Mar 9, 2014

Gidba ohra ta' Konrad


Il-progett tal-Ministru Konrad Mizzi fil-port ta’ Marsaxlokk mizghud bl-erezijiet u mdallam bil-habi. Dan il-progett fih tlett komponenti. Il-progett jinkludi l-vapur b’hazna ta’ LNG fil-forma likwida, regasification unit li jaqleb l-LNG mill-forma likwida ghall-gass u power station ta’ 200MW. S’issa nfurmati li r-regasification unit ha ssir fuq l-art ghax il-vapur li nkera m’ghandux regasification unit fuqu. Kieku kellu, il-vapur seta’ jitpogga barra mill-port. Imma issa, peress li m’ghandux, it-tanker irid isir fil-bajja halli ma jkunx ‘l boghod mir-regasification unit li ha jkun hemm fuq l-art. Stimi preliminari jindikaw li dan ir-regasification unit wahdu jiswa madwar 180 miljun ewro. 
 
Nhar il-Hamis waqt laqgha tal-Gvern bit-titlu ’Vicin Tieghek’, il-Ministru Mizzi qali li l-vapur mhux ha jdum fil-bajja ta’ Marsaxlokk ghax il-Gvern qabad jahdem fuq il-pipeline tal-gass li, sahansitra, kien diga ikkontemplat mill-Gvern precedenti. Tajjeb ! 
 
Imma issa, meta jitlaq il-vapur, x’ha jsir mir-regasification unit li ha nibnu fuq l-art? Il-Ministru ma qal xejn dwar dan u allura l-kobba tkompli tithabbel. Possibbli l-operatur li se jaghtuh  kuntratt ghal 18-il sena ha jinvesti f’impjant li jdawwar l-LNG minn likwidu ghall-gass biex imbaghad nibdew naghtuh gass dirett mill-pipeline ? Dan x’tahwid hu ? Kemm ser iddum tidhaq bin-nies sur Ministru Mizzi? Ghax ma tghidilnix il-verita kollha ? 
 
L-Oppozizzjoni ilha tishaq halli l-Gvern jippubblika l-istudji kollha li wassluh ghal dan il-gennata ta’ progett. Il-Gvern qed jikkommetti lilna u l-pajjizna ghal progett ta’ madwar 400 miljun ewro minghajr lanqas biss ma nafu x’ha jsir mir-regasification unit issa li l-Ministru qed jghid li wara ftit ha jaghmel pipeline. Fejn huma l-istudji fuq l-options u fuq l-vijabbilita ta’ kull option ? Anki qabel tixtri karozza ddur u tara x’alternattivi jezistu fis-suq halli tixtri dak li l-aktar jaqbillek. Imma l-Gvern taghna, alla jbierek, ma jaghmel xejn minn dan !  
 
Huwa car, allura, li l-Gvern qed jinganna. Lanqas jaf x’irid u f’illi bdejna minn hazna fuq l-art b’tankijiet li jesghu 60,000 metru kubu ta’ gass. Imbaghad irdupjajna l-hazna ghax it-tankijet sirna nafu li ma jistghux jinbnew fil-hin u l-izghar vapur li tawna kien ta’ 140,000 metru kubu. Issa, galadarba, l-poplu kollu qed jghajjat ‘gennata’ il-Gvern qed taparsi jbellaha lill-poplu li l-pipeline se jkun installat fi ftit snin. Imma serhu raskom ghax il-Ministru ikkonfermalna li l-lejl qed jorqdu kollu !  X’ma jorqodx b’martu taqla €13,000 fix-xahar !  
 
Imbaghad irid ibellaha wkoll lill-poplu li se jrahhas id-dawl ghax se jaghmel dan l-impjant.  Il-verita hi li se jrahhsu ghax l-impjant tal-BWSC qed jifranka lill-Enemalta €1 Miljun fil-gimgha.  Minn meta beda jahdem l-impjant sl-ahhar ta’ Marzu ta’ din is-sena l-Enemalta se tkun iffrankat €64 Miljun.  Imma se jrahsilna l-kontijiet skond hu b’€25 Miljun fis-sena.  Marret tajjeb l-Enemalta bil-BWSC !

No comments: