Feb 20, 2014

Fic-Cina iva, fl-Ewropa le ?!


‘L-ghajta nofs il-bejgh’ jghid il-qawl Malti. Fejn jidhlu prodotti agrikoli imkabbrin f’Malta hadd ma jista’ jinnega l-genwinita taghhom. Il-halib, per ezempju, gheleb kull theddida minn prodotti impurtati. Il-frott u l-haxix imkabbar lokalment zgur li mhux ha jkun anqas frisk minn dak impurtat minn Sqallija. Il-laham tal-majjal Malti wkoll jisthoqlu kull tifhir u zgur li jhabbatha sew ma’ dak impurtat ghax dan tal-ahhar ikun mimli ilma bil-melh. X’jonqos, allura, sabiex il-prodott lokali jigi rikonoxxut ? Zgur li jonqos aktar promozzjoni u reklamar halli l-konsumatur jersaq aktar lejn il-prodott lokali.
 
Fl-amministrazzjoni precedenti, kien hemm impenn qawwi favur inizjattivi li jippromovu l-prodott lokali. F’sena kien ikun hemm madwar 13-il attivita’ taht il-kappa Naturalment Malti. Kien ikun hemm attivitajiet varji, f’irhula Maltin differenti, skont il-prodott li jkun ser jigi rriklamat. Waqt dawn l-attivitajiet kien ikun hemm ricetti maghmulin bil-prodott li jkun esibit, taghlim u taghrif ghat-tfal u l-kbar, zjajjar fir-raba u l-irziezet u attivitajiet ohra li jghinu lil bidwi jimxi il-quddiem. Fl-amministrazzjoni precedenti konna aktar kurragguzi minn hekk. Bghatna l-prodott lokali jikkompeti ma’ prodotti ewropej fl-akbar fiera tal-ikel ewropeja. Kull sena, waqt l-amministrazzjoni precedenti, tellajna bdiewa, rahhala u produtturi jiehdu sehem fil-Green Week Fair f’Berlin fuq stand iddedikata apposta ghall-prodotti lokali. 
 
Waqt din il-fiera, il-produtturi Maltin kull ma kienu jkunu jridu hu ftit inkoraggiment, imbaghad erhilhom jitkellmu b’impenn u dedikazzjoni fuq kemm il-prodott taghhom hu frisk u genwin. Esibejna l-gbejna maltija, z-zalzett Malti, il-patata, il-kunserva, il-gelat u l-inbid fost hafna prodotti lokali ohra. Kull darba hrigna ta’ nies ! Sahansitra, bis-sahha ta’ din il-fiera lahaq saru kuntratti kummercjali mportanti m’operaturi barranin li minnhom gawda l-bidwi u r-rahhal Malti.
 
Sfortunatament, din is-sena l-bandiera Maltija ma kienetx prezenti fl-akbar fiera tal-ikel fl-Ewropa. Din is-sena, l-amministrazzjoni deherilha li l-produtturi lokali m’ghandhomx jithallew jippartecipaw fil-Green Week. Hadd ma gie sostnut halli jkun jista’ jesebixxi l-prodott lokali tieghu f’din il-fiera li jzuruha madwar nofs miljun ruh. Din is-sena il-Gvern ixxahhah mal-bdiewa u r-rahhala mbasta dahhal jahdmu mieghu nies tal-qalba. Din is-sena, pero, mar is-Segretarju Parlamentari risponsabbli mill-agrikoltura c-Cina bl-iskuza li jipprova jbiegh l-prodott lokali fic-Cina u dan minflok ihalli l-bidwi jbiegh hwejgu go l-akbar fiera fl-Ewropa. Din is-sena, is-Segretarju Parlamentari ghogbu jiehu vaganza c-Cina bl-iskuza li aktar facli ghall-bidwi Malti li jesporta lejn ic-Cina milli jesporta lejn l-Ewropa.  Ma hemm xejn hazin li tiprova ddahhal il-prodott Malti fic-Cina, imma kif tiddeciedi li thalla barra l-prodott Malti fl-akbar fiera fis-suq Ewropew ?!

No comments: