Nov 29, 2013

Lezzjonijiet mill-Ukrajna


Dak li qed jigri fl-Ukrajna hemm hafna x’tomghod fuqu u ghalkemm l-Ukrajna m’hix membru tal-Unjoni Ewropeja ghandu jifthilna ghajnejna ghar-rabta li trid tigi rispettata f’demokrazija bejn dak li jrid il-poplu u dak li jista’ jaghmel gvern elett. 
 
L-Ukrajna din il-gimgha kienet se tiffirma ftehim mal-Unjoni Ewropeja li ghalih ilha tipprepara snin.   L-Unjoni Ewropeja offriet lil Ukrajna Ftehim ta’ Assocjazzjoni u Ftehim ghall-negozju hieles mill-aktar ambizzjuz.  Issa l-Gvern tal-Ukrajna, mmexxi mill-President  Yanukovich qal li ma jridx jiffirma dan il-ftehim ghalissa, aktarx minhabba pressjoni mir-Russja.  Il-poplu tal-Ukrajna madanakollu mhux qed jaqbel xejn ma’ din id-decizjoni u niezel fit-toroq jipprotesta bl-eluf kbar.  Il-poplu tal-Ukrajna jrid rabta aktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropeja. 
 
Fit-toroq il-banners li kellhom  in-nies kienu jghidu kliem li fakkruni fil-mixja mhux facli li kellna ahna lejn l-Unjoni Ewropeja, kliem bhal “Irridu futur ghat-tfal taghna” u “L-Ukrajna hija parti mill-Ewropa”.  Il-protesti qed ikunu meqjusa bhala l-akbar mir-Revoluzzjoni Orangjo tal-2004 li kienet wasslet biex jinbidel rizultat ta’ elezzjoni presidenzjali li kien mbaghbas. 
 
Naghmel zewg riflessjonijiet dwar dak li qed jigri fi Kiev. 
 
L-ewwel:  Gvern elett anke f’demokrazija li ghadha qed tizviluppa, qed jintalab bis-sahha mill-poplu li eleggih, biex jaghti kaz ta’ dak li qed jghid.  Mhux qed jaqbel ma’ decizjoni tal-gvern u jrid bis-sahha li din id-decizjoni tinbidel.  F’Malta ghandha demokrazija li hija aktar mirquma, li fiha l-lehen tal-poplu suppost huwa aktar rispettat, mhux biss fil-mument tal-vot imma tul legislatura shiha. Minkejja dan, ghandna gvern li ma semghax mill-poplu u r-rapprezentanti tieghu meta gie fuq materja li tolqot lill-poplu mill-vicin, il-bejgh tac-cittadinanza....kellha tkun it-tragedja ta’ l-media dinjija titkellem b’mod dispregjattiv fuqna li geghlet lil gvern jieqaf u jisma’ u r-rizultat ghadna rridu naraw x’se jkun. 
 
It-tieni:  Il-poplu u z-zghazagh tal-Ukrajna jridu jaghmlu minn kollox biex ikollhom access ghal dak li toffri l-Ewropa, inkluz il-possibilta’ li jahdmu fil-pajjizi Ewropej.  Ikollhom jinzlu fit-toroq biex dan id-dritt li qed toffrilhom l-Ewropa jaffermawh.  Daqshekk huwa mportanti.  Ara ahna, ahna qed inbieghu dan id-dritt.....anke lil ftit nies minn dan il-pajjiz fl-Ewropa tal-Lvant li r-rabtiet tieghu mal-kriminalita’ organizzata huma maghrufa sew.  Il-gvern Malti ta’ llum qed jinsulenta l-hidma li ghamlu l-gvernijiet precedent biex jaghtu futur lill-uliedna, billi jbiegh bir-rabass dan id-dritt li haddiehor ikollu jiggieled ghalih.  Dawk li jistghu ihallsu 650,000 ewro fl-Ukrajna, gabuhom minn fejn gabuhom, m’ghandhomx ghalfejn jinzlu fit-toroq ghax ghalihom haseb il-Gvern Malti ta’ Joseph Muscat.  

No comments: