Nov 29, 2012

L-Għażla ResponsabbliGvern responsabbli ikabbar il-gid, jincentiva lil dawk li jistghu joholqu x-xoghol, iharreg ghall-impjiegi tal-gejjieni u jwiezen lil dawk l-aktar dghajfa. Fl-opinjoni tieghi dan il-Budget jirnexxielu jaghmel dan kollu. Budget ta' llum li jiprepara ghal ghada. Kif dejjem ghamel il-PN fil-Gvern. Gvern responsabbli li għax ħadem bil-għaqal illum jinsab f’posizzjoni li jkompli jsaħħaħ dak li nkiseb s’issa u jtejjeb il-kwalita’ tal-ħajja tal-Maltin u l-Għawdxin kollha.  Budget li joffri viżjoni u programm konkret.  
 
Budget li bilkemm temmen li qed jitressaq f’mument daqstant partikolari fejn id-dinja għadha ssofri l-konsegwenzi ta’ kriżi finanzjarja liema bħalha.  U waqt li pajjiżi ġara tagħna qishom jinsabu f’tellieqa ta’ awsterita’, f’pajjiżna nistgħu noffru pakkett li se jkompli jtejjeb il-livell tal-għixien tagħna u ta’ wliedna.  Ħaddieħor qed inaqqas il-pagi u s-servizzi soċjali u jħabbat wiċċu ma’ qagħad rekord.  Aħna nħabbru żidiet fic-children’s allowance, tnaqqis tal-income tax, miżuri oħrajn ta’ inċentivi għan-nisa li jaħdmu u għan-negozji, firxa wiesa’ ta’ proposti ta’ Gvern li hu mimli idejat ta’ kif se jkompli jigwida dan il-pajjiż ‘l quddiem anke fil-maltemp. 
 
Fir-rigward tar-responsabbiltajiet Ministerjali tiegħi, dan hu Budget li għal darb’oħra qed jinvesti miljuni ta’ Ewro f’aktar proġetti ta’ tisbihta’ spazji pubbliċi.  Miżuri li jinċentivaw l-użu ta’ prodotti li jiġġeneraw enerġija minn sorsi nodfa, għajnuna u investiment fis-setturi tal-biedja u sajd, investiment fl-immaniġġjar tal-iskart, l-konservazzjoni tal-ilma u l-ħarsien tal-annimali.  
 
Il-Budget huwa termometru tas-saħħa tal-Gvern u tal-pajjiż.  Dan Budget li jkompli jikkonferma li dan pajjiż b’saħħtu mmexxi minn Gvern li għandu l-aħjar politika għal pajjiżna.  Gvern li jagħmel għażliet responsabbli.  Fi ftit xhur oħra ser ikun il-poplu li jintalab jagħmel l-għażla tiegħu.  Fiduċjuż li anke dik tkun għażla responsabbli għalina u għal uliedna.

Nov 28, 2012

Zammejna l-weghda taghnaNhar il-Hadd li ghadda mijiet ta’ familji zaru l-Impjant tar-Riciklagg ta’ Sant’ Antnin f’Wied il-Ghajn li ghal darb’ohra fetah il-bibien tieghu ghall-pubbliku. Il-familji kellhom l-opportunità li jzuru l-operat tal-impjant filwaqt li kien hemm gurnata ta’ divertiment  ghall-familja kollha.  Kien atmosfera verament sabiha.  Jien mort ghal habta tan-nofsiegha u bejnietna hsieb li mhu se jkun hemm hadd dak il-hin peress li huwa l-hin tal-ikel.  Izda kont zbaljat.  Iltqajt ma’ bosta familji kwazi kollha bit-tfal maghhom u sahansitra ltqjt ma’ 6 turisti li anke huma hadu l-guided tour. 
 
Dan l-impjant sar b’investiment ta’ €27 miljun b’kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea, minkejja l-opposizzjoni kollha li kellna niffacjaw minghand min suppost kien jaf ahjar, inkluz dak li llum huwa l-Kap tal-Opposizzjoni, Joe Muscat, li kien ghamel minn kollox biex jwaqqaf il-fondi tal-UE ghal dan il-progett.  L-ahhar estenzjoni ta’ dan l-impjant  tkun il-Mechanical Biological Treatment Plant (MBT Plant).   Minn kemm ilu jopera l-MBT madwar 88,000 tunnellata ta’ skart gew trattati biex issa mill-iskart qed tkun generata l-energija nadifa.
 
Dan wassalna biex nintroducu Good Neighbourhood Scheme li permezz taghha persuni li joqghodu f'ragg ta' 1.5km mic-centru tal-Impjant ta' Sant'Antnin issa se jibdew jircievu b’xejn 150 unit ta’ elettriku kull wiehed, permezz ta’ cheque li jissarraf meta jithallas il-kont tad-dawl. Biex naghti ezempju r-rebate fuq il-kont tad-dawl ghall-familja ta' 4 persuni se jkun ta' madwar 96 euro kull sena.  Din il-mizura ntlaqghet tajjeb hafna.  Konna weghdna li dan l-impjant se jitmexxa kif suppost u eventwalment ir-residenti fil-qrib igawdu anke minnu.  Ghal darb’ohra wrejna li l-weghdiet taghna nwettquhom. 
 
Matul l-ahhar 8 snin irnexxielna ndahhlu attitudni gdida fis-socjeta’ Maltija fil-qasam tal-immanigjar  tal-iskart. Bdejna s-sistema ta’ separazzjoni tal-iskart mid-djar permezz tal-iskema Irricikla t-Tlieta. Bejn l-2008 u Settembru 2012 ingabru madwar 60,000 tunnellata ta’ skart li dahal fl-impjant ta’ Sant’Antnin halli jkompli jigi separat halli jigi esportat. Barra hekk mic-Centri li jilqghu fihom skart goff fil-Maghtab, l-Imriehel, Hal Far, Hal Luqa, u x-Xewkija Ghawdex, il-WasteServ gabret aktar minn 85,000 tunnellata ta’ skart goff domestiku minn dawn is-siti.   Bl-iskart isepparat migbur ghar-riciklagg il-WasteServ esportat aktar minn 1700 container (tal-40 pied) bejn l-2009 u  Settembru  2012 b’valur ta’ ‘l fuq minn 3 Miljun Euro.

Nov 27, 2012

Favur il-ħajja


Il-liġi dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni Umani, jew kif nafuha aħjar, tal-IVF, issa hija approvata mill-istadji kollha tal-Parlament anke wara diskussjoni ntensiva ma’ diversi għaqdiet li jaħdmu favur il-ħajja, ma’ professjonisti, tobba u esperti fl-etika.  B’sodisfazzjon ninnota kif il-Gvern insista fuq prinċipji ewlenin u li dawn issa qegħdin fil-liġi. 
 
L-ewwel, il-ħarsien tal-ħajja umana sa’ mill-bidunett.  Dan Gvern favur il-ħajja u permezz ta’ din il-liġi se titħares il-ħajja tal-embrijun uman li jiġi konċeput bl-IVF. Koppja li għal xi raġuni ma jkunx jista’ jkollha tfal b’mod naturali, xorta waħda jkunu jistghu jkollhom it-tfal u jsiru genituri - dan minghajr ma jkun hemm effett negattiv fuq il-hajja tal-embrijuni li jigu konceputi bl-IVF. U l-IVF ma ssirx bla limiti u bla kontroll ghad-detriment tal-koppja nvoluta, ta’ wahda mill-partijiet jew tal-embrijuni.  Ghalhekk l-IVF se jigi regolamentat.
 
It-tieni prinċipju li hu l-ħolqien ta’ opportunita’ u tama għall-ġenituri li ma jistax ikollhom tfal b’mod naturali biex ikunu jistgħu jirrikorru għal metodi ta’ prokreazzjoni assistita.  L-IVF se jibda jingħata b’xejn mill-Isptar Mater Dei mis-sena d-dieħla.  Dan se jingħata lill-koppji miżżewġa u lill-koppji; mara u raġel; li huma f’relazzjoni stabbli.  Il-koppja tkun trid tagħti l-kunsens tagħha bil-miktub.  
 
Min jikser il-ligi jista’ jeħel multa sa 70,000 u sa 7 snin ħabs.  L-iffriżar tal-bajd se jkun possibbli, iżda ma jistax ikun hemm iffrizar tal-embrijuni ħlief meta t-trasferiment tal-embrijun fil-ġuf tal-mara ma jkunx possibbli minħabba s-saħħa tal-omm jew fuq ordni tal-Awtorita’ dwar il-Ħarsien tal-Embrijuni sabiex tħares il-ħajja ta’ dak l-embrijun partikolari. Nirringrazzja lill-Ministri Joe Cassar u Chris Said li mexxew din il-liġi u sabu bilanċ ekwu bejn kwistjonijiet etiċi u morali filwaqt li jkun irriaffermat li dan hu Gvern favur il-ħajja.

 

Nov 22, 2012

Rebha ghat-tolleranza u d-diversita'

Nhar it-Tlieta filgħaxija hekk kif waslet l-aħbar li l-Grupp Socjalista kien ivvota b’vot qawwi biex ma jappoġjax in-nomina ta’ Tonio Borg, qiesu qabditni dieqa kbira.  Mhux biss għax stajt nimmaġina l-falliment personali ta’ Tonio u l-falliment ta’ pajjiżna, imma għax bdejt nimmaġina l-falliment ta’ din l-Ewropa.  Bdew għaddejjin diversi ħsiebijiet minn moħħi f’mument fejn beda jħossni verament diżilluż. F’din l-Ewropa xi trid tkun biex tiġi accettat ?  Li tkun persuna li temmen, li tkun nisrani jew forsi agħar li tkun kattoliku, saret tpoġġik mhux biss fi żvantaġġ imma anke mhux accettat ?  

Xi tfisser tkun liberali f’din l-Ewropa ? Tonio kien diġa tkellem car li hu għandu t-twemmin tiegħu imma lest jimxi mad-decizzjonijiet tal-istituzzjonijiet ewropej u ma kienx se jinterferixxi mad-decizzjonijiet li kull stat għandu dritt jieħu hu għax ma hemmx obbligu ta’ posizzjoni komuni ewropea. X’tolleranza jemmnu fiha dawn il-persuni li jgħidu li huma liberali ?  Tolleranti biss sakemm taqbel magħhom ? Fejn hi d-diversita’ li jgħidu li jemmnu fiha dawn il-persuni li jgħidu li huma liberali fil-ħsieb u jappartjenu lill-partiti liberali, socjalisti u tal-ħodor ? Jew qed jipruvaw jikrejaw il-homo sapiens europeus ġdid, il-bniedem kopja ta’ dak ta’ ħdejh mingħajr valuri u bl-istess ideat ?   

Dejjem ġejna mgħallma li ma teżistiex politika mingħajr valuri, imma issa qiesu saret moda li taccetta kollox.  Qiesu mhux aktar accettabli li jien ikolli opinjoni imma naccetta wkoll l-opinjoni ta’ ħaddiehor, anke jekk dik ma taqbilx ma’ tieghi.  

Niddiskrivi l-vot tal-bieraħ, mhux biss bhala rebħa ghal Tonio u għal pajjiżna iżda fuq kollox rebħa għar-raġuni.  Rebħet il-liberta’ tal-espressjoni, rebaħ is-sens komun, rebħet it-tolleranza u rebħet id-diversita’. Din l-esperjenza jekk xejn għandha tgħallimna ħaġa oħra: li n-nisrani mpenjat fil-politika għandu triq għat-telgħa u jrid jipprepara ruħu sew.  U għalhekk li jien ili nisħaq li l-knisja f’pajjiżna għanda bżonn twaqqaf skola politika li tispira ruħa mill-wirt kbir tat-tagħlim socjali tal-knisja.  Il-knisja f’pajjiżna hemm bżonn timpenja ruħa aktar biex tiprepara lil dawk l-insara li b’sagrificcju jimpenjaw ruħhom fil-ħajja politika f’dinja li saret ferm aktar ikkomplikata mill-bieraħ. Għal darb’oħra nagħmel dan l-appell mill-qalb.

 

 

Nov 17, 2012

Digital politicsFl-1996 kont l-ewwel kandidat tal-PN li għall-elezzjoni għamilt website. F’kumment li kont tajt dak iż-żmien lill-ġurnal in-Nazzjon kont għedt; “it-teknoloġija tal-informazzjoni qed tagħti opportunita’ ta’ komunikazzjoni aktar veloċi”.  Sa dakinhar l-użu tal-internet fil-verita ma kienx għadu użat mill-massa kif inhu llum imma kien diġa sar mezz ta’ komunikazzjoni veloċi. Illum sar mezz ferm aktar effettiv biex tikkomunika u ssir taf x’qed jiġri madwarek real time ! Meta bdejt nikteb il-blog tiegħi fuq l-internet fis-sena 2007 l-idea kienet li nwassal kultant żmien dak li nkun qed inħoss u nesprimi ruħi b'din l-għodda wkoll !  
 
Illum li qed ngħixu fl-era diġitali, fejn kważi kulħadd bl-ismartphones, tablets u laptops, l-partiti wkoll għarfu jisfruttaw dawn l-għodod ta' komunikazzjoni fosthom permezz ta' Facebook, Twitter, Youtube ecc. Dan stajna narawh anke fl-aħħar elezzjoni presidenzjali amerikana fejn il-kandidati u dawk vicin tagħhom kienu jibgħatu xejn anqas minn kważi 4 emails kuljum fl-aħħar parti tal-kampanja. Il-PN għalkemm beda tard biex jisfrutta dawn l-għodod, fil-verita' għamel qabża fenominali fi żmien qasir ħafna u llum qed jisfrutthom mill-aħjar biex mhux biss jibgħat il-messaġġi tiegħu imma anke biex iwieġeb għall-kummenti u l-mistoqsijiet tal-elettorat. 
 
Dawn l-ghodod jitfgħu wkoll pressjoni fuqi. Hekk kif nispicca l-homevisits ikolli bilfors nintefa fuq il-computer biex nirrispondi l-messaġġi li jidħlu specjalment fuq Facebook apparti mill-ħafna emails li nircievi. Ovvjament apparti li nagħmel ħilti biex naġġorna l-blog u l-website tieghi www.georgepullicino.pn li issa waslet fir-raba verzjoni taghha. Fi ftit ġranet oħra se nvara waħda totalment ġdida, aktar user-friendly u aktar interattiva. Nagħmel ħilti biex kemm jista’ jkun inwieġeb malajr lil dawk li jikkomunikaw mieghi.  Naprezza kummenti ta' kuraġġ u appoġġ daqs kemm naprezza kritika kostruttiva. Xi kultant nircievi anke kummenti minn xi persuni li minflok ma jinvolvu ruħhom f'diskussjoni kostruttiva, jispiccaw jgħaddu kummenti dispreġjattivi fuq il-volum tiegħi. Jaħasra x'faqar. Imisshom jafu li jien stess niccajta fuq il-volum tiegħi stess ! Bhal certi mexxejja moħħhom aktar fil-packaging estern milli fil-kontenut tal-politika. 
 
Dawn l-għodod mhumiex kollox. L-isbaħ kuntatt huwa l-kuntatt dirett specjalment face to face fiż-żjarat fid-djar. Imma nkunu boloħ jekk ma ngħarfux jekk li llum għandna pajjiż li għandu aktar minn 134,000 abbonat għall-broadband Internet – żieda ta’ 6.3% fuq is-sena 2011.  Il-mobile phones ukoll saru komuni u r-rata ta’ penetrazzjoni telgħet għal 130.2% - qabża ta’ 10.2% fuq is-sena l-oħra. Skond l-istatistika tal-Malta Enterprise, fl-2011 kien hawn 1,625 kumpaniji tal-ICT – qabża ta’ 65.5% meta mqabbel mal-2006.  Verament socjeta' trasformata. Ma tintarafx.

Nov 16, 2012

Premessa żbaljata


L-Opposizzjoni għandha ħabta tibni argument fuq premessa żbaljata u tiprova tieħu rikba bl-irħis. L-aħħar eżempju ta’ dan kienet l-istqarrija ta’ Leo Brincat meta qal li l-Gvern l-ewwel kien kontra solar farms u issa dawwar il-posizzjoni tiegħu favur. Il-Gvern qatt ma kien kontra solar farms, biss għax realisti dejjem aċettajna li minħabba l-qies u d-densita’ tal-popolazzjoni ta’ pajjiżna, mhuwiex possibbli li f’pajjiżna jkollna s-solar farms kbar tad-dimensjoni li kellhom opportunita’ jagħmlu pajjiżi oħra, propju għax għandhom artijiet ferm akbar minn tagħna.  
 
Jien kelli okkażżjoni nżur solar farm kbir vicin il-belt Spanjola ta’ Sevilja.  Biex tiproduci enerġija għal madwar 70,000 dar (iġifieri qiesu nofs dak li għandna f’Malta) trid art għaxar darbiet dik tal-Belt Valletta. L-impjant ta’ Sevilja fih sa llum żewġ torrijiet ta’ 40 sular il-wieħed li jużaw teknoloġija ta’ concentrated solar thermal b’diversi mirja li jiffukaw ir-raġġi tax-xemx fuq solar receiver li jiproduci l-enerġija permezz ta’ steam turbine. Ovvjament jien għoxejt narah impjant bħal dak, imma issa għidli fejn nistgħu aħna realistikament nagħmlu wieħed bħalu ? Ovvjament dan ma jfissirx li ma jistax ikollna solar farms ta’ qies iżgħar anzi aħna favur tagħhom dejjem jekk ma jkunux f’żoni sensittivi ekoloġikament jew estetikament.  
 
Filwaqt li nifhmu l-limitazzjonijiet tagħna fl-istess ħin bil-fatti tajna l-eżempju meta: 1. Beda process biex madwar 100,000 metru kwadru ta’ soqfa ta’ binijiet pubblici jitpoġġew fuqhom pannelli fotovoltaici; 2. Tajna għajnuna biex ‘l fuq minn 6,000 familja nstallaw l-panelli fuq il-bjut tagħhom; 3. Sostnejna 270 sid ta’ negozju jew fabbrika b’ €16-il miljun biex jinvestu f’sistemi ta’ enerġija alternattiva,  4. Qed jaħdem biex jinstalla PVs fuq medda ta’ 6,000 metru kwadru ta’ art bħala parti mir-riabilitazzjoni tal-miżbla l-magħluqa tal-Qortin; u 5. Introducejna feed-in-tariff kemm għal familji kif ukoll għan-negozji
 
Leo Brincat qalilna li dan il-Gvern biddel fehmtu fuq solar farms għax il-pjan għall-enerġija mir-riħ falla. Gidba oħra. Il-Gvern għaddej b’aktar studji biex isir dan il-proġett. Leo Brincat jaqbel li jsiru dawn l-istudji jew qed jipretendi li l-Gvern jinjora l-istudji ambjentali u jimxi biex jinstalla ?  Fuq l-issue tal-enerġija nadifa Leo Brincat biex ikun kredibbli jrid jwieġeb b’mod car dawn it-3 mistoqsijiet: 1. Jista’ jispjega huwiex favur impjanti oħra bħal dak ta’ Sant’Antnin li jiġġeneraw l-enerġija mill-iskart ? 2. Jaqbel li mill-iskart noħolqu l-enerġija permezz ta’ teknoloġiji diġa ppruvati f’pajjiżi ewropej bħal Thermal Treatment Plants ? 3. Jaqbel mad-diskors ta’ biża li żera l-Kap tiegħu fil-Baħrija fl-2009 meta qal li t-turbini tar-riħ fuq l-art jagħmlu ħsara lill-ilma tal-pjan ? Sa llum l-Opposizzjoni dejjem fixklet il-pjani tal-gvern. Ir-responsabbilita’ titlob mod ieħor.

Nov 15, 2012

Qed insalvaw ic-Cittadella


Għadni kemm żort flimkien mal-Ministru għall-Għawdex ix-xogħol ta' tisħiħ strutturali li għaddej bħalissa fuq is-swar u l-blat li fuqha hija mibnija c-Cittadella, dik il-Belt fortifikata fuq għolja kważi unika fil-forma tagħha. Verament impressjonajt ruħi bix-xogħol li għaddej. Intervent ta' inginerija mill-iktar interessanti specjalment fuq il-blat li fuqu nbnew is-swar. Minħabba l-karatteristiċi ġeoloġiċi tiegħu dan il-blat fih diversi konsenturi li jistgħu jwasslu biex sezzjonijiet mill-blat jinqatghu u b’hekk jipperikolaw l-istabilita’ strutturali tas-swar li jserraħ fuqu - xi ħaga li fil-fatt diġa ġrat ftit ta' snin ilu, meta parti mill-blat ceda waqt maltempata. 
 
Għalhekk wara studji li saru ġiet iddisinjata sistema biex il-blat jiġi kkonsolidat, u wara s-swar ta' fuqu jiġu restawrati. Din it-teknika ta' konsolidament qed tinvolvi l-irbit tal-blat dgħajjef permezz ta' 'l fuq minn 230 musmar u ankoragg tal-azzar  (steel nails and steel anchors) ta' tul li jvarja minn 6 metri sa' 24 metru. Fuq il-partijiet tal-blat li l-iktar jinsab fi stat ħazin ser titwaħħal ukoll xibka ta' protezzjoni. Ammirajt lill-ħaddiema specjalizzati, li sħabhom isejħulhom spidermen, jixxabtu mal-blat biex jinfdu l-blat u jdaħħlu l-vireg tal-azzar fil-blat.  Xogħol specjalizzat li jitlob reqqa u attenzjoni kbira. 
 
Il-ħsarat li nstabu fuq il-blat u s-swar taċ-Ċitadella waqt il-preparamenti għax-xogħlijiet kienu partikolari ħafna. It-tip ta’ ġebel użat fil-bini taċ-Ċittadella, il-mod li biħ inbniet flimkien mal-proċessi naturali ta’ deterjorazzjoni, rriżulta li l-ġebla ttieklet b’mod partikulari, differenti mit-tip ta’ deterjorazzjoni li tikkaratterizza s-swar l-oħra ta’ Malta.  Ix-xogħol ta’ restawr qed jinvolvi t-tindif tal-ġebel mill-elementi li jikkawżaw ħsara, bħal l-għeruq tal-kappar li maż-żmien kiber mill-fili; il-konsolidament tal-wiċċ tal-ġebla u t-tibdil tal-ġebel l-iktar deterjorat, u it-tikħil mill-ġdid tal-fili, fost xogħol ieħor.  Tidher cara d-differenza fejn diġa sar intervent u fejn għadu ma nbediex ix-xogħol.  
 
Intant ix-xogħol li qed isir fuq is-swar kollha taċ-Ċittadella f’Għawdex għandu investiment ta’ aktar minn €6 miljun ko-finanzjat bir-rata ta 85% mill-Unjoni Ewropea. Fil-granet li ġejjin il-Ministeru tiegħi flimkien ma' dak ta' Għawdex beħsiebna norganizzaw Open Weekend sabiex il-pubbliku Malti u Għawdxi jkun jista jara b'għajnejh ix-xogħol u tingħata lilu spjega mit-teknici ħalli jkun jista jifhem aħjar kemm il-kuntest storiku kif ukoll l-interventi li qed isiru biex niprotegu dan il-wirt imprezzabli.

Nov 12, 2012

Kreattivita' + Entużjażmu


Kreattivita’ u Entużjażmu huwa l-islogan li għażilt għall-kampanja elettorali tiegħi.  Dawn huma żewġ aġġettivi li jispjegaw b’mod tajjeb il-ħidma politika li wettaqt u l-aspirazzjonijiet tiegħi għall-ħidma li għad irrid inwettaq.  Fuq kollox huma żewġ kwalitajiet li nammira fis-socjeta’ tagħna, specjalment fil-ġenerazzjoni żagħżugha,  li kellha x-xorti tgawdi sistema edukattiva u opportunitajiet aħjar minn ta’ qabilhom.  F’dinja fejn il-kompetizzjoni qed issir dejjem aktar ħarxa, hemm bżonn li nisfruttaw ferm aktar l-entużjażmu tagħna ghal ideat kreattivi li jagħtuna edge fuq il-kompetituri tagħna.  Irridu nipruvaw il-ħin kollu nagħtu ħilitna biex nfittxu li neccellaw.
Il-kreattivita’ nista’ ngħid li toħrog b’mod ċar mill-proġetti li wettaqt f’isem il-gvern fl-aħħar snin.  Idejat ġodda għal pajjiżna li ssarrfu fi proġetti li taw spazji u attivita’oriġinali lill-familji tagħna.  Nista nsemmi l-ispazji ġodda li tajna lill-familji, kemm f’kuntest urban kif ukoll fil-kampanja tagħna.  Prġetti ta’ kwalita’ fejn jispikka s-sens ta’ dettall. Fittixt li nagħti spazji b’attivitajiet oriġinali bhall-Adventure Park f’Ta’ Qali, l-Water Park f’Bugibba u l-park li se nlestu dalwaqt  ġewwa Marsascala lit-tfal u l-familji maltin.  Tajt sehmi wkoll  fit-tfassil ta’ proposti, pjani u policies  ġodda li ssarfu f’ġid għall-komunita’ kollha.  
Din il-ħidma wettaqta b’entużjażmu.  Jien inqis lili nnifsi bħala persuna li jekk nidħol għal xi ħaġa din nidħol għaliha sew, b’ħeġġa u passjoni.  Fil-karigi li ġejt fdat bihom ippruvajt nfittex dejjem il-ġid komuniJista jkun li xi kultant nidher aggressiv, imma din hija aktar ħeġġa biex nikkonvinci fuq materji li nkun nemmen li se jkunu ta’ beneficcju għall-komunita’ tagħna. Huwa wkoll dan l-entużjażmu li qed iwassalni biex għal darb’oħra nerġa noffri s-servizzi tiegħi fl-elezzjoni li ġejja.  Entużjażmu li ġej ukoll mill-fatt li rrid inkompli naħdem b’lealta’ f’partit li dejjem kellu l-aqwa viżjoni u pjan għal pajjiżna u l-poplu.
U jekk nikseb il-fiducja mill-ġdid tal-kostitwenti tiegħi u nerġa nkun r-rapreżentant tagħhom fil-Parlament se nkompli nfittex li b’entużjażmu npoġġi l-kreattivita’ fic-centru tal-ħidma tiegħi sabiex jinħoloq aktar ġid għalihom u għal uliedhom.  

Nov 2, 2012

Bla Sustanza

Din il-ġimgħa ħadt sehem fi programm ‘Fis-Sustanza’ fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Oppożizzjoni li tratta s-settur tal-enerġija.  Programm li reġa fakkar lil kull min rah, dwar il-baħħ tal-Oppożizzjoni f’dan is-settur tant kruċjali, l-istess bħall-baħħ fis-setturi l-oħrajn kollha mportanti għal pajjiżna.  Ir-rappreżentanta tal-Oppożizzjoni fil-programm, Marlene Farrugia, li bilkemm tkelmet, irrepetit l-proposti nejjin li xbajna nisimgħu mill-Oppożizzjoni.  Partit li suppost jitwemmen li se jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma mingħajr ma jgħid kif.  Staqsejtha 3 mistoqsijiet: Kif, B’kemm u Meta trahhsuhom d-dawl u l-ilma ? Ma wigbitx.  Qalet biss “dik prerogattiva tal-Leader tagħna.”!
 
Dan kollu minn Partit li qabel l-elezzjoni tal-1996 ukoll kien wiegħed li se jraħħas id-dawl, l-ilma u saħansitra t-telefon. Imbagħad meta rebaħ l-elezzjoni u l-prezz taż-żejt kien ta’ tnax-il dollaru kull barmil (mhux 120 dollaru kif inhu llum) sploda l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u saħansitra għamel taxxa fuq id-drenaġġ.  
 
Mhux biss u agħar minn hekk, fl-istess programm smajt argumenti li huma totalment skorretti.  Bħal per eżempju li l-ispiża għall-ġarr tal-iskart iġġenerat mill-filters tal-impjant il-ġdid tal-power station ma ġietx kalkulata fil-prezz finali.  Dan mhux minnu.  Imma jibqghu jiżirgħu l-qerq u d-dubji.   Imbagħad meta ppreżentajt il-livelli tat-tniġġiż ta’ dan l-impjant waqt il-perjodu ta’ prova u urejt bil-fatti kif dawn huma ferm anqas minn dak li jindika l-permess ambjentali, tisma wieħed mill-partecipanti jgħidlek “Fil-bidu mhux bilfors hekk!”.  Inkredibbli.   Ma jafx li llum jeżisti kontroll fuq livelli mposti mill-permess ambjentali, li jissejjaħ IPPC u trid timxi magħhom waqt l-operat tal-impjant fil-perjodu kollu.  U trid tagħmel il-manutenzjoni meħtieġa biex tibqa taħt dawk il-livelli.  Imbagħad ikollok xi Leo Brincat li jikritikana li nagħmlu wisq manutenzjoni fuq l-inceneratur tal-Marsa.  You never win !  
 
Personalment kelli esperjenza oħra simili dan l-aħħar meta ħadt sehem fil-programm ‘Iswed fuq l-Abjad’ fuq Net Television.  Dakinhar kelli żewġ rappreżentanti tal-Opposizzjoni, Charles Buhagiar u Gavin Gulia. Dan tal-aħħar ħareġ b’waħda li żgur ma tistax titwemmen. Qal li l-proġetti issa bdew għax ġejja l-elezzjoni !  Kont pront wiġibtu:  Din lanqas lill-uliedek ma tbellaha għax huma stess jmorru fil-postijiet li kkrejajna.  U fuq x’jagħmlu huma aktar minna: Xejn !