Jun 27, 2013

Quo vadis WSC ?

Il-bierah ippartecipajt fid-diskussjoni fil-Parlament dwar l-Estimi tal-Water Services Coporation.  Irreferejt ghall-weghda tal-Labour li jnaqqas t-tariffi tal-ilma fl-2014 b’5%.  Issa tajjeb nghidu li l-WSC fl-2014 se tkompli thallas ir-rata tal-elettriku li jithallas illum, ghax skond il-weghda tal-Labour il-kont tad-dawl jorhos bi 25% ghall-industrija fl-2015. Wiehed irid jiftakar li madwar 60% tal-ilma jigi mill-impjanti tar-Reverse Osmosis jahdmu bl-elettriku u t-tlett impjanti tat-tisfija tad-drenagg ukoll jahdmu bl-elettriku. Allura fl-2014 l-WSC se jitnaqsilha d-dhul taghha b’mod sostanzjali.   Dan minkejja li din il-Korporazzjoni ghall-2013 diga qed tiprogetta telf qawwi ta’ flus.  

Kif se jaghmlu tajjeb ghal dik iz-zieda fit-telf ?  Se jispicca jaghmel tajjeb il-Gvern b’subvention akbar ?  U dak ma jfissirx li jrid jigi mit-taxxi tan-nies ? Jew ma jitkomplewx  progetti nkluz dawk mibdija biex tittejjeb il-kwalita’ tal-ilma u biex tittejjeb l-infrastruttura tad-distribuzzjoni halli tkompli titnaqqas il-hela ! Nispera li ma jispiccawx joholqu pjaga fuq id-deficit nazzjonali biex imbaghad tkun l-UE li ggeghlhom jiehdu passi li jhallu effett fuq il-popolazzjoni.  U nigu cikku briku !  Irahhsu r-rati imma jziedu t-taxxi !  J'alla jien zbaljat. 

Il-korporazzjoni tal-Ilma zgur li hadd ma jista jghid li fl-ahhar snin tmexxiet fuq linji ta’ politika partiggjana.  Fl-ahhar snin zgur li rrenja t-team spirit fost il-haddiema u fuq dan irrimmarka l-istess Ministru ta’ llum. Imma sfortunatament dan ma jidhirx li se jibqa hekk  Diga bdejna naraw formazzjoni ta’ klikek politici.  Warrbu bil-pulit lic-CEO li kien hemm, l-Ing.Marc Muscat, u ll-bierah stess habru l-appointment ta’ CEO handpicked, l-Ing.Frederick Azzopardi, kunsillier tal-Labour.  Kien ilu li beda jirraporta hemm imma l-bierah habruha !   L-ebda sejha pubblika.  Handpicked !  Forma gdida ta’ Meritokrazija Labour style.

No comments: