Mar 8, 2014

Jinbena fi 8 xhur, jghadduh lill-Kunsill wara sena !


Nhar il-Erbgha li ghadda s-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia ffirma l-karti li bih il-Kunsill Lokali tas-Swieqi nghata l-bini tac-Centru Civiku tas-Swieqi.  Trasferiment li sar proprju sena wara l-inawgurazzjoni tal-istess Centru.  Dan ic-Centru dam jinbena 8 xhur u nfetah ghan-nies biex jarawh fi Frar 2013.   Centru Civiku b’ufficcji, sala u gnien pubbliku li nbena fuq bicca art fi Triq il-Keffa, li parti minnha kellu sehem minnha l-Gvern. Ma tantx kien hemm għazliet fejn stajna nibnuh għax fil-verita’ ftit li xejn kien fadal art mhux mibnija hemmhekk u art li hi tal-Gvern. Bħala Gvern Centrali konna akwistajna l-kumplament tal-art li kienet privata, sabiex inkunu nistgħu nagħtu bidu għal dan il-proġett u bnejnih b’investiment totali ta’ €750,000. 
 
Jien infurmat mis-Sindku tas-Swieqi Noel Muscat li l-istess Kunsill kien kiteb diversi drabi lil diversi Ministri biex dan it-trasferiment isir, izda kien kollu ghal xejn.  Jidher li l-affarijiet iccaqalqu biss meta dan qajjem il-kaz quddiem il-Prim Ministru f’laqgha li l-Kabinett kellu mas-Sindkli tal-Kunsilli Lokali.  Is-Sindku qalli li dakinhar il-Prim Ministru dar fuq il-ministri u staqsa x’qed jigri.  Ghall-ewwel Jose’ Herrera li hu responsabbli mill-Kunsilli Lokali ta l-impressjoni li t-trasferiment sar, imbaghad intervjena Michael Farrugia, responsabli mill-artijiet tal-Gvern, li qal li se jidhol fil-kwistjoni.  X’efficjenza !  L-id ix-xellugija ma tafx x’inhi taghmel il-leminija ! 
 
Aghar minn hekk imma hu l-fatt li Michael Farrugia f’intervista li ta lil The Times ipprova jitfa t-tort ghal dan id-dewmien fuq l-amministrazzjoni ta’ qabel !  Verament ma jisthiex.  Fl-intervista qal li dan id-dewmien kien rizultat tal-fatt li c-Centru Civiku ma kienx lest.  Gidba sfaccata.  Ic-Centru Civiku kien lest kif setghu jaraw in-nies dakinhar tal-inawgurazzjoni ufficjali.  Pubblikament nisfidah jghid x’xoghlijiet saru wara 8 ta’ Marzu 2013 fuq din il-binja u x’kienu l-ispejjez marbuta ma’ dawn is-suppost xoghlijiet li qed jghid li saru.   
 
Hija tal-misthija kif dan il-Gvern gets away with murder !  Idum sena biex jaghmel trasferiment ta’ binja lesta minn kollox u jcahhad lill-Kunsill Lokali u lill-komunita’ tas-Swieqi milli juzaw dawn il-facilitajiet.  Sempliciment tkaxkir tas-saqajn minhabba pika politika ghax qatt ma emmnu li l-progett nilhqu nlestuh qabel l-ahhar elezzjoni.  Verament politika tat-tfal !  L-istess pika politika ntuzat fil-kaz tac-Centru Civiku ta’ San Gwann. Il-Gvern tal-Labour iddecieda li jpoġġi fuq l-ixkaffa l-proġett ta’ Ġnien pubbliku akbar u Centru Civiku  ġdid fil-qalba ta’ din il-lokalita’, eżatt faċċata tal-Knisja Parrokjali.   Biex nagħmlu l-proġett fil-qalba ta’ San Ġwann konna ħsiebna biex nirrillokaw l-pitch tal-bocci u fil-fatt sa qabel l-elezzjoni konna bnejna facilita’ oħra f’post alternattiv f’San Ġwann stess. Kollox kien lest biex jinbeda x-xogħol ġaladarba l-club tal-bocci jkun rilokat fil-post il-ġdid.  Il-permess tal-MEPA kien ilu li ngħata. Imma jidher li l-Gvern tal-Labour ma felaħx ikompli fuq il-progett għall-komunita’ li konna ħeħħejna aħna. 

No comments: