Mar 18, 2013

Inharsu 'l quddiem


Bosta matul l-ahhar granet iltaqghu mieghi u staqsewni x’nahseb issa li l-PN garrab din it-telfa kbira elettorali.  Ikkuntatjawni anke gurnalisti biex isaqsuni min ghandu jkun kap tal-partit issa li Lawrence Gonzi qal li hu mhux se jikkontesta.  Ir-risposta tieghi kienet cara: Ghandna bzonn nahsbu l-ewwel.  Anzi ghandna bzonn ukoll ingibu lil min jahseb maghna.  Irridu qabel xejn nezaminaw ir-ragunijiet tat-telfa.  Imbaghad aktar minn kollox irridu nharsu ‘l quddiem biex nibdew nibnu mill-gdid.  Dan ma jfissirx li narmu kollox, imma ngeddu b’qawwa.  Fl-opinjoni tieghi il-process ghandu jkun hekk: 

L-ewwel:  Irridu nahsbu u niddeterminaw x’ghandu jkun l-programm tal-PN fir-realta’ ta’ llum u tal-hames snin li ghandna quddiemna.  Fejn se niehduh dan il-partit ?  Kif l-ahjar nitrasformaw mill-gdid dan il-partit f’partit popolari. X’inhuma l-prioritajiet ?

It-tieni:  Irridu nahsbu mbaghad xi kwalitajiet irid ikollhom in-nies li jistghu jitrasformaw dan il-programm f’azzjoni konkreta.  Allura irridu nidentifikaw l-identikit tal-persuni li se jifformaw it-team.  Naghmel enfasi fuq team aktar milli l-kap.  Dan il-partit ma jistax jinbena madwar persuna wahda izda madwar team.  Fl-opinjoni tieghi hemm bzonn ta’ presenza akbar ta’ nisa fit-team.  L-istess nghid ghaz-zghazagh. 

It-tielet:  Min jistghu jkunu l-persuni li jaslu vicin l-identikit tal-persuni fit-team?  Jien nghid li preferibbilment apparti l-Kap u l-Vici Kap il-kumplament tat-team ghandhom ikunu persuni li la huma deputati u lanqas behsiebhom jikkontestaw elezzjoni.  Inhoss li min jidhol ghax-xoghol tal-partit, vicin elezzjoni ikun jew tkun ikkoncentrat/a fuq ix-xoghol tal-partit u mhux tal-kampanja tieghu/taghha.  Hekk inkunu nistghu nassiguraw li meta jigi l-waqt, il-hidma tkun wahda ffukata fuq strategija u programm wiehed.

Mar 17, 2013

Back to the roots


Frangisku.  Ismu biss diga jibghat messagg.  Jorge Mario Bergoglio ghazel dak l-isem skond hu ghax kif gie elett il-Kardinal Braziljan Claudio Hummes ghanqu u qallu “Ftakar fil-foqra”. Qal li immedjatament ftakar f’San Frangisk.  Ftakar f’dak il-qaddis li ghazel il-faqar flok il-lussu, il-qaddis li gab messagg ta’ paci, il-qaddis li gab apprezzament akbar lejn il-holqien dak li kkrea Alla. Jinghad li f’laqgha ma’ grupp ta’ gurnalisti qal “Irrid knisja fqira, knisja ghall-foqra.” 
 
Fl-ewwel passi tieghu baghat messaggi cari ta’ umilta’.  Wera bic-car li se joqghod ‘l boghod minn hafna pompozita imma se jaghzel it-triq tas-semplicita’.  Ghamel dan b’ghazliet semplici, bhal juza coach minflok karozza ghalih, ilbies semplici minghajr hafna dehebijiet. Irid jiehu lill-knisja back to the roots.  Ghogobni kumment li ghamel meta qal: “Ic-centru tal-Knisja huwa Gesu Kristu u mhux il-Papa”.
 
Frangisku, l-ewwel Papa Ġiżwita mill-Amerka Latina, f’wiehed mill-ewwel diskorsi tieghu wissa li l-Knisja Kattolika tista’ tisfa biss organizzazzjoni mhux governattiva jekk ma taghrafx i-bżonn li tiġġedded spiritwalment. Francesca Ambrogetti, li kitbet il-biografija ta’ Bergoglio qalet li hu ntlaqa’ tajjeb mill-kardinali waqt il-konklavi għax kapaċi jagħmel it-tibdiliet li hemm bżonn mingħajr ma jpoġġi fir-riskju t-tagħlim u t-tradizzjonijiet tal-Knisja. Sostniet kif Bergoglio la hu konservattiv u lanqas liberali, iżda moderat.
 
Ghogobni wkoll il-fatt li Jorge Mario Bergoglio gej mid-dinja tax-xjenza, li xi kultant kienet traskurata mill-Knisja. Infatti qabel daħal is-seminarju, studja l-kimika u ggradwa bħala inġinier tal-kimika. Eventwalment għallem il-letteratura u l-psikoloġija fi Buenos Aires. Il-Papa l-gdid hu magħruf għad-diskorsi u l-omeliji tiegħu li jżommu lil min kien ikun qed jisimgħu, kattoliku jew le, attent. Min jafu jghid li Bergoglio hu bniedem li ma jibżax jieħu azzjoni u deċiżjonijiet diffiċli.  Jidher li l-ghazla kienet wahda xierqa.

Mar 14, 2013

Grazzi tal-fiducja li tajtuni

L-elezzjoni ghaddiet u l-verdett tal-poplu huwa maghruf. Ir-rebħa li xtaqna u li ħdimna għaliha ma seħħitx, anzi ġarrabna telfa kbira. Ahna dejjem irrispettajna l-verdett tal-poplu. Huwa mistenni li dan ikun mument kemmxejn negattiv pero ghandu jkun ukoll mument ta' riflessjoni ghax id-decizjonijiet li ser niehdu issa huma krucjali ghall-futur tal-Partit Nazzjonalista.
 
Il-verdett tal-poplu huwa car u huwa dover taghna li nirrispettawh u nanalizzawh. Dan hu s-sabih tad-demokrazija li tant hdimna ghaliha. Aħna biddilna lil Malta għall-aħjar u fassalniha f'pajjiz modern, tolleranti u pluralista. L-akbar kisba li għamilna hi li l-avversarju politiku tagħna, il-Labour Party - li nirrispettawh għax bħalna parteċipant fil-proċess sabiħ tad-demokrazija u rebaħ bil-kbir - qed juri li jrid isir jixbaħ l-istess mudell. Dan hu ċertifikat għal kulħadd u nawguraw lill-Partit Laburista, issa fil-Gvern, li jkompli jtejjeb il-ħajja tal-Maltin kif tjiebet f'dawn il-ħames snin minkejja d-diffikultajiet kbar li kienu ġejjin minn barra.
 
Se naqdu dmirna b'lealta' lejn pajjiżna mill-Opposizzjoni. Se nkunu vigilanti biex nassiguraw li l-Gvern iwettaq il-wegħdiet li għalihom il-maġġoranza tal-poplu tat il-fiducja lill-Partit Laburista.
 
Fl-aħħarmett, fuq bazi personali rrid nirringrazzja lil dawk kollha li tawni l-fiducja taghhom fejn ghall-ewwel darba eleggejtuni minn zewg distretti b'numru kbir ta' voti. B'umilta', rrid intenni l-apprezzament tieghi ghall-fiducja li wrejtu fija. Cert li dan kien frott ta' snin twal ta' servizz u dedikazzjoni u nweghdkom li ser inkompli nirraprezentakom bl-istess entuzjazmu u dedikazzjoni fis-snin li gejjin mill-Oppozizzjoni wkoll.