May 1, 2013

Quo Vadis Europa ?


Pajjizna llum jaghlaq 9 snin membru tal-Unjoni Ewropea. Fejn hi sejra din l-Unjoni ? Unjoni li twieldet bhala kuncett wara t-tieni gwerra dinjija meta kellna ewropa mfarrka, imma li qeghda fl-aghar krizi taghha.  Il-fiducja tan-nies f’din l-Unjoni qatt ma kien daqshekk baxx. Survey tal-Eurobarometer juri kif il-fiducja naqset b’mod qawwi bejn l-2009 u l-2012.  Fi Spanja filwaqt li fl-2009, 56% kellhom fiducja fl-UE, illum hemm biss 20% li ghandhom fiducja. Fl-Italja fl-2009 kien hemm 52% filwaqt li fl-2012 31% biss tan-nies fadallhom fiducja. Imma l-fiducja majnat ukoll f’pajjizi li mhux ghaddejjin fi krizi ekonomika bhal Germanja, fejn fl-2009 kien hemm 44% li kellhom fiducja, illum hemm biss 30%.  
 
Huwa car li hemm korrelazzjoni bejn il-krizi ekonomika u l-fiducja tan-nies. Hafna ghandhom biza mhux biss minn dak li ghaddej imma anke mill-futur. Hafna ghandhom biza li jitilfu l-impjieg taghhom u l-istatus ekonomiku taghhom, u jwehhlu fl-Unjoni Ewropea anke jekk il-problemi joriginaw mill-politika zbaljata tal-mexxejja taghhom fil-pajjizi rispettivi. Sa llum ghallanqas ftit huma dawk li qed jghidu li s-soluzzjoni hi li pajjizhom jitlaq mill-UE anke jekk sfortunatament rega hawn qawmien ta’ movimenti u partiti li huma kontra l-UE. Dan jista jkun ukoll dovut ghal certu analizi rhisa u superficjali li taghmel parti mill-media internazzjonali.  Hafna minn dan id-dissens huwa zgur frott tal-fatt li l-mizuri ta’ awsterita’ li hafna pajjizi kellhom jiehdu ftit hallew rizultati posittivi.  Il-qghad mhux talli ma niezilx talli kompla jizdied.
 
Hafna jirrikonoxxu li din l-Ewropa mxiet hafna ‘l quddiem imma jonqosha hafna aktar x’taqdef ‘l quddiem. Il-progett Ewropa qiesu stagna, anke ghax tlifna qiesu l-impetus ta’ mexxejja b’vizjoni.  Hafna qed ihossu li din l-Ewropa saret tidher wisq bhala istituzzjoni finanzjarja, u ma ghadhiex bizzejjed mutur politiku b’kuxjenza socjali. Xi kultant qed nonqsu wkoll ahna li ftit li xejn nuzaw lingwagg posittiv u ftit li xejn nitkellmu fuq il-kisbiet ta’ din l-Unjoni Ewropea. Xi kultant anke f’pajjizna il-progetti ffinanzjati mill-UE niehduhom for granted.  Progetti li kienu jibqghu biss fuq il-karta kieku ma kellniex l-ghajnuna finanzjarja qawwija tal-UE.
 
Definittivament imma hemm bzonn ta’ process aktar demokratiku u miftuh f’din l-Unjoni.  Ghal hafna mhux accettabli li d-decizzjonijiet isiru f’laqghat bil-bibien maghluqa, hafna drabi bil-lejl bhal famuzi sessjonijiet fuq il-euro zone, jew mit-technocrats, bil-Parlament Ewropew mitlub biss biex jaghmel endorsement taghhom. Zgur li hemm bzonn process ta’ reaching out aktar b’sahhtu mal-popli ta’ din l-Ewropa biex niddiskutu il-progett Ewropa, fejn irrid niehduh dan il-progett.  Id-diskussjoni fuq l-Unjoni Ewropea hija nieqsa hafna.  Niddiskutuha ftit meta jersqu vicin l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew imma mbaghad nergghu nitfghu kollox fil-genb.

No comments: