Nov 28, 2013

COP 19


Il-laqgha ta’ kull sena dwar it-Tibdil fil-Klima giet u marret u bilkemm hadd induna ! Minn dak li qrajt u minn dak li smajt anke direttament minghand il-Kummissarju tal-UE Connie Hedegaard meta nhar it-Tnejn li ghadda kelli opportunita’ niltaqa’ maghha gewwa l-Lithuanja, fil-laqgha ta’ Varsavja, bhal laqghat ta’ dawn l-ahhar snin, ftit li xejn sar progress.  Din kienet l-ewwel laqgha li m’attendejtx ghaliha fl-ahhar  9 snin. 
 
L-uniku “progress” registrat kien dak li ghall-ewwel darba fid-dokument finali, jirreferu ghall-“partijiet kollha” li jridu jaghtu l-kontribut taghhom biex tintlahaq il-mira li l-klima ma tishonx b’aktar minn 2 deg. Celsius.  Sa qabel din il-laqgha kien hemm minn baqa’ jishaq li pajjizu m’ghandux inaqqas mill-emissjonijiet tieghu.  
 
It-tieni punt ta’ “progress” kien l-attegjament tal-Istati Uniti.  Ghall-ewwel darba l-amministrazzjoni ta’ Obama kienet ferm aktar miftuha u propensa li tahdem mal-UE milli qatt kienet sa qabel din il-laqgha.   Dan i-bdil fl-attegjament forsi huwa rizultat tal-fatt li issa li Obama rega gie elett ghat-tieni darba hu jista’ jkun aktar hieles li jkun ambizjuz biex anke pajjizu b’mod konkrett jintrabat li jnaqqas l-emissjonijiet tieghu.  Interessanti l-fatt li fl-istqarrija tieghu fil-Parlament il-bierah filghaxija il-Ministru Leo Brincat qal hafna affarijiet imma naqas li jsemmi dawn l-unici zewg fatti notevoli.  
 
Qrajt bir-reqqa artiklu li kiteb l-ex Segretarju Generali tan-Nazzjonijiet Uniti, Kofi Annan fl-International New York Times nhar it-Tnejn li ghadda intitolat “Climate crisis: Who will act ?”.  F’dan l-artiklu Kofi Annan jistqarr li fid-dawl tal-inertia u n-nuqqas ta’ hegga li qed juru l-Gvernijiet ghal ftehim komprensiv li jiehu post il-Protokoll ta’ Kyoto tal-1997, hemm bzonn li l-popli jitkellmu huma stess u jiehdu inizjattivi konkreti huma stess favur bidliet fil-mod kif jikkunsmaw energija u prodotti ohra li ghandhom effett fuq il-klima halli bit-talbiet taghhom jaghmlu pressjoni fuq is-suq.  Isemmi xi ezempji posittivi ta’ bottom to top initiatives imma ghid li hemm bzonn “a global grass-roots movement that tackles climate change and its fallout.”  

No comments: