Oct 30, 2013

Juza lill-gradwati bhala pedini


Hekk kif tela fil-Gvern il-Labour, l-Ministru Joe Mizzi kien talab ir-rizenja tal-membri kollha tal-Bord tal-Warrant tal-Periti. Mhux biss ta’ dawk li skond il-Ligi kienu appuntati minni bhala l-Ministru li kont responsabli minn dan, izda anke dawk li kienu appuntati mill-Kamra tal-Periti kif wkoll ta’ dawk li kienu eletti b’ elezjoni minn fost il-Warrant holders. Tant saret pressjoni minn naha tal-gvern, li hlief l-Onor Toni Bezzina (li kien elett b’elezzjoni minn fost il-periti bhala raprezentant fuq il-Warranting Board), il-membri kollha tal-Board tal-Warrant tal-Periti spiccaw accettaw li jirrizenjaw.  Dawk maghzula mill-Kamra tal-Periti u dawk eletti zgur li ma kellhom l-ebda obbligu jirrizenjaw.
 
Sadanittant dawk li ggradwaw u jmisshom jiehdu l-warrant thallew jittewbu ! Uhud sahansitra tilfu opportunitajiet ta’ xoghol ghax ma kellhomx warrant x’juru !  Issa f’daqqa wahda jigi l-istess Ministru Joe Mizzi b’emendi ghall-Ligi dwar il-Periti.  U x’gab ?  Ma gabx l-emendi ghall-Ligi kollha kif kont qed nistenna li jgib, imma gab biss emenda biex tbiddel il-komposizzjoni tal-Bord li jaghti l-Warrants.  Tafu x’inhi l-emenda ?  Biex jibda jinnomina hu l-maggoranza tal-membri ta’ dan il-Bord ! Sa llum il-Gvern jinnomina 3 minn 7.  Issa jrid jibda jinnomina 5 minn 9.  Mossa biex jintrebah il-kontroll mill-Gvern.   
 
U c-Chairman li s’issa jinhatar minn persuni li jikkwalifikaw li jsiru Mhallfin u allura b’mill-anqas 12-il sena esperjenza, bl-emenda ta’ Mizzi jista jkun kwalunkwe persuna !  Ma hemmx kriterji.  Jista jkun Mhallef, Avukat, Perit, bennej jew sempliciment attivist tal-Labour !  Barra hekk ma jispecifikax li z-zewg membri l-ohra li jrid jinnomina hu x’esperjenza jrid ikollhom.  Jista jpoggi persuna li ghadu kemm ha l-warrant hu fuq il-Warranting Board.  Il-biza tieghi hi li l-Ministru jrid jaghzel hu l-maggoranza tal-Membri biex jimmanipula u jippoliticizza dan il-bord kif u meta jrid.  Nafu x’gara fl-imghoddi. Illum hemm kriterji cari biex tinghata warrant ta’ perit. B’Warranting Board dghajjef u kkontrolat mill-Gvern, m’ hemm l-ebda garanzija li persuni li ma jilhqghux il-kriterji stabbiliti xorta wahda jiehdu l-warrant. Jekk ghandek xi diploma minn universita li ma sema biha hadd, thabbel rasek xejn, kellem lil Ministru u jirrangalek ! 
 
Il-Kamra tal-Periti llum harget stqarrija fejn uriet it-thassib taghha ghal dawn l-emendi u tablet lill-Gvern jirrikonsidra l-posizzjoni tieghu. Uriet it-thassib taghha wkoll ghall-fatt li numru ta’ gradwati ilhom xhur jistennew biex jiehdu l-warrant taghhom. Dan l-ahhar wiehed perit meta kellimtu fuq dawn l-emendi, qalli “Toqghod taqla xejn.  Hallihom iwaqqfuh il-Warranting Board kif iridu, l-aqwa li l-gradwati jiehdu l-warrant”.  It-twegiba tieghi kienet “Imissek tisthi tghid hekk.  Int qed taccetta li l-gradwati jintuzaw pedini f’ loghba ta’ poter ?!  Ma tindunax li dan abbuz ta’ poter u attakk fuq principju mportanti ? Dan il-principju malajr jaf ikun estiz ghall-professjonijiet ohra minn dan il-Gvern. Hekk jibdew il-problemi – bidla zghira fil-ligi li tidher insinifikanti.”

No comments: