Nov 16, 2013

Hadlek aktar milli tak

Ftit tal-granet ilu l-Gvern ta’ Muscat ippreżenta budget li mal-ewwel daqqa t’għajn jidher pożittiv.  Qalilna li se jrahhas il-kontijiet tad-dawl b’25% u l-Ministru Konrad Mizzi sahansitra qalilna li eluf ta’ familji se jifrankaw anke 35%.  Jien hdimt ftit somom fuq persuna wahda li tghix wahedha, fuq familja ta’ 2 minn nies ecc skond l-annual average consumption ta’ pajjizna.  U f’kull kaz meta tara l-kont kemm kien jigik u kemm se jibda jkun f’sena, ssib li t-tnaqqis se jkun ta’ 20%.  Dan anke meta tghodd l-EcoReduction fis-somma.
 
Meta tiehu l-konsum ta’ persuna li tghix wahedha skond l-average annual consumption se tispicca tifranka €80 f’sena, preciz daqs kemm taqla f’siegha l-mara tal-Ministru Konrad Mizzi mill-kuntratt ta’ konsulenza li hadet mill-Gvern tar-ragel taghha u qed idaħħal €13,000 fix-xahar !  Familja ta’ tnejn minn nies se tifranka madwar €101 f’sena. Jekk persuna mit-tnejn tpejjep imqar pakkett sigaretti kuljum, dan il-Gvern se jkun hadlu aktar f’taxxa biz-zidiet tas-sisa.  Ziedu t-taxxa fuq sigaretti b’30c fuq kull pakkett.  Mela dik il-persuna se tkun tat aktar lill-Gvern f’taxxi €109 f’sena, €8 aktar mit-tnaqqis fil-kont tad-dawl !  
 
Imbaghad qalu li l-familji se jifrankaw bejniethom €25 Miljun.  Ma qalulhomx imma li ziedulhom €72 Miljun f’taxxi godda f’sena. Meta wieħed jifli d-dettall tal-budget nifhmu li l-Prim Ministru minn id qed jagħtik miżuri pożittivi bħat-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, u minn oħra qed jeħodlok aktar flus f’taxxi. U dan meta qabel l-elezzjoni tghidx kemm wieghed li mhux se jżid il-piż tat-taxxi. 
 
Fid-diskorsi taghna qed nuru bil-fatti li l-budget li pprezentawlna hu budget ta’ illużjoni u mhux budgat ta’ vizjoni kif konna nistennew li jkun fl-ewwel budget ta’ Gvern li tela’ b’maggoranza kbira ghax qal li ghandu roadmap cara.  Fil-budget rajna car li ma hemmx roadmap imma bdew biss il-process ghal ghexieren ta’ white papers u anke green papers ghax m’hemmx ideat. L-uniku idea gdida hija biss li tbiegh ic-cittadinanza bl-irhis lil nies li jibqghu mistura. 
 
Id-deċiżjoni tal-Gvern li jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma hija pożittiva fis-sens li se tkun ta’ appoġġ lill-familji. Fl-istess waqt, id-deċiżjoni tal-Gvern li jżid it-taxxa fuq il-fuel wara biss gimghat li gie fil-Parlament jghid li rahhsu ghall-familji u l-industrija.  Imbaghad jigi ftit granet wara jghidilna li se jghollih ghal fejn kien ghax se jdied it-taxxa fuqu !  Allura minn mar tajjeb ? Zgur mhux il-konsumatur ghax se jibqa jhallas il-prezz li kien ihallas.  Mar tajjeb il-Gvern ghax se jkun gabar aktar taxxa inkluz minn fuq l-Enemalta, dik il-Korporazzjoni li jghidilna li hi falluta.  
 
Huwa ċar li minkejja l-attakki kollha li għamel, il-Prim Ministru Muscat sab is-sodda mifruxa fil-qasam tal-enerġija: l-estensjoni tal-power station poġġiet lill-Enemalta f’sitwazzjoni li se jsir it-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Qed jifrankaw €1 Miljun kull gimgha ghax l-impjant tal-BWSC hija ferm aktar efficjenti.  Sa Marzu se jkunu ffrankaw €64 Miljun. Imma sadanittant qed jghidu li lill-familji se jifrankawlhom biss €25.  Il-budget jonqos ukoll milli jinċentiva l-użu tal-enerġija alternattiva u effiċjenti. L-iskema tal-pannelli fotovoltajiċi għall-industrija ngħalqet u ma jidhirx li se terġa tinfetaħ.  X’se jsir mill-fondi tal-Unjoni Ewropea li kienu allokati għal din l-iskema  ?

 

No comments: