Oct 31, 2013

Skema tal-misthija !


Ix-xiri taċ-ċittadinanza Ewropea tagħna l-Maltin mill-baranin, li l-gvern ta' Joseph Muscat qed jipproponi, hu xempju tal-faqar tal-ideat ta’ dan il-gvern. Gvern li jara kollox flus. Oġġetti u servizzi li jinxtraw bil-flus hawn ħafna, imma hawn valuri li ma jinxtrawx bil-flus għax huma imprezzabbli u allura ma taghtihomx prezz. Ix-xiri tac-cittadinanza hu mera ta’ kif jahsbuha Joe Muscat & Co.  Jahsbu li kollox u kulħadd jixtri u jinxtara.  
 
X’assurdita’ jsejhu l-programm Investors Programme meta kull ma hu huwa Buyers Programme !  Anke fl-isem jipruvaw iqarrqu.  X’se jkunu nvestew ?  Se jhallsu €650,000 biex jixtru c-cittadinanza Maltija, cittadinanza Ewropea.  X’ironija dak li tant kien kontra li pajjizna jidhol fl-Unjoni Ewropea issa qed ibiegh ic-cittadinanza Maltija bir-ribass ghax issa din sar fiha valur galadarba ahna parti mill-Unjoni Ewropea u qeghdin fis-Shengen area.   Ara veru nies li ma jafux jisthu ! 
 
U mbaghad minn se jinghata c-cittadinanza ghax jiflah ihallas €650,000 se jibqa mistur.  Ismu mhu se jkun jafu hadd ! U jigu jbelluhilna li jemmnu fit-trasparenza.  Kollox iridu jahbu kif ppruvaw jahbu li qabdu bhala konsulent lil Shiv Nair, frodist u korrott, blacklisted darbtejn mill-World Bank.  U jekk harbilhom dan, x’assikurazzjoni ghandna li ma jaharbulhomx skoss frodisti ohra li ghandhom minn fejn jixtru c-cittadinanza Maltija biex kif qalilna l-Ministru Mallia fil-Parlament jifrankaw it-taxxi li jhallsu f’pajjizhom illum !  U issa lanqas biss se nkunu nafu min huma, ahseb u ara kemm se nkunu nistghu niccekjaw ahna fuqhom. 
 
Din hija skema li taghmel hsara lir-reputazzjoni ta’ pajjizna.  Biex jidhru sbieh jghidulna li pajjizi ohra Ewropej ghandhom Investors Programme marbut ma’ residenza.  Imma qed iqarrqu ghax din li ghamlu huma hija biss Buyers Programme !  Isemmu l-Awstrija, imma hemmhekk trid tkun ghamilt investiment ta’ mhux anqas minn €10 Miljun.  
 
L-iskemi li ghamlu 3 pajjizi tal-Karibew, Antigua, St.Kitts u Dominican Republic huma ahjar minn din l-iskema.  Dawn ghallanqas ghalkemm ibieghu c-cittadinanza ma tawx l-process tal-ghazla lill-kumpanijia privata u fuq kollox ma tawx l-esklussivita’ lill-kumpanija wahda, Henley & Partners. Din il-kumpanija ha tiehu commissions ta' ghexieren ta' eluf ta' euro u qabel mal-Oppozizzjoni nghatat kopja tal-Abbozz kienu diga hargu l-inviti minn din il-kumpanija ghal seminar li sar illum f'Londra fejn mar Muscat. Anke qabel ma l-Parlament beda jidduskutiha kienu bdew ibieghuha fir-Russja.  
 
Reputazzjoni tajba ddum tibniha s-snin, imma twaqqagħha f'ġurnata waħda.  Qalilna li jridna l-aqwa fl-Ewropa.  Imbaghad qed igibna aghar mill-pajjizi tal-Karibew !  U dan kollu biex idahhal €30 Miljun ta’ malajr.  Fi zmien Mintoff konna nittalbu lill-pajjizi barranin, issa spiccajna nbieghu c-cittadinanza ta’ pajjizna fuq il-monti ta’ Miami.  Mhux kapaci jikrea l-gid mit-tkabbir ekonomiku, allura spicca jumilja lill-pajjizna bi skema fejn ibiegh ic-cittadinanza ta’ pajjizna.  Tal-misthija !

No comments: