Jul 12, 2013

Rapport zbilancjat


Kont nahseb li l-Ministru Leo Brincat huwa serju meta jghid li jrid jaghmel audit fuq l-operat tal-WasteServ.  Kumpanija b’konnessjonijiet kbar mal-Partit Laburista inghatat b’direct order xoghol biex indunat li l-WasteServ, flok ingaggat 300 ruh b’mod permanenti, xtrat servizz wara sejha pubblika u approvata mid-Dipartiment tal-Kuntratti. Dan il-konsulent lanqas biss indenja ruhu jitkellem mal-membri tal-Bord precedenti halli jisma l-verzjoni taghhom fuq l-operat tal-WasteServ qabel hareg b’dan ir-rapport parzjali. Kif ili snin nispjega d-decizzjoni politika taghna kienet li ningaggaw lill-maggoranza tal-haddiema mill-kuntrattur, halli nzommu flessibilita’ galadarba konna ghadna qed nibdew noperaw facilitajiet godda u ma konniex nafu ezatt x’manpower finalment se jkollna bzonn.  Iddecidejna hekk biex ma nispiccawx b’xi Tarzna ohra. 
 
Issa l-Ministru Brincat irid jghidilna jekk hux ser ikun qed jingagga dawn il-haddiema b’mod permanenti, halli jkunu piz fuq it-taxxi taghna ghal dejjem u mhux sakemm ikun hemm bzonn is-servizz taghhom. Il-haddiema dazgur li ghamlu pressjoni kbira biex jigu tal-post qabel l-elezzjoni izda jien dejjem harist l-interess pubbliku.  Fit-twegiba tieghu baqa ma qalilniex x'se jaghmel hu issa.
 
Dan ir-rapport ma jghid xejn u l-Ministru Brincat huwa zbaljat li flok jiffoka fuq il-vizjoni strategika tal-WasteServ jidhol fl-operat ta’ entita li llum hija immexxija minn CEO li gie ‘hand picked’ minflok intghazel wara sejha pubblika bhalma kien sar fi zmieni. Leo Brincat rega semma wkoll ir-rapport li ghamel ‘advisor’ tal-Ministeru tal-Finanzi li jirrakkomanda, fost l-ohrajn, li l-impjant ta’ Sant’ Antnin jiehu aktar skart, li n-nies ghandhom jibdew ihallsu ghal iskart li jarmu u li jitnaqsu s-sieghat li fihom joperaw s-Civic Amenity Sites. Il-Ministru Leo Brincat ser jimplimentahom dawn ir-rakkommandazzjonijiet issa li l-analizi ta’ Silvio de Bono tlestiet u giet prezentata fil-Parlament il-bierah ?  Hemm bzonn iwiegeb u jwiegeb car.
 
Leo Brincat, wara aktar minn 120 gurnata ministru, ghadu fil-bahh fuq l-immannigjar tal-iskart. Ma jafx fejn ser jaghti rasu. Thawwad u qed jibza jiddeciedi. Qed jeghreq ! Il-bierah rajna kif l-Ministru Brincat habbel muntanja u welled gurdien. Imissu jisthi li ghadu lanqas ma hareg bi proposta wahda fuq l-immaniggjar tal-iskart. Ghadna ma smajna xejn fuq liema progetti ser ikun qed jimplimenta u x’fondi ser ikun qed igib lejn Malta ha jimplimentahom u jzied l-impjiegi fejn mehtieg. Dan Ministru li mhux jiflah ghal piz li intefa’ fuqu, minkejja li naghta responsabilitajiet ferm anqas milli kellna ahna l-Ministri fil-legislatura l-ohra.  Hareg biss Issue Paper fuq Waste Management li tant ma fiha xejn li tissue paper ghandna valur aktar minnha !  U qalilna li rridu nistennew sa Dicembru biex inkunu nafu fejn se jmur.  Se jkun hela sena.  U dawn qalulna li lesti li jmexxu !

No comments: