May 3, 2013

Riflessjonijiet fuq it-tmexxija ta' Gonzi


Issa li waslet fi tmiem taghha t-tmexxija ta’ Lawrence Gonzi fil-PN tajjeb li wiehed jirrifletti fuq it-tmexxija tieghu.  Ghalija Lawrence Gonzi jibqa marbut ma’ tlett fatti l-aktar importanti.  L-ewwel: il-hidma biex pajjizna addotta l-Euro bhala l-munita ta’ pajjizna.  Niftakar sew il-laqgha tal-Kabinett ta’ meta saret din il-proposta.  Kien qalilna bl-aktar mod car dak li riedna nghaddu minnu biex nilhqu r-rekwiziti halli nikwalifikaw ghall-Euro.  Imma kien qalilna, qiesu kien imnebbah b’dak li kellu jigri snin wara, li pajjizna ghandu bzonn jankra ruhu ma’ munita u sistema b’sahhitha f’kaz li xi darba jfegg maltemp finanzjarju.
 
It-tieni fatt li norbot ma’ Lawrence Gonzi hija l-kapacita’ tieghu biex isuq il-vapur jismu Malta fl-aghar maltemp ekonomiku li laqghat lid-dinja fl-ahhar kwazi 100 sena.  U kien maltemp qalil hafna li halla ugigh kbira f’bosta pajjizi.  Mhux biss ugiegh ekonomiku imma fuq kollox ugiegh socjali kbir li ghadu ghaddej sa llum. U zamm dan il-vapur ghaddej ghax irnexxielu jifhem minn kmieni x’decizzjonijiet iebsa pajjizna kellu jiehu biex inaqqas b’mod qawwi l-mazra tas-sussidji f’azjendi li kienu qed jixorbu l-miljuni tat-taxxi tal-poplu. Ha d-decizzjonijiet iebsa imma dejjem baqa sensittiv ghal faxex socjali l-aktar batuti, specjalment fil-generazzjoni ta’ impjiegi. Il-fatt li qabel kien Ministru ghall-Politika Socjali zgur li ghenitu. Kien bniedem ta’ riforma ghax trasforma lil pajjizna bl-aktar mod qawwi f’pajjiz modern fl-ewwel perjodu tal-esperjenza taghna bhala membri tal-Unjoni Ewropea, specjalment fil-qasam tas-sahha, edukazzjoni u ambjent.
 
It-tielet haga li norbot ma’ Gonzi hija d-determinazzjoni tieghu li jsuq lil pajjizna fil-bahar tal-problemi finanzjarji u ekonomici, fl-istess waqt li kien iffaccjat bl-aghar forma ta’ dissens politiku fil-partit tieghu stess minn persuni li tajjeb jew hazin kien iddefenda hu stess fl-imghoddi mill-attakki tal-partit oppost.  U minkejja li mbaghad spica hu attakkat minn dawn il-persuni, qatt ma nafu jlissen kliem ta’ disprezz fil-konfront taghhom anke meta kellu l-armi kollha biex jumiljhom jew jisfidhom pubblikament.  Kellu dixxiplina kbira fuqu nnifsu, tant li kien anke darba lissen li kien jipreferi li jkun umiljat hu, milli jara lill-pajjizna jkun umiljat kif kienu qed ikunu umiljati tant pajjizi ohra. 
 
Il-koncentrazzjoni tieghu fuq il-hidma tal-gvern telfitu izda mbaghad milli jaghti l-ahjar tieghu ghat-tmexxija nterna tal-partit.   Ma hasibx bizzejjed kif isahhah il-partit biex jiggieled l-elezzjoni generali, li bilfors kellha tkun l-aktar wahda difficli.  Kienet kemm kienet tajba l-performance tal-gvern, kien bilfors naturali li wara 15-il sena fil-gvern il-poplu kien se jitlob bidla fit-tmexxija.  L-ebda gvern qatt ma kien ghadu rebah tlett elezzjonijiet wara xulxin.  Ghamilha hu fl-2008 imma kien difficli hafna li l-PN jirbah ir-raba elezzjoni in fila, anke ghax kien evidenti li minkejja r-rizultati ekonomici posittivi, il-gvern kien ha numru ta’ decizzjonijiet strategici li holqu antagonizmu qawwi mal-elettorat. Imma anke meta tlifna b’numri kbar, assuma hu bl-akbar umilta’ r-responsabilita’ tat-telfa elettorali.  Fil-granet li gejjin se nitilfu t-tmexxija tieghu izda l-ezempju tieghu jibqa maghna.

1 comment:

Ronald Mifsud said...

Ragel ta' veru u Prim Ministru li ghamel gieh u gholla isem pajjizu. Hasra li l-egoizmu ta' xi whud fil-partit tieghu stess kienu determinanti fil-waqa' tieghu. Pero z-zmiem lilu ghadd jghollih u minn kassbru lilhom ibaxxihom!