Jun 12, 2013

Marino vs Mercieca


Ignazio Marino, il-kandidat tac-Centru-Xellug ghas-Sindku ta’ Ruma jumejn ilu rebah l-elezzjoni bi kwazi d-doppju tal-voti tal-kandidat tac-Centru-Lemini, Ganni Alemanno. Marino huwa kirurgu famuz mfittex hafna li ghamel operazzjonijiet ta’ transplanting tal-fwied kemm fl-Amerika kif ukoll fl-Ewropa. Ftit tal-granet ilu meta mistoqsi minn gurnalist qal li hu konxju li jekk jirbah l-elezzjoni jkollu jinqata mill-prattika tal-medicina tieghu u gie kkwotat li qal "I know I cannot probably go into the operating room again if I were elected mayor. This will be tough."

X’differenza minn dak li qed jigri f’pajjizna.  Ghandna tabib tal-ghajnejn, Dr Franco Mercieca, li kkontesta l-elezzjoni, u kien jaf minn meta kkontesta li jekk jigi elett u jintghazel bhala Segretarju Parlamentari jew Ministru allura kellu jiddedika ruhu biss ghall-kariga politika tieghu u jwaqqaf il-prattika medika tieghu.  Dan kien jafu ghax il-Kodici tal-Etika ilhom li stabbilew dan il-principju.  Hu jaghmel sens ghax meta tkun b’karigi bhal dawn u mhallas minn fondi pubblici, trid l-ewwel u qabel kollox tikkoncentra fuq il-hidma governattiva tieghek biex taghti l-aqwa u l-ahjar tieghek lill-poplu malti kollu.  Naf li mhux facli.  Anzi difficli hafna. 

Imma kulhadd jaf x’gara.  Il-Prim Ministru qal pubblikament li ta waiver lil Dr.Franco Mercieca biex ikompli jiprattika b’kundizzjonijiet u b’kapacita’ limitata ghax jopera biss f’kazijiet specjalizzati, li tawna x’nifhmu li Dr.Mercieca biss kapaci jaghmilhom.  Issa hareg minn storja fis-Sunday Times li dan mhuwiex hekk u li Dr.Mercieca jaqla f’idejh, wara li taqta dak li jithallas lill-isptar privat fejn jopera, mal-3,600 euro fi ftit sieghat.  U sadanittant nitolbu lill-Prim Ministru jaghmel stqarrija fil-Parlament biex jispjega jekk hux sodisfatt mill-mod kif Dr.Franco Mercieca qed jiprattika l-waiver li hu kkoncedilu u ma nisimghu xejn hlief silenzju.  Qabel l-elezzjoni tkellem hafna fuq trasparenza u good governance.  Bilkemm ma tahsibx li ghaddew 10 snin mill-elezzjoni diga ! 

No comments: