Apr 25, 2014

U l-azjendi privati jittewbu !


Hi posittiva l-ahbar li l-Gvern prezenti se jalloka €25 miljun mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali biex ikunu mwettqa 14-il proġett li sejrin jippromwovu l-użu ta’ enerġija nadifa.   Jidher izda minn dak li ntqal s’issa, li dawn il-progetti se jibbenefikaw direttament minnhom biss entitajiet tal-Gvern u mhux il-familji Maltin jew azjendi privati.

Din id-decizzjoni tikkontrasta sew mal-fatt li l-amministrazzjoni precedenti kienet allokat, bid-diversi skemi li tnehdew bejn l-2009 u l-2013, mal-25 Miljun Euro lill-familji Maltin biex jinvestu f’energija nadifa.  Biss biss fi zmienna kwazi 6,800 familja kienu bbenefikaw minn għotja biex jixtru pannelli fotovoltajċi b’investiment ta’ 18‐il miljun ewro.   Dan apparti li l-Gvern Nazzjonalista kien fil-bidu tal-2013 ukoll alloka €21 Miljun ohra minn fondi Ewropej biex familji Maltin ikomplu jinvestu f’pannelli fotovoltaici.

Barra hekk b’investiment ta’ €16-il miljun ohra kienu gew sostnuti 270 sid ta’ negozju jew fabbrika biex jinvestu f’sistemi ta’ enerġija alternattiva. 

L-istqarrija tal-gvern ta’ din il-gimgha ghal darb’ohra tonqos milli ssemmi x’ghajnuna se jaghti l-Gvern prezenti lill-azjendi Maltin biex jinvestu f’energija nadifa. L-istqarrija ma tghid xejn fuq id-decizzjoni tal-Gvern prezenti li ma jallokax €5.5 miljun lill-industrija lokali sabiex sidien ta’ fabriki jinstallaw panelli fotovaltajiċi fl-istabbilimenti taghhom.   Dawn il-€5.5 Miljun huma parti minn fondi ewropej li l-amministrazzjoni Nazzjonalista kienet gabet biex imorru ghall-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltaici f’pajjizna.  Verament decizzjoni stramba aktar u aktar meta tiftakar li f’Awwissu tas-sena l-ohra habta w sabta il-Gvern prezenti waqqaf l-istess skema li kien nhieda hu stess ftit granet qabel u ta x’jifhem li din se terga tohrog fi zmien qasir.

Fuq kollox l-istqarrija tal-Gvern tonqos milli tghid meta l-Gvern prezenti se jippublika l-Pjan tieghu ghall-Energija Nadifa.  Tajjeb wiehed ifakkar li l-Ministru Konrad Mizzi kien qal li dan kellu jkun ippublikat f’Settembru tas-sena l-ohra, imbaghad aktar tard qal li lejn l-ahhar tas-sena l-ohra imma sa llum dan ghadu ma giex ippublikat.

No comments: