Jul 25, 2013

Bela' s-sunnara


Ftit granet qabel ghalaq il-Parlament ghas-sajf waqt il-Question Time kelli sessjoni nteressanti mas-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes fejn hareg car in-nuqqas ta’ preparazzjoni ta’ dan l-esponent.  Is-suggett kien il-bini tal-Pixkerija l-gdida gewwa l-Marsa.  Spicca rrepeta d-diskors li kien ilna nisimghu mill-Kap tieghu li ma jaghmilx sens li l-Pixkerija ma tkunx biswit il-bahar u li ma jaghmilx sens li din tkun hdejn il-Biccerija.

Meta mbaghad staqsejtu jafx jghidli x’inhu l-persentagg ta’ hut li jidhol il-Pixkerija ta’ llum direttament minn fuq id-dghajjes, spicca ma kienx jaf.  Qalli naghmillu mistoqsija bil-miktub u jwegibni !  Imma galadarba kien qed jaghmel l-argument li din ma taghmilx sens li ma tkunx tmiss mal-bahar, jien kont nassumi li wasal ghal din il-konkluzzjoni ghax kien jaf x’persentagg ta’ hut li jidhol il-Pixkerija ta’ llum direttament minn fuq id-dghajjes.  Meta ghidtlu li bejn 5% u 10% biss tal-hut li jidhol il-Pixkerija llum jitnizzel  direttament minn fuq id-dghajjes, inhasad ! 

Staqsejtu wkoll jekk kienx hares lejn numru ta’ ritratti li poggejt fuq il-Mejda tal-Kamra xi sentejn ilu fejn kont urejt bic-car li anke fi Sqallija hemm numru ta’ Pixkeriji li ma jaghtux direttament fuq il-bahar, ma kienx jaf x’se jwiegeb.  L-argumenti xxuttawlu !  Bena l-argumenti tieghu fuq ir-ramel.

Fil-verita’ konna ghazilna dak is-sit hdejn il-Biccerija ghal numru ta’ vantaggi.  Hu tajjeb li jkollok food processing plants hdejn xulxin, 2) ma jkollokx skarigg ta’ transport ghal fdal tal-hut ghax l-inceneratur qieghed bieb u ghatba, 3) tista facilment tiprovdi landing site ghal hut mid-dghajjes minn fuq il-moll tas-Shipbuilding.  Imma bhas-soltu dan kollu jinsewh ghax jaqblilhom jinsewh, u l-aqwa li jibqghu jirrepetu l-argumenti biex imaqdru dak kollu li ddecidejna ahna.  Qalulna li se jkunu posittivi.  Il-problema hi li nahseb li ma jafux d-definizzjoni ta’ xi tfisser tkun posittiv ! 

No comments: