Mar 22, 2014

LNG - X'ma qalulniex !


Ufficjali tal-kumpanija li se topera l-impjant tal-LNG gew ikkwotati li qalu “ghaliex dan l-ghageb kollu.  Mill-port ta’ Tokyo jghaddu skoss vapuri b’hazna ta’ LNG.”  Taf x’ma qalux li l-hazna hemm mhijiex fuq vapur antik imma f’tankijiet fuq l-art.  Zgur li l-hazna mhijiex fuq vapur bhal LNG Gemini li ghandu diga 36 sena !  Ma qalux lanqas li l-port ta’ Tokyo hu ferm akbar minn dak ta’ Marsaxlokk u fil-fatt fil-port ta’ Tokyo jidhlu tlett gzejjer daqs Malta ! 
 
Ma qalulniex lanqas li fir-rapport ta’ Papadakis hemm disclaimer daqs dinja li tghid li m’hemmx riskju sakemm ma jkunx hemm xi sors ta’ spark fl-inhawi !  Ma jafx Papadakis li hdejn il-hazna se jkun hemm powerstation ?!    Kellu ragun jghid Profs.Hans Pasman li r-rapporti li saru huma anqas minn nofs lehja !
 
Ma qalulniex li jekk il-vapur tal-hazna f’maltempata jidhol go fih vapur iehor jew jinqala minn postu (kif qalu s-sajjieda ta’M’Xlokk) u tizviluppalu ticrita ta’ anqas minn metru kwadru tohrof shaba ta’ gass li tghatti M’Xlokk kollu u din tiehu sempliciment b’sigarett !  Dan kellu jghidulna l-Profs.Hans Pasman, espert f’Risk Assessment li jghix f’Malta u jaf il-limitazzjonijiet tal-bajja ta’ M’Xlokk. 
 
Jipruvaw ibellghuha li qed jaghmlu l-progett biex irahhsu d-dawl. Ma qalulniex li se jintrabtu li jixtru l-energija kollha li se jiprovdi l-operatur privat tal-impjant b’9c6 anke meta pajjizna permezz tal-interconnector se jkun jista jixtri l-elettriku b’terz ta’ dak il-prezz, aktar u aktar issa li fl-Ewropa beda jopera suq hieles permezz ta’ dak li jissejjah Market Coupling !  X’ma jiddefendix il-progett l-operatur privat ! 
 
Ma qalulniex lanqas fhix wasal il-feasibility study tal-pipeline bejn Sqallija u Malta li konna gibna l-flus ghalih mill-UE.  Ovvjament ma jridux jippublikawh qabel din id-decizzjoni tal-MEPA nhar it-Tnejn li gej (illum ghal min qed jaqra dan l-artiklu).  Ghax dan ir-rapport zgur jghid li ma jaghmilx sens li l-operatur privat li se jkun nefaq mal-180 Miljun f’re-gassification unit li se jitpogga fuq l-art jieqaf juza dan il-unit u jhallih wieqaf ghax jingieb il-pipeline !  B’dan il-progett qed joqtlu l-pipeline !  Dik hi l-verita ! 

No comments: