill-istudenti li jigu minn familji li ghandhom dhul baxx u allura jiehdu stipendju hafna oghla millli jiehdu studenti ohrajn.  Ghaliex stajna naghmlu din il-politika ?......Ghax kellna ekonomija b’sahhitha li katret il-gid.  X’jigrilhom dawn l-inizjattivi taht Joseph Muscat ?....ha nkun qalbi tajba u nghid ma nafx.
Sinjuri, ahna tal-partit nazzjonalista ghandna piz fuqna....l-istandards taghna huma gholjin....il-Maltin u l-Ghawdxin jipretendu l-ahjar minna.....u hekk ibqghu ghamlu !  Dan il-manifest huwa konferma ta’ dan.  Ahna ma nweghdukomx l-ilma jizfen (anke jekk dan tajnih ukoll fi Pza San Gorg !) imma nweghdukom is-serhan il-mohh li jippermettilkom taghmlu l-ahjar ghazliet ghalikom u ghat-tfal taghkom.  Dawn jibqghu ghalina l-akbar tezor !
Grazzi.

No comments: