Mar 21, 2014

Jibzghu mill-mistoqsijiet

Il-progett ta’ Joseph Muscat u Konrad Mizzi fil-port ta’ Marsaxlokk mizghud bl-erezijiet u mdallam bil-habi. Mhux ta’ b’xejn li l-Gvern irrezista li jigi quddiem il-Kumitat Parlamentari ghall-Ambjent biex iwiegeb mistoqsijiet fuq l-EIA tal-Powerstation u l-hazna tal-LNG fil-Bajja ta' M'Xlokk ! Iridu monologi u mhux diskussjoni fejn nistghu naghmlu mistoqsijiet u jsir skrutinju serju !  Sinjal car li ghandhom x'jahbu !  
 
Progett simbolu tan-nuqqas ta’ trasparenza ta’ dan il-Gvern, u tal-Partit Laburista nnifsu, ghax dan il-progett tnissel fid-dlam meta kienu ghadhom fl-Opposizzjoni.  Naqbel perfettament ma’ dak li qalet l-Onor.Marlene Farrugia nhar l-Erbgha fil-Parlament meta qalet li “Hadd minna mhu espert, u ghalhekk jaghmel sens li ngibu lill-esperti biex iwiegbu ghall-mistoqsijiet taghna.” Kien proprju ghalhekk li ahna konna ghamilna t-talba biex il-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent jaghmel skrutinju serju tal-EIA tal-progett.  Hasra li Marlene Farrugia waqghet ghall-pressjoni li saritilha biex dan il-Kumitat ma jiddiskuthiex l-EIA. 
 
L-Oppozizzjoni ilha tishaq halli l-Gvern jippubblika l-istudji kollha li wassluh ghal dan il-gennata ta’ progett. Progett mibni fuq il-habi.  Rapporti li hafna minnhom jiddikjaraw l-awturi stess li dawn huma rapport preliminari. Ir-rapport ta’ Papadakis hargu biss partijiet minnu.  Ir-rapport ta’ Papadakis fih anqas dettall mir-rapport ta’ Vaccari !  Hemm pagni shah ta’ input imma xejn dettalji fuq output !  Sempliciment ir-risk contours.  U lanqas dawk mhuma ndikati kollha !  Fuq dawn ridna nsaqsu fil-Kumitat.  Imma ovvjament ma jridux jisimhu mistoqsijiet bhal dawn.  Iridu jistahbew u jridu jahbu ! 
 
Anke r-rapport ta’ Ing.Umberto Maffezzoli li gie kkummissjonat mill-OHSA nzamm mohbi !  Ippublikawh nhar l-Erbgha fis-6.06pm ezatt qabel id-dibattitu fil-Parlament.  U ippublikawh biss wara li l-Erbgha filghodu jien u Therese Comodini Cachia pprezentajna ittra lic-Chairman tal-MEPA fejn ghidnilu li qed ninvokaw id-drittijiet taghna skond il-Freedom of Access to Information on the Environment Regulations tal-2005 biex dan ir-rapport ikun publikat.  Regolamenti marbuta mal-obbligi ta’ pajjizna skond l-Aarhus Convention. 
 
Issa li l-Ministru Konrad Mizzi qed jghid li wara ftit snin inehhi l-vapur u  jaghmel il-pipeline. Fejn huma l-istudji fuq l-options u fuq l-vijabbilita ta’ kull option ?   Fejn hu l-Maritime Risk Assessment ?  Qalilna li ghamlu numru ta’ simulation exercises.  Iva u x’qal dan l-istudju ?  Aghmlu pubbliku !   Ghandha ragun Din l-Art Helwa tghid hekk : Din l-Art Helwa strongly feels that the MEPA board should not be convened to take the decision that will allow the massive floating gas storage in Marsaxlokk bay when some of the risk analysis studies have not yet been completed. The board should not grant a permit until all the necessary studies have been carried out and made available to the public.
 


 


No comments: