Nov 1, 2013

Bidliet fid-direzzjoni ekonomika


Mela dan l-ahhar poggejt fuq il-pagna tieghi fuq Facebook, ic-cifra tal-qghad li hareg l-NSO ghax-xahar ta’ Settembru ta’ din i-sena kif imqabbel ma’ Settembru tas-sena l-ohra.  Cifra li turi zieda ta’ 851 persuna bla xoghol fuq is-sena l-ohra. U ktibt hekk : “Mhux sinjali sbieh dawn !”.  Wiehed iltaqa mieghi u qalli:  Kont se nwiegbek fuq dak li ktibt illum fuq Facebook.  Ghaliex qed tghid hekk ? Dan kollu frott tal-politika taghkom.  Dan il-gvern ma biddel xejn mill-politika ekonomika li kont mexjin biha intkom. 
 
Ghidtlu nahseb li ghandek zball.  Da zgur li dan il-Gvern diga ta sinjali ta’ bidla.  L-ewwel.  Din is-sena naqqas l-ispiza b’€21 Miljun.  Ma qalilniex fhiex, imma hija ovvja fejn naqqashom.  Naqqashom mill-ispiza fuq progetti kapitali.  Ovvjament anqas infiq fil-progetti kapitali, anqas haddiema jahdmu. 
 
It-tieni l-incertezza li qed johloq dan il-Gvern stess.  Ezempju politika fuq privatizazzjoni.  Wieghed li mhux se jiprivatizza l-Enemalta u fil-fatt se jbiegh parti lic-Ciniza.  Tahseb li l-haddiema tal-Enemalta mhux inkwetati fuq il-futur taghhom u allura joqghodu lura milli jonfqu ? U bhalhom mhux l-istess il-haddiema tal-Airmalta ? Ezempju iehor tal-incertezza mizrugha mill-Gvern ghalxejn: gej il-budget u qafel is-sigarretti u l-alkahol.  Kulhadd jghidlek li mhux jirrilaxxaw sigaretti u xorb mill-bonded stores.  Kulhadd bezghan minn fejn se jigbor il-50 Miljun Euro f’taxxi ndiretti dan il-Gvern.  Dak ukoll ikollu effett fuq il-konsum.
 
It-tielet:  Il-Gvern irid ikun pro-attiv specjalment fuq industriji kbar u mhux sempliciment reattiv.  Meta ahna kellna industriji bi problemi tajnihom ghajnuna mfassla ghal kull wahda minnhom.  Morna ahna.  Konna pro-attivi.  Meta dan l-ahhar kien hemm il-kaz ta’ mijiet ta’ haddiema tal-ST b’sieghat imnaqqsa, Joe Muscat qalilna li wara li ra rapport fil-media cemplilhom.  Hi x’opra dik !  U sadanittant il-haddiema ghadhom qed jahdmu b’sieghat imnaqqsa !  Dawn industriji li jrid jiggarantilhom mhux biss il-prezent imma l-futur taghhom.

Ir-raba: Zied in-nefqa rikorrenti bl-akbar Kabinett fl-istorja ta’ Malta.  Se jkun nefaq €130 Miljun aktar fuq perjodu ta’ 5 snin aktar mill-Gvern ta’ qablu sempliciment f’pagi ta’ Ministri u l-staff taghhom.  Issa ghandna Ministri part-time.  U bil-haqq mal-€130 Miljun mhux nghodd il-perks tal-familji tal-Ministri bhal mara tal-Ministru Konrad Mizzi.  U mhux ovvja li dawn il-€130 Miljun spiza rikorrenti se jnaqqashom minn progetti kapitali.  Qabel l-elezzjoni qalilna li se jnaqqas l-ispiza rikorrenti biex ikollu nefqa kapitali akbar u issa qed inaqqas l-ispiza fuq progetti fejn jahdmu n-nies u jzied in-nefqa rikorrenti.   Ghidtlu “Xi trid prova aghar minn din li dan il-Gvern bil-mod il-mod qed ibiddel id-direzzjoni ekonomika ?!”  

 

Il-Ministru Scicluna pprova jghidilna li l-istatistika tal-Eurostat ma turix li l-qghad qed jizdied. Li ma qalx il-Profs Scicluna (haga li hu jafha zgur) hu li l-istatistika tal-Eurostat hi bbazata fuq il-Labour Force Survey li juri li hawn 12,800 ifittxu x-xoghol, kwazi elf aktar mill-11,900 li kien hemm sena ilu ! 

 

Li ma qalx ukoll Scicluna hu li l-istatistika tal-Eurostat hija bbazata fuq sample u mhux fuq headcount tan-nies bla xoghol.  Sample bilfors ikollu margin of error, filwaqt li headcount ma jkollux. L-aktar li hu nkwetanti hu l-fatt li qghad zdied fis-sajf meta normalment ikun lanqas minhabba li t-turizmu jassorbi aktar haddiema.  U l-qghad qed jizdied f’pajjizna meta l-ekonomiji tal-Ewropa u l-Amerika qed jitjiebu !


 

No comments: