Feb 22, 2014

Minn Tolleranza Zero ghal Niprocedu Zero

Wara l-istqarrija li ghamel il-gimgha l-ohra l-Ministru Konrad Mizzi fil-Parlament fuq is-serq tad-dawl minn meters imbaghbsa kont qomt naghmel numru ta’ mistoqsijiet, li hafna minnhom Konrad Mizzi ma wegibhomx.  Staqsejtu:  Ghaliex 3 haddiema gew sospizi nhar it-Tlieta u 5 ohra l-Erbgha ?  Forsi ghax dakinhar stess wara nofsinhar kien ircieva mistoqsijiet minghand gurnalist li staqsa fuq 5 persuni ohra nvoluti, inkluz Louis Attard, persuna ta’ fiducja tieghu fl-Enemalta ?  Staqsejt kontra min se jittiehdu pasi kriminali ? Se jittiehdu passi kriminali kontra min ixxahham u kontra min xahham ?  
 
L-istorja tas-serq tad-dawl b'korruzzjoni tinten u tinten sew.  Mhuwiex skandlu imma numru ta’ skandli.  
 
L-ewwel skandlu: Eluf xahhmu haddiema tal-Enemalta u haddiema tal-Enemalta jixxahmu biex ibaghbsu meters tad-dawl. Dawn l-elf ruħ xaħħmu ħaddiema tal-EneMalta – skond Konrad Mizzi xaħħmuhom xejn anqas minn €1,200 kull wieħed, biex lil dawn inghatalhom meter tad-dawl li juri kwart biss tad-dawl li kkunsmaw. Dawn l-elf ruħ wettqu żewġ reati: l-ewwel: korruzzjoni, u t-tieni: serq. 
 
It-tieni skandlu: Louis Attard - bniedem ta' fiduċja investigat u sospiż dwar serq kbir fl-istess qasam fejn ħatru l-Ministru. Konrad Mizzi għażlu f'ħatra ta' fiduċja bħala responsabbli għar-relazzjonijiet bejn il-ministeru ta' Konrad Mizzi stess u l-EneMalta, u inghata ħlas speċjali għal dan ix-xogħol.  Isem Louis Attard il-Ministru Konrad Mizzi pprova jzommu mistur.
 
It-tielet skandlu : Il-Gvern jiddeciedi li ma jiehux passi kriminali kontra dawk kollha li xahhmu ufficjali pubblici biex ikollhom meter imbaghbas. Il-Prim Ministru Muscat qal biss li jistenna li dawk li xahhmu jersqu ‘l quddiem, jgħidu kemm serqu, iħallsu lura dak li serqu u jhallsu multa u b'hekk ma jidħlux pulizija fil-każ ! Decizzjoni oxxena.  B’liema dritt Muscat jiddeciedi li l-Pulizija ma tiprocediex kontra min xahham ?  Mhux hekk gara fl-imghoddi. Fil-kaz ta’ licenzji tal-MMA fuq dghajjes fl-2007 u kazijiet ohra.  Il-Gvern ta’ dakinhar ma harisx lejn l-ucuh.  Ipproceda kontra kulhadd.  
 
Jidher car li  fil-glieda kontra l-korruzzjoni Joseph Muscat jaghmel kalkoli ta’ voti ! Lil min qed jiprova jahbi ? Hemm xi nies vicin tieghu li xahhmu ?  Hemm Ministri nvoluti ?  Hemm persuni f’Segretarjati ta’ Ministri ? Muscat qal li jaf min huma dawk li serqu u qed jagħtihom iċ-ċans jiġu 'l quddiem ħalli ma jdaħħalhomx il-qorti. Imma jekk Muscat jaf min huma dawk li serqu, jaf ukoll dawk li xaħħmu.  Il-gvern iddecieda li jagixxi bhala l-avukat ta' min xahham. Jidher car li addio s-slogan Tolleranza Zero kontra l-korruzzjoni.  Issa ghalihom s-slogan sar : Niprocedu Zero !

No comments: