May 1, 2014

L-Ewropa - l-akbar progett


Illum pajjizna jiccelebra 10 snin mis-shubija fl-Unjoni Ewropea.  Dak ma kienx ikun possibli kieku ma rebahx il-vot IVA sena qabel fir-Referendum, minkejja l-bizat mizrugha mill-Partit Laburista f’kampanja mill-aktar aggressiva.  Illum 74% tal-poplu jemmen li Malta marret tajjeb fl-Unjoni Ewropea.  Ovvjament ferm aktar mill-52% li kienu vvutaw favur dik is-shubija fl-2003.  Dan il-fatt wahdu huwa definiitivament l-akbar sodisfazzjon li ghandhom nies bhal Eddie Fenech Adami, Joe Borg, Lawrence Gonzi, Simon Busuttil u tant politici ohra li bhali kienu mpenjati favur is-shubija.  Kburin li tajna sehemna.

Illum niehdu gost niccelebraw ir-rebha tal-fiducja fil-poplu Malti kontra l-biza li nimbelaw mill-balena ! Min dakinhar ma vvutax favur sfortunatament gie uzat minn mexxejja politici ohra li kienu kontra dan il-progett politiku ghall-pajjizna.  Ma kellhomx il-vizjoni ta’ pajjiz modern miftuh, imma pajjiz izolat “protett” mill-barranin.   Mhux biss ma kienux is-shubija ta’ pajjizna fl-Unjoni Ewropea imma qatt ma kienu favur l-Unjoni Ewropea nnifisha bhala l-akbar progett politiku mit-tieni gwerra dinjija ‘l hawn.

Is-shubija fl-UE gabet qabza ta’ kwalita’ lis-socjeta’ taghna.  Gabet investiment akbar lejn pajjizna, gabet swieq miftuha ghall-intraprizi Maltin, gabet eluf ta’ miljuni investiti fl-edukazzjoni, fis-sahha, fl-ambjent ta’ pajjizna.  Gabet titjib sinifikanti fl-istandards taghna. Gabet fuq kollox bidla fil-mentalita’.  Fadlilna x’naqdfu izda biex nahsbu b’mohh ewropew.  Rari nitkellmu fuq il-progett politiku jismu Unjoni Ewropea.  Bilkemm naghmlu dan anke fil-kampanja ghall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ! Dan ma jghoddx ghalina biss.  Sfortunatament ghadna nharsu wisq lejn l-UE biss bhala fond ta’ flus u kwazi xejn aktar.  Ftit li xejn qatt niddedikaw hin biex nahsbu x’ghandhom ikunu l-passi li godda li rridu naghmlu biex insahhu dan il-progett politiku. 

Hafna jirrikonoxxu li din l-Ewropa mxiet hafna ‘l quddiem imma jonqosha hafna aktar x’taqdef ‘l quddiem. Il-progett Ewropa sfortunatament qiesu stagna.  Forsi anke ghax kien komdu ghal certi politici biex iwahhlu l-krizi ekonomika taghhom f’haddiehor, fl-Unjoni Ewropea.  Hafna qed ihossu li din l-Ewropa saret tidher wisq bhala istituzzjoni finanzjarja, u ma ghadhiex bizzejjed mutur politiku b’kuxjenza socjali.  Xi kultant qed nonqsu wkoll ahna li ftit li xejn nuzaw lingwagg posittiv u ftit li xejn nitkellmu fuq il-kisbiet ta’ din l-Unjoni Ewropea. Xi kultant anke f’pajjizna il-progetti ffinanzjati mill-UE niehduhom for granted.  Progetti li kienu jibqghu biss fuq il-karta kieku ma kellniex l-ghajnuna finanzjarja qawwija tal-UE, li ghadha temmen fil-politika ta’ solidarjeta’ fejn il-pajjizi li zviluppaw l-aktar jghinu lil dawk li fadlilhom jizviluppaw. 

No comments: