Apr 18, 2013

Energija nadifa


Fid-diskors tal-President qalulna li “flimkien mas-settur privat se jinvestu b’mod aggressiv fl-energija gejja mix-xemx u teknologiji rinovabbli ohra” u aktar tard qalu li dan huwa pajjiz “li ghadu kompletament dipendenti fuq iz-zejt”.   Kaz iehor fejn jsiru statements biex joskuraw lill-gvern t’ qabel halli taparsi issa telghet ix-xemx u se nibdew mill-bidu. 
 
Tajjeb naghtu ftit fatti. Bl‐iskemi li konna nhedejna fl‐2009 u fl‐2010, kwazi 6,800 familja bbenefikaw minn għotja biex jixtru pannelli fotovoltajċi b’investiment ta’ 18‐il miljun ewro.  Dan apparti li bi €16-il miljun ohra sostnejna 270 sid ta’ negozju jew fabbrika b’ biex jinvestu f’sistemi ta’ enerġija alternattiva.  Illum ghandna diga 20MW mill-pannelli fotovoltaici. 
 
Barra minn hekk bit-tender li hareg il-Gvern u bl-iskema ta’ 21M Euro li gibna minghand l-EU hu kkalkulat li notjenu 21MW iehor.  Dan ifisser li matul il-gurnata se jkollna kapacita ta’ 41 MW, igifieri kwazi 10% tal-Maximum Peak Demand ta’ pajjizna li hi ta’ 430MW.  Mela allura mhux veru li ghadna dipendenti totalment fuq iz-zejt.  Veru li ghadna lura ghax bdejna tard, imma ghamilna passi sostanzjali fl-ahhar 5 snin.   
 
Hu diga konna hadna l-passi mehtiega biex ikollna solar farms, tant li proprju fl-ahhar budget qabel ma waqa l-Gvern, konna stabbilejna r-rati tal-Feed In Tariff ghal sistemi akbar minn 1MW.  Minkejja li nifhmu li pajjizna hu ristrett fl-ispazju fuq l-art u ma jistax ikollu s-solar farms kbar li ghamlu pajjizi ohra, dan ma jfissirx li ma jistax ikollna solar farms ta’ qies iżgħar anzi aħna favur tagħhom dejjem jekk ma jkunux f’żoni sensittivi ekoloġikament jew estetikament.

 

 

No comments: