Sep 21, 2013

Qed jibza jaghmel l-istudju


 Il-Ministru Konrad Mizzi, sa minn qabel l-elezzjoni li ghaddiet, dejjem sahaq li l-power station il-gdida li dahhal f’mohhu li jaghmel ha tkun suggetta ghall-istudji kollha li jirrikjedu d-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Anzi, zeblah lil kull minn qallu li d-dati li kien qed jiffissa f’mohhu ma kienux jippermettu li dawn l-istudji jsiru ghax iz-zmien sabiex isiru hu stabbilit bil-ligi u ma jippermettux li tinbena power station fi 18-il xahar. Konrad Mizzi kien qal li dawn l-esperti jivvintaw il-burokrazija, u kien serrah ras in-nies li ser jaghmel l-istudji kollha necessarji. U jidher li l-poplu emmnu !
 
Issa f’il-gurnal MaltaToday il-Ministru Konrad Mizzi gie rrapurtat li qal li mhux ha jaghmel l-istudji kollha ghax iz-zmien ma jippermettix. infatti l-gurnal qal hekk: "The government will be forgoing any changes to Malta's National Energy Policy because it would require a time-consuming Strategic Environmental Assessment (SEA) that would mean months of public consultation, possibly delaying Labour's most important project - the Delimara gas power plant." Tajba din ! Dan xi preparamenti kien ghamel meta gie jghidilna li l-esperti qed jivvintaw il-burokrazija ? Issa sirna nafu li l-Gvern ser jibni power station minghajr ma jibdel il-Pjan Nazzjonali dwar l-Energija ghax jekk jaghmel hekk ikollu jaghmel Strategic Environmental Assessment (SEA) fuq il-pjan il-gdid u z-zmien ma jippermettix ! Dan ifisser li Konrad Mizzi ha jkun qed jikser direttiva tal-Unjoni Ewropea. Direttiva li sahansitra din giet addottata minn pajjizna bhala ligi xi snin ilu. Konrad Mizzi qed jipretendi li jikser il-ligi tal-SEA sabiex jaghmel ta’ rasu !
 
Bhalma jaf kulhadd, kull decizjoni ghandha impatt ambjentali. Huwa ghalhekk li pajjizna kellu politika nazzjonali dwar l-energija u li din kienet suggetta ghal skrutinju ambjentali fuq livell strategiku qabel giet addottata. Gew studjati l-options kollha u l-pjan nazzjonali, li ma jinkludix power station ta’ 200MW li tahdem bil-gass, iffoka fuq l-option l-aktar li taqbel lil pajjizna. Issa KonradMizzi qed jghid li dan kollu hazin ghax il-power station tieghu hi l-ahjar ghazla minghajr m’ghandu l-istonku li jissuggetta din l-ghazla ghal SEA u jemenda l-Pjan Nazzjonali dwar l-Energija.
 
Din mhux serjeta. Ebda Gvern demokratiku m’ghandu jikser il-ligi sabiex iwettaq manifest elettorali li kien imfassal minghajr hsieb. Ha naghmilha cara. Hawnhekk mhux qed nitkellem fuq l-Environmental Impact Statement li suppost isir fuq il-progett. Hawnhekk qed nitkellem fuq Studju Strategiku Ambjentali li hu obbligat li jsir fuq il-Pjan Nazzjonali dwar l-Energija qabel ma dan jigi mplimentat. B’dan l-istudju biss inkunu nafu jekk l-option tal-LNG Terminal hiex verament l-aqwa option bhal ma qed jghidilna Joseph Muscat u shabu. Il-biza li l-PL ghandu li jissuggetta din l-idea ghal SEA jindika li anki hu ghandu dubji serji dwarha.

2 comments:

LOUISE said...

Il-bini tal-power station il-gdida ghadha mnizzla fil-manifest elettorali ghax nghidlek il-dritt dhalt fih u ma sibthiex hemm. Stajt rajt hazin jien jew rega' bdielhom ?

LOUISE said...

Il-bini tal-power station il-gdida ghadha mnizzla fil-manifest elettorali ghax nghidlek il-dritt dhalt fih u ma sibthiex hemm. Stajt rajt hazin jien jew rega' bdielhom ?