Jul 26, 2013

Htiega ta' Commissioner for Standards


Il-ġimgħa l-oħra ġew ippubblikati, anke jekk tard ħafna, id-dikjarazzjonijiet tal-assi u d-dħul tal-ministri u s-segretarji parlamentari.  Din kienet saret obbligu madwar 25 sena ilu mill-Gvern Nazzjonalista biex ikun hemm trasparenza sħiħa anke dwar il-finanzi privati ta' min ikollu karigi pubbliċi.  Dawn id-dikjarazzjonjiet qajmu għagħa kbira għax fihom bosta stramberiji.  
 
Ha naghti ftit ezempji. 1. Is-segretarju parlamentari Franco Mercieca ddikjara dħul ta' 116,000.  Issa meta tneħħi s-salarju tiegħu bħala konsulent mal-gvern u tikkalkola li meta jopera fil-privat dan idaħħal 3,600 ewro f'nofstanhar, dan qed jiprova jghidilna li jopera biss nofstanhar wieħed fix-xahar. 2. Il-ministru Anton Refalo iddikjara li bħala avukat is-sena l-oħra daħħal anqas mill-paga minima. Fl-istess waqt, għandu loan mal-bank ta' 800,000. Liema hu l-bank li jislef 800,000 lil min lanqas biss idaħħal il-paga minima ? 3. Il-ministru Chris Cardona li ddikjara dħul li, meta tneħħi l-onorarja tal-parlament minnu, issib li bħala avukat f'sena daħħal biss 3,000. U anke Chris Cardona għandu loan kbir ta' 600,000 !  Dawn jemminhom xi hadd ?! 
 
Imma aghar minn hekk imbaghad insibu li kellna tliet ministri li lanqas biss iddikjaraw x’daħħlu. Il-ministri Manwel Mallia, Edward Scicluna u Louis Grech ma ddikjarawx id-dħul tagħhom tas-sena l-oħra. Imbaghad ghandna lil  Manwel Mallia li ghandu nofs miljun ewro cash li kien qed iżomm id-dar !  
 
Jien nemmen li ghandna bzonn skrutinju ahjar ta’ dikjarazzjonijiet bhal dawn, anke ghax li kull min hu fil-politika irid jezercita d-dmirijiet tieghu b’mod li jispira fiduċja fl-aġir u mġieba tieghu. Biex jissaħħu dawn il-prinċipji fl-1995 fir-Renju Unit twaqqaf il-“Parliamentary Commissioner for Standards” bħala riżultat ta’ rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kumitat dwar Standards. Tajjeb infakkar li l-ex Ministru Tonio Borg kien ssuggerixxa f' Settembru tal-2012, f’White Paper dwar “Il-Parlament Malti: Iktar Awtonomija, Iktar Responsabilità”, li f’pajjizna ghandu jkun appuntat Kummissarju bhal dan.  Fl-opinjoni Kummissarju bhal dan ghandu jkollu wkoll il-fakulta’ li jimmonitorja kull dikjarazzjoni li jaghmel deputat u/jew Ministru.

No comments: