Apr 15, 2014

Ghaliex astjenejna


L-abbozz tal-Unjonijiet Civili kellu jkun fuq Unjonijiet Civili.  Imma dan mar lil hemm minn dak li l-Gvern stess kien iddikjara li kellu jkun.  Morna ghal zwieg bejn persuni tal-istess sess.  Konna dejjem cari.  Nemmnu li zwieg ghandu jkun bejn mara u ragel.  Dan ma jfissirx li ma nemmnux li ghandu jkun hemm relazzjoni legali (unjoni civili) bejn persuni tal-istess sess li jiddikjaraw li jinhabbu, speċjalment biex ikunu mħarsin l-obbligi lejn xulxin anke jekk din ir-relazzjoni tispiċċa.   Imma dak m’ghandux jissejjah zwieg. 

Il-Gvern hu evidenti li spicca jiproduci hallata ballata.  Halla elementi fil-ligi taz-zwieg bejn ragel u mara anke ghal zwieg bejn zewg persuni tal-istess sess. Kien ghalhekk li l-Oppożizzjoni talbet li titneħħa r-referenza ghal ċertu kundizzjonijiet li fiż-żwieġ jafu jwasslu għall-annullament, bħal impotenza jew in-nuqqas ta' atti sesswali, ma jkunux jgħoddu għall-unjoni ċivili.  Ghidnilu li b’hekk se jispicca anke jinsulenta lill-persuni tal-istess sess li jridu jinghaqdu f’Unjoni Civili. Imma l-Gvern ta’ Joseph Muscat kompla jwebbes rasu.

Iktar minn hekk, l-Oppożizzjoni pproponiet li fil-liġi dwar l-unjoni ċivili ma jkunx hemm riferenza għall-adozzjoni tat-tfal mill-koppji tal-istess sess, iżda din għandha titpoġġa fil-Liġi tal-Adozzjoni. Biex dan isir sew, l-Oppożizzjoni pproponiet li l-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali jniedi studju serju dwar l-adozzjoni f'pajjiżna, li jekk hemm bżonn iwassal għal tibdil fil-Liġi tal-Adozzjoni.  Anke ghax sa llum il-maggoranza temmen li t-trobbija tat-tfal idealment issehh bis-sehem ta' koppja ta' ragel u mara. Nemmen li qed naghgglu zzejjed fuq kwistjoni verament sensittiva ghat-tfal li jigu addottata.  Huwa evidenti li ma hemmx provi cari li tfal addottati minn kopja tal-istess sess ikollha trobbija hazina, imma daqstant iehor ma hemmx provi definittivi li tfal addottati minn koppja tal-istess sess ikollhom trobbija li ma thalliex effetti negattivi fuq it-tfal.  Jezistu bosta studji, hafna drabi konfliggenti.  Hu ghalhekk li fuq issue sensittiva bhal din hemm htiega li wiehed ghalissa jadotta l-Precautionary Principle, igifieri fejn ma hemmx certezza tkun aktar kawt. 

Qed immorru anke lil hemm minn fejn partiti socjal demokratici ewropej sa llum jaccettaw.  Ftit tal-gimghat ilu l-mexxej tac-centru xellug fl-Italja, Matteo Renzi qal hekk: “Ahna nispiraw ruhna mill-mudell Germaniz ta’ Civil Partnership fejn mhux accettabli adozzjoni ta’ tfal minn zewg persuni tal-istess sess”.  Sadanittant hawn Malta Joseph Muscat ridna mmorru anke oltre.

Dan il-Gvern ried jghaggel u anke njora l-emendi li resqet l-Opposizzjoni.  Kellu opportunita’ jaccetta dawn l-emendi sabiex din il-ligi jkollha kunsens miz-zewg nahat tal-Kamra izda l-Gvern ried iwebbes rasu, biex ipoggi lill-Opposizzjoni f’sitwazzjoni mbarazzanti, li jew tghid Iva u allura tigi tivvota anke hi fuq dawn l-issues ta’ mportanza kbira, inkella tghid Le u tidher kontra l-Unjoni Civili.  Ghax ahna favur l-Unjoni Civili imma mhux aktar, iddecidejna wara diskussjoni twila, li nastjenu ghax hekk nemmnu li l-ahjar li naghmlu fic-cirkostanzi li gabna dan il-Gvern.  Imma ghax konsistenti vvutajna favur l-emenda fil-Kostituzzjoni li Membru Parlamentari Nazzjonalista Claudette Buttigieg ippreżentat biex b’hekk jiżdied il-ħarsien kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni fuq bażi ta’ orjentazzjoni sesswali.

No comments: