May 16, 2013

Kellu passjoni ghall-politika

Il-bierah filghaxija segwejt il-film Il Divo tad-Direttur Paolo Sorrentino, li jitratta b’mod kritiku l-hajja ta’ Giulio Andreotti li miet ftit tal-granet ilu fl-eta’ ta’ 94 sena. Andreotti li kien 7 darbiet Prim Ministru u xejn anqas minn 22 darba Ministru f’karigi differenti, definittivament se jibqa jigi diskuss, xi kultant anke b’mod kritiku. Andreotti stess kien jghid “Akkuzawni b’kollox barra bil-gwerer punici!”.  Tghid x’tghid fuqu zgur li Andreotti jifforma parti mil-istorja tal-Italja minn wara t-Tieni Gwerra ‘l hawn.  Kif qal tajjeb il-President Taljan Giorgio Napolitano,  “L-ahjar li tiggudikah l-istorja. Izda kien persuna li rraprezenta lill-Italja b’kontinwita’ eccezzjonali fil-relazzjonijiet internazzjonali u fil-bini tal-Ewropa”.
 
Kont nammirah ghal battuti tieghu u ghall-perseveranza tieghu, ghalkemm ikolli nistqarr li ma kienx wiehed mill-politici taljani favoriti tieghi.  Kont nipreferi demokristjani b’kuxjenza aktar socjali bhal Aldo Moro, Zaccagnini u Romano Prodi sakemm kien ghadu tezisti d-Democrazia Cristiana fl-Italja.  Giulio Andreotti kien imexxi l-kurrent tal-lemin fid-DC, il-kurrent msejjah tad-Dorotei. Anke jekk ma taqbilx mieghu bilfors tammirah ghall-formazzjoni kulturali tieghu kif ukoll ghas-simpatija li kellu.  Dan kien il-gudizzju anke ta’ Maria Fanfani, l-mara tar-rival principali tieghu fid-DC, Amintore Fanfani.
 
Andreotti beda l-attivita’ politika tieghu fil-FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) fl-istess zmien li bhala President tal-ghaqda kien hemm Aldo Moro. Fl’eta’ ta’ 28 sena gie nominat fil-kabinett ta’ Alcide de Gasperi, li Andreotti baqa jirreferi ghalih bhala l-missier politiku tieghu. Kellu passjoni ghall-politika.  Meta darba staqsewh jekk hux veru li l-politika hija marda, hu wiegeb “Iva hija marda, imma jien m’ghamilt u behsiebni naghmel xejn biex infiq minnha!”.
 
Kiteb diversi kotba uhud minnhom gew tradotti anke bl-Ingliz.  Meta darba staqsewh kif ilahhaq ma’ kollox biex sahansitra jikteb il-kotba waqt li jsegwi d-dibattiti fil-Parlament, hu wiegeb “Mhux ghalhekk il-Mulej tana mohh maqsum fi tnejn, biex taghmel zewg affarijiet f’daqqa!” L-aktar ktieb minn tieghu li laqatni kien il-ktieb Lives – Encounters with history makers, li fih Andreotti jaghti harsa lejn bosta personalitajiet li ltaqa maghhom fil-hajja twila tieghu, minn Toto’ sa Ronald Reagan.  Kien kapaci jislet il-karattru tal-persuna, anke jekk xi kultant mzewwaq b’battuti iebsin. 

No comments: