Sep 6, 2013

Birkuha issa l-“fabrika tal-kancer”

Il-Gvern il-bierah talab lill-MEPA tawtorizzah ikompli juza l-MEPA Heavy Fuel Oil (HFO) fil-power station tal-BWSC sa Marzu 2014.  Il-MEPA kif kien mistenni tat l-approvazzjoni taghha minghajr problemi, hlief ghall-opposizzjoni tal-membru tal-Opposizzjoni fuq l-istess Bord tal-MEPA, Ryan Callus.  Jien u Ryan Callus sostnejna f’isem l-Opposizzjoni li l-Gvern ghandu jonora l-weghda solenni li kien ghamel qabel l-elezzjoni. Tajjeb wiehed ifakkar li Joseph Muscat f’Dicembru 2011, kien qal li jekk il-Labour ikun fil-Gvern, immedjatament jieqaf juza l-Heavy Fuel Oil u jibda juza d-diesel.   Joseph Muscat u shabu ghamlu xhur shah qabel l-ahhar elezzjoni jghidu li din il-power station hija “fabrika tal-kancer” minhabba l-uzu tal-HFO.  Ta’ min ifakkar ukoll li l-BWSC power-station tista tuza kemm bil-Heavy Fuel Oil kif ukoll bid-Diesel. Issa dan kollu nsewh u huma marru kontra l-weghda taghhom stess. 
 
Ta’ min ifakkar li meta l-MEPA harget l-IPPC permit f’Dicembru 2012, il-permess necessarju sabiex jkun jista’ jopera l-impjant, din kienet stipulat li l-HFO ikun jista jintuza biss sal-ahhar ta’ Gunju 2013 u sa dakinhar iridu jkunu prezentati rizultati ta’ moniteragg tal-arja.  Sa llum minn data pubblika mill-website tal-istess Enemalta jidher car li l-emisjonijiet mill-stacks ta’ din l-estensjoni fil-maggorparti l-kbira kienu dejjem taht il-limitu stabbilit mill-istess MEPA.   Din hija pprova li l-Partit Laburista kien zbaljat meta kien ikkundanna dn l-impjant qabel dan beda biss jopera !  
 
Il-fatt li ma zammx kliemu juri bic-car  jew 1) li dak li kien qed jghid kien zbaljat u qarrieq, kif kien jghidlu l-Gvern Nazzjonalista, inkella 2) li Joseph Muscat huwa rresponsabli li jestendi l-uzu tal-HFO u b’hekk allegatament “ipoggi fil-periklu s-sahha tal-poplu” biex ma jghollix l-ispiza tal-operazzjoni tal-power station. Huwa car li Joseph Muscat u shabu mmuntaw kampanja ta’ qerq biex ibezzghu lill-poplu u issa qed jinsew il-weghdi li ghamlu b’tant solennita’ lill-poplu Malti.  
 
Din id-decizzjoni ttiehdet proprju fil-gimgha tal-gimgha ta’ attivitajiet li l-Ministru Leo Brincat qed jorganizza biex suppost igib ‘l quddiem il-kwalita’ tal-arja.  Il-Ministru Brincat u shabu ghal darb’ohra qed juru li d-diskors taghhom huwa biss arja shuna u xejn aktar.  Il-Ministru Brincat kien jirbah biss kredibilita’ kieku nsista ma’ shabu biex l-uzu tal-HFO li skond hu kien ta hsara ghall-poplu Malti jieqaf jintuza b’mod immedjat.  Jidher car li l-kampanja kontra l-uzu tal-HFO kienet biss kampanja biex tisraq il-voti ghax mibnija fuq il-biza u l-emozzjoni tal-poplu u sabiex tiggustifika l-ghagla ghal power station li tahdem bil-gas.

 

No comments: