Sep 30, 2008

Frott b'xejn ghat-tfal fl-iskejjel primarji.

Ħadt gost li waqt il-laqgħa ta' llum tal-Kunsill tal-Ministri tal-Agrikoltura ta’ l-UE tennejt l-appoġġ ta' Malta għall-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex jingħataw frott u ħxejjex b’xejn lit-tfal fl-iskejjel primarji.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li tiffinanzja sa’ 75% ta’ l-ispiża biex dan il-faxx ta' studenti Maltin u Għawdxin jingħataw frott u ħxejjex fl-iskejjel primarji. Nhoss li din il-proposta hija miżura konkreta li permezz tagħha nistgħu ngħallmu lill-ġenerazzjonijiet futuri l-ħtieġa ta’ nutrizzjoni bbażata fuq frott u hxejjex. Sfortunatament f'pajjizna ghandna rata gholja ta' tfal bi problema ta' hxuna zejda u hemm bzonn programm aktar aggressiv bejn l-awtoritajiet kollha biex innaqqsu din il-problema.

Enfasizzajt fuq il-ħtieġa li fl-implimentazzjoni ta’ din l-iskema jkun hemm biżżejjed flessibilita’ lill-iStati Membri biex jimplimentawha. Shaqt ukoll li l-flus ghandhom jitqassmu lill-pajjizi li l-aktar ghandhom rata gholja ta' obesita' fost it-tfal. Din l-inizjattiva għandha twassal sabiex it-tfal jiżviluppaw apprezzament ukoll għal mod li bih ikun ġie prodott l-ikel ipprovdut u appellajt biex id-diskussjoni dwar din il-proposta ma ddumx ma tkun konkluża mill-Unjoni Ewropea.

Sep 27, 2008

Tibdil fil-Klima - Htiega ta' impenn serju

Jekk qatt kien hemm bżonn ta’ konferma tas-superfiċjalita’ tal-Partit Laburista, wieħed għandu jara kif l-MLP qed jittratta tema importanti u sensittiva bħalma hi t-Tibdil fil-Klima. Leo Brincat il-bierah ħareġ stqarrija oħra, l-aħħar waħda minn sensiela, fejn jirrepeti li jrid jara impenn izda sfortunatament bl-ebda mod mhu jimpenja ruhu biex jissuggeriixxi x'tip ta' mizuri ghandu bzonn jiehu pajjizna biex inaqqas il-volum tal-carbon dioxide.

Tajjeb wiehed ifakkar li l-Gvern ftit tal-gimghat ilu hatar kumitat ta’ esperti biex iħejji rakkomandazzjonijiet għal strateġija nazzjonali li twassal għall-implimentazzjoni ta’ mizuri konkreti li jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-generazzjoni ta' energija nadifa. U dan il-kumitat ltaqa anke ma' Leo Brincat biex jisma ideat ta' mizuri. Leo Brincat qal biss li hemm bzonn nillegizlaw biex l-istrategija nkunu certi li tigi mplimentata. Grazzi ! U sadanittant x'tahseb li ghandhom ikunu l-mizuri li dik l-istrategija ghanda tirrakkomanda ??


Fl-istqarrija tal-bierah Brincat rega rrepeti li "Hemm bzonn li nghaddu mit-tfassil ta’ pjani u strategiji ghall infurzar taghhom u ghall kontabbilita’ u t-trasparenza f’dawn l-oqsma." Ovvja li naqblu li galadarba jkollna strategija nazzjonali irrid naraw kif il-mizuri ta' dik l-istrategija jigu mplimentati u jkun hemm kontabilita', imma l-ewwel hemm bzonn li kulhadd, inkluz Leo Brincat jikkontribwixxi halli jkollna dik l-istrategija. Issa mhux se noqghod nikritikah li waqa ghac-cajt meta xi gimghat ilu talab pubblikament biex jitwaqqaf kumitat ta’ esperti meta konna ilna gimghat li waqqafnih !

Id-dikjarazzjoni tal-bierah hija konferma oħra, jekk għad hemm bżonn, li l-għan tal-MLP huwa wieħed - dak li jibqa’ gallerija u ma’ jipproponi xejn bħala mizuri konkreti għall-istrateġija, biex ma jmurx jidher ikrah ma' xi sezzjoni tal-poplu. Bhas-soltu jrid imexxi minghajr ma jahraq idejh !

Sep 26, 2008

Tama ghall-anzjani

Il-bierah filghaxija attendejt il-funzjoni fejn Patri Joe Caruana O.F.M. ha l-pussess bhala l-kappillan il-gdid tal-Parrocca tas-Sacro Cuor gewwa tas-Sliema. Il-funzjoni li tmexxiet mill-Arcisqof Paul Cremona kienet kwazi fl-istess jum li 90 sena ilu din il-Parrocca nghatalha l-ewwel kappillan. Il-komunita' parrokjali nbidlet sew minn dakinhar. Dakinhar tas-Sliema kienet ghada zona gdida b'familji kbar fin-numru izda zghar fl-eta', illum il-kontra familji zghar b'hafna anzjani.

Hadt gosta li l-Kappillan il-gdid semma fil-messagg qasir tieghu l-htiega li l-komunita' tahdem aktar biex tghin lill-anzjani jirbhu s-solitudni li hafna minnhom ikollhom. Miz-zjajjar tieghi fid-djar hafna drabi anke jien ninhasad kemm ghandna anzjani li jghixu wahedhom u ftit ikollhom kuntatt ma' nies ghal zmien twil. Gieli jispiccaw jghidulek "Iva, oqghod ftit iehor" sforz kemm ikunu jixtiequ li jibqghu jghidu kelma.


Fil-bibita ta' wara l-funzjoni li saret fil-kazin tal-Banda Sliema, hadt l-opportunita', fil-ftit minuti li kelli, naqbad proprju dan is-suggett tas-solitudni tal-anzjani u nirringrazzjah li semma din it-tema. Lil Patri Joe spjegatlu kemm nixtieq li xi darba go Tas-Sliema jinbeda l-progett socjali "Addotta Anzjan", programm volontarju organizzat li jaghti l-opportunita' liz-zghazagh jew familji zghazagh jaddottaw persuna anzjana li tkun tghix wahedha. B'hekk dik l-anzjana ghallanqas f'numru ta' granet fil-gimgha jkollha lil xi hadd li jzurha, li jkellimha u jara jistax jghinha fil-bzonnijiet taghha. Dan biex inkomplu anke nibnu fuq il-programmi li diga waqqaf il-gvern, li ghalkemm tajbin ovvjament huma limitati. B'hekk inkunu qed nirbhu l-akbar problema li ghandhom uhud mill-anzjani taghna, is-solitudni.
M'ghandix dubju li Patri Joe, li kif qalli anke Chris Said, qatta zmien twil fis-Seminarju ta' Ghawdex, u kien organizzatur kbir maz-zghazagh, issa se jaghraf ukoll jiddedika hsibijietu u hinu ukoll ghall-bzonnijiet tal-komunita' gdida li giet fdata lilu, fosthom lil dik anzjana. Minn hawn ghal darb'ohra nsellimlu u nawguralu l-hidma t-tajba.

Sep 23, 2008

Triq twila

Fl-ahhar granet attendejt il-laqgha nformali tal-Ministri tal-Agrikoltura tal-UE, li saret gewwa l-belt ta’ Annecy hdejn l-alpi ta’ Franza. Irrid nghid li dawn il-laqghat informali, li kull Presidenza torganizza matul il-Presidenza taghha, hafna drabi jaghtu l-opportunita’ lill-Ministri tal-pajjizi msiehba tal-UE fejn isir qsim ta’ esperjenzi u bidu ta’ hidma bilaterali ferm aktar mill-laqghat formali li jkun hemm kull xahar.

Dawn il-laqghat jaghtu opportunita’ ukoll lill-pajjiz li jkun qed jospita juri r-realta’ tal-attivita’ agrikola tieghu. Il-Ministru Franciz tal-Agrikoltura, Michel Barnier, (ex Kummissarju tal-UE ghall-Politika Regjonali) ma qghadx lura milli jorganizza programm intensiv biex jlghaqqana mal-esperjenza tal-bdiewa u r-rahhala taz-zona muntanjuza ta’ Savoia. Sahansitra hadna nimxu fil-muntanji u gabna wicc imwicc ma’ familja li trabbi l-baqar ghall-halib fil-muntanji. Biex inkun onest il-mixja kienet wahda ta’ strapazz u moment minnhom ma hsibtx li se naghmilha ! Imma ppersistejt u wasalt ! Jekk xejn ikkonvincejt ruhi li ghandi bzonn nibda mill-gdid naghmel l-ezercizzju fiziku. Ma jghixux hajja facli. Jiffacjaw problemi ta’ access, spejjez aktar anke biex jghammru l-facilitajiet ghall-bhejjem kif ukoll spejjez ta’ transport biex jitrasferixxu lill-baqar f’zoni ohra fix-xitwa.

Matul dawn il-laqghat ikun hemm ukoll diskussjoni ‘formali’. Din id-darba kienet dwar il-futur tal-Politika Agrikola Komuni wara l-2013. Fid-diskors tieghi shaqt li l-UE ghanda zzomm programm ta’ ghajnuna ghaz-zoni l-aktar zvantaggati bhal dawk tal-muntanji jew bhal art agrikola ta’ pajjizna fejn il-biedwi jiffacja diffikultajiet akbar minhabba n-nuqqas ta’ provista adegwata ta’ ilma u bicciet ta’ art zghar. Tkellimt ukoll fuq id-diffikulta li r-rahhala ta’ pajjizna jiffacjaw minhabba li pajjizna huwa kwazi totalment dipendenti fuq pajjiz ohra ghall-ghalf ghall-bhejjem u dan ifisser spejjez aktar anke ghax zdiedu l-ispejjez tat-trasport. Il-Ministri kollha esprimew ruhhom fuq is-suggett. Hargu hafna punti, uhud minnhom kontrastanti. Zmien fadal biex wiehed jiddiskuti imma l-process inbeda.

Sep 18, 2008

Falza stikka

Wara break mhux hazin, back to blog ! Nhar il-ħadd li għadda l-gurnal tal-MLP Il-Kullħadd ppublika b’tant prominenza storja li allegat li fil-mizbla tal-Magħtab dieħel ammont ta’ skart iġġenerat mill-industrija tal-kostruzzjoni. Din l-allegazzjoni ġiet ripetuta wkoll fil-ġurnal elettroniku tal-MLP, MaltaStar.com.

Din is-suppost scoop mhi xejn ħlief hlieqa nfondata! It-trakkijiet kienu qegħdin iġorru tafal u mhux materjal tal-bini. Tajjeb wiehed ikun jaf li biex isiru l-engineered landfills wiehed irid jaghmel 5 saffi ta' protezzjoni li wiehed minnhom jista jkun GCL (Geosyntetic Clay Liner) jew tafal. Dan il-GCL jinxtara €5 ghal kull metru kwadru ! Biex tifranka l-flus imma fl-istess hin l-istess protezzjoni il-WasteServ tiprova kemm jista jkun tutilizza t-tafal naturali li jiswa anqas.

Peress li f’Malta m'hawnx hafna siti minn fejn jista’ jinqala’ dan it-tafal, u wiehed mhux dejjem isibu meta jkollu bzonnu, WasteServ hafna drabi tixtri dak li ssib fis-suq lokali li jkun qed jinqala minn postijiet li jkunu qed ikunu skavati. Għal dan il-ghan, u peress li dan il-materjal għandu valur għall-engineering tal-landfills, WasteServ ma timponiex ħlas talli jinġieb u jitwassal fuq is-sit tal-WasteServ. Infatti, t-tafal diġa beda jidħol għal dan l-iskop, u bejn Jannar u llum intuzaw madwar 61,000 elf tunnellata ta’ tafal.

Niddejjaq li l-Opposizzjoni sa llum ghad ma tridx taccetta l-bidla kbira li sar f'pajjizna f'dan il-qasam. Dak li sar ma sarx ghan-Nazzjonalisti izda sar ghal kulhadd. Kull ma kellu jaghmel il-gurnalist qabel ma jharbex, kien li jiccekkja l-fatti.