Nov 26, 2013

Kelli ragun !


Ic-caqlieq li thabbar nhar is-Sibt fil-Korporazzjoni Enemalta u fil-Korporazzjoni ghas-Servizzi tal-Ilma (WSC) huma kollha rizultat tal-htiega tal-Gvern li jsalva l-interessi tan-nies tal-qalba tieghu aktar milli jfittex l-interess tal-Korporazzjonijiet statali. 
 
Il-musical chairs li thabbru jafu l-genisi taghhom fil-WSC. F'din il-Korporazzjoni kien inbena fi ftit xhur antagonismu qawwi bejn ic-Chairman Tony Meilaq u c-CEO Frederick Azzopardi (ara ritratt), li kien inhatar minghajr sejha pubblika.  (Frederick Azzopardi huwa Kunsillier tal-PL fuq l-Imdina.) Dan il-fatt kont semmejtu waqt id-dibattitu tal-Estimi tal-Ministeru tal-Ministru Konrad Mizzi. Dakinhar kont staqsejt kemm-il darba kien iltaqa l-Bord tal-WSC ghax kien hemm ghajdut li l-Bord mhux jitlaqqa ghax kien hemm problemi kbar bejn ic-Chairman u c-CEO tal-istess Korporazzjoni.  Dakinhar il-Ministru Konrad Mizzi pprova jirredikola l-mistoqsija tieghi. 
 
Gara li ftit granet biss wara gurnal lokali rraporta li c-Chairman tal-WSC Tony Meilaq,  li kien ukoll ic-Chairman tal-ARMS kien irrizenja, liema rizenji gew ikkonfermati nhar is-Sibt li ghadda.  Jinghad li saru sforzi biex jikkonvincu lil Meilaq biex ma jimbarazzax lil dan il-Gvern li diga f'temp ta' 8 xhur hatar zewg Chairmen u zewg CEOs tal-ARMS wara li rrizenjaw l-istess nies li hatar dan l-istess Gvern !  
 
Il-mossi tas-Sibt jikkonfermaw li ghal dan il-Gvern il-meritokrazija ma tfissirx li tilhaq ghax ikun haqqek izda tilhaq ghax tkun tal-qalba.  Jidher car issa saret prassi ta' dan il-Gvern li jahtar CEOs, minghajr sejha pubblika, u minflok ipoggi nies tal-qalba li jkunu servew lill-PL diga.  Mhux ta’ b’xejn li anke l-Editur tal-MaltaToday, Saviour Balzan, spicca kiteb hekk : "Under Muscat's watch, there has not been a single call for a bloody chief executive and really, all this talk of "Malta Tagħna Llkoll" is turning out to be downright offensive: a sick joke that won't go away. It is sad that Muscat believes he can get away with murder."

No comments: