Apr 3, 2014

X'qed iwassal ghal dan ?


Dan l-ahhar kont qieghed Londra u laqatni poster li rajt fl-underground.  Il-poster tan-National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) kien jghid hekk: NSPCC’s Childline service has seen a 33% increase in young people contacting us about feeling suicidal.  Zieda ta’ 33% !  Verament tal-biza ! X’ qed iwassal ghal dan ? 
 
Wisq nibza li qed nghixu hajja mghaggla wisq fejn ftit li xejn qed infittxu li nqattghu hin mat-tfal taghna u meta jkunu hdejna xorta bilkemm inkellmuhom jew ikellmuna. Hafna drabi ftit li xejn infittxu li naghmlu affarijiet flimkien.  Taht l-istess saqaf imma izolati fil-kmamar separati taghna inkella fl-istess kamra imma fuq it-tablet jew l-smart phone taghna, kulhadd b’rasu mghaddsa. 
 
Ma rrid niggudika lil haddiehor.  Nibda bija nnifsi.  TV kwazi f’kull kamra, u allura lanqas htiega li wiehed imqar jara programm flimkien. Qed nispiccaw nizolaw ruhna.  Nispiccaw wahedna anke meta nkunu go folla nies.  Ftit li xejn nikkomunikaw, ftit li xejn nitkellmu ma’ dawk ta’ madwarna.  Hafna tfal u zghazagh qed jispiccaw izommu go fihom infushom dak li jkunu qed ihossu u ftit li xejn jesprimuh, inkella jekk jesprimuh jispiccaw jaghmlu dan b’mod unanimu ma’ xi hadd virtwali fuq l-internet.
 
Is-sens ta’ familja, familja estiza u wiehed f’komunita’ nibza li ntilef jew qed nitilfuh b’mod qawwi.  Ftit li xejn hemm kuntatt f’ghaqdiet volontarji li jfittxu li joffru servizz fil-komunita’ fejn permezz ta’ dan il-kuntatt tifhem li l-problemi tieghek huma relattivi.  Kull problema nhossuha piz kbir fuq dahrna u naqtghu qalbna.  Wisq nibza wkoll li s-sistema edukattiva ghadha wisq formali u ftit li xejn toffri appogg.  Imma fuq kollox nemmen li ahna l-genituri rridu nifhmu aktar ir-responsabilitajiet taghna u fejn ma nifhmux infittxu li nithargu f’parental skills. 

No comments: