Oct 19, 2013

LNG - Mistoqsijiet mhux imwiegba


Il-Hadd li ghadda l-Ministru Konrad Mizzi habbar liema kumpanija rebhet is-sejha ghall-LNG Power Station u Terminal tal-Gass.  Ghamel l-konferenza stampa l-Hadd biex bhal li kieku  jenfasizza l-importanza.  Mhux normali li jsiru konferenzi stampa nhar ta’ Hadd mill-Gvern. 

Bhas-soltu Masters tal-iSpin.  Il-Ministru Mizzi qalilna “ Ara il-volum tal-hazna mhux se jkun 180,000 metru kubu kif kien hemm fit-terms of referenceta l-EIA imma 126,000 metru kubu !”  Li ma qalx kien li qabel l-elezzjoni tghidx kemm hambaq biex jghid li l-hazna se tkun biss ta’ 60,000 metru kubu.  U ahna konna nghidulu li ma jaghmilx sens li l-hazna tkun daqshekk biss.  Imma hu baqa jghid li ma tkunx aktar minn 60,000.  U issa bhal speci qed jghidilna biex nifirhu li mhux 180,000.  Qed jilghab s-soltu loghba taghhom.  Spara c-cifra hu stess ghal 180,000 imma issa nizzilha ghal 126,000 xorta aktar mid-doppju ta’ dak li qalilna qabel l-elezzjoni.  Mela mhux 2 koppli tal-Mosta imma 4, biex nuza l-istess anologija li ntuzat qabel l-elezzjoni.

Qalilna li l-hazna se ssir fuq vapur li se jkun permanentament sorgut barra l-power station.  Vapur li jkollu tul ta’ madwar 280 metru, kwazi daqs 3 pitches tal-football ! U jkollu gholi ta’ 17-il sular ‘l fuq mill-bahar !  Mhux billi jipruvaw jimminimizzaw u jirredikolaw.  Din hija hazna li taf toffri perikli anke ghax hija vicin wisq il-power stations.  Kulhadd jaf xi gralu Cipru madwar sentejn ilu. Hija hazna li minhabba l-limitazzjonijiet imposti mid-Direttiva ta’ Seveso se tillimita wkoll l-izvilupp li jista jsir mis-sidien fil-propjeta’ taghhom f’Marsaxlokk. 

Fil-verita’ imma aktar milli gibed l-attenzjoni fuq dak li qal aktar gibed l-attenzjoni fuq dak li ma qalx !  Per ezempju ma qalx b’liema rata il-Gvern se jixtri l-energija.  Ma qalx l-aktar haga mportanti !  Qalilna li se jrahhas.  Fil-verita’ bl-impjant tal-BWSC diga pajjizna se jkun iffranka ‘l fuq minn 52 Miljun Ewro fis-sena minhabba l-efficjenza, u allura t-tnaqqis imissu tah diga u mhux se jistenna sas-sena d-diehla ! Fuq kollox ma qalx lanqas li jorbtu lili u lilek għal 18-il sena li nixtru tabilfors l-elettriku kollu li tipproduċi din il-power station privata waqt li l-power station privata se tintrabat bi prezz għal ħames snin biss.  Ma qalilniex kemm se jsir dredging u qtugh ta’ blat, kemm tiswa din l-ispiza u min se jhallas ghaliha.  Lanqas ma qalilna jekk hux se jcaqlaq id-dolphin li hemm f’nofs il-bajja ta’ M’Xlokk biex ikun jista jghaddi l-vapur li jigi jimla u jekk se jcaqlaqha kemm se tkun l-ispiza u minn se jhallas ghaliha !  Ma qalilniex ukoll li s’issa ghadu ma bediex biex jemenda l-Pjan Nazzjonali dwar l-Energija u l-process tal-SEA (Strategic Environmental Assessment) mitlub mid-direttivi tal-UE. 

Hemm hafna aktar mistoqsijiet u issues li l-Gvern imissu wiegeb jew solva qabel ma kkonkluda.  Hemm skoss mistoqsijiet li ghalihom irridu risposta, anke ghax hemm wisq ko-incidenzi. Bhal ko-incidenza li wiehed mill-ufficjali tal-consortium li rebah il-progett gie kkwotat anqas minn 24 siegha wara li l-vapur tal-hazna diga gie kkuntratjat ! Ahna se nkomplu ninsistu li jaghti risposti ta’ nies lin-nies.

No comments: