Apr 2, 2013

Statistika xokkanti


Sitta mis-sebgha miljun ruh fid-dinja ghandhom mobile phone imma erbgha miljun u nofs minnhom biss ghandhom facilitajiet sanitarji.  Statistika xokkanti li ghadha kemm harget f’rapport tan-Nazzjonijiet Uniti. Din l-istatistika waslet biex spingiet lin-NU biex tibda kampanja ghat-titjib sanitarju ghal zewg miljun u nofs persuna. Id-Deputat Segretarju Generali tan-NU, Jan Eliasson, iddiskriva l-qaghda ta’ dawn in-nies bhala “id-dizastru sieket”, ezempju car tal-ingustizzji li nsibu fid-dinja taghna.  

Irridu niftakru li wiehed mill-2015 Millenium Goals tan-NU, specifikament Target 7.C jghid hekk: Halve, by 2015, the proportion of the population without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation. Il-mira tal-access ghall-ilma tajjeb ntlahqet 5 snin qabel id-data peress li bejn l-1990 u 2010,  2 biljun ruh rebhu access ghal sors ta’ ilma.  Minkejja dan izda sa llum 11% tal-poplazzjoni tad-dinja, igifieri 783 miljun ruh, ghadhom minghajr access ghal ilma tajjeb. 

Irrid nghid li meta nghidu access ghall-ilma tajjeb dan ma jfissirx li ghandhom access ghall-ilma fid-dar taghhom.  Jista jun li l-access ghas-sors tal-ilma qieghed kilometri ‘l boghod ! Bir-rata ta’ titjib li mexjin bhalissa sal-2015, xorta se jkunu hawn f’din id-dinja ‘l fuq minn 600 miljun ruh minghajr access ghall-ilma tajjeb !  Kuljum imutu 4,000 tifel u tifla minhabba mard kawzat minn nuqqas ta’ access ghal ilma tajjeb.   Tal-wahx ! 

Minn naha l-ohra ghadna lura hafna fuq il-mira ghal titjin sanitarju, igifieri imqar toilet.  L-access ghal titjib sanitarju zdied minn 36% fl-1990 ghal 56% fl-2010 fil-pajjizi li qed jizviluppaw.  L-aqwa titjib sar fl-Asja.  Minkejja dan it-titjib izda xorta hawn aktar minn zewg biljuni u nofs ruh (2500 miljun ruh) minghajr facilitajiet sanitarji. Fl-Indja biss ghandek 60% tal-popolazzjoni li jaghmlu l-htigijiet taghhom mhux go facilitajiet sanitarji ! Imma minn naha l-ohra illum hemm 1,000 miljun mobile phone, meta sal-2002 kien hemm biss 45 miljun mobile phone !

No comments: