Nov 29, 2013

Lezzjonijiet mill-Ukrajna


Dak li qed jigri fl-Ukrajna hemm hafna x’tomghod fuqu u ghalkemm l-Ukrajna m’hix membru tal-Unjoni Ewropeja ghandu jifthilna ghajnejna ghar-rabta li trid tigi rispettata f’demokrazija bejn dak li jrid il-poplu u dak li jista’ jaghmel gvern elett. 
 
L-Ukrajna din il-gimgha kienet se tiffirma ftehim mal-Unjoni Ewropeja li ghalih ilha tipprepara snin.   L-Unjoni Ewropeja offriet lil Ukrajna Ftehim ta’ Assocjazzjoni u Ftehim ghall-negozju hieles mill-aktar ambizzjuz.  Issa l-Gvern tal-Ukrajna, mmexxi mill-President  Yanukovich qal li ma jridx jiffirma dan il-ftehim ghalissa, aktarx minhabba pressjoni mir-Russja.  Il-poplu tal-Ukrajna madanakollu mhux qed jaqbel xejn ma’ din id-decizjoni u niezel fit-toroq jipprotesta bl-eluf kbar.  Il-poplu tal-Ukrajna jrid rabta aktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropeja. 
 
Fit-toroq il-banners li kellhom  in-nies kienu jghidu kliem li fakkruni fil-mixja mhux facli li kellna ahna lejn l-Unjoni Ewropeja, kliem bhal “Irridu futur ghat-tfal taghna” u “L-Ukrajna hija parti mill-Ewropa”.  Il-protesti qed ikunu meqjusa bhala l-akbar mir-Revoluzzjoni Orangjo tal-2004 li kienet wasslet biex jinbidel rizultat ta’ elezzjoni presidenzjali li kien mbaghbas. 
 
Naghmel zewg riflessjonijiet dwar dak li qed jigri fi Kiev. 
 
L-ewwel:  Gvern elett anke f’demokrazija li ghadha qed tizviluppa, qed jintalab bis-sahha mill-poplu li eleggih, biex jaghti kaz ta’ dak li qed jghid.  Mhux qed jaqbel ma’ decizjoni tal-gvern u jrid bis-sahha li din id-decizjoni tinbidel.  F’Malta ghandha demokrazija li hija aktar mirquma, li fiha l-lehen tal-poplu suppost huwa aktar rispettat, mhux biss fil-mument tal-vot imma tul legislatura shiha. Minkejja dan, ghandna gvern li ma semghax mill-poplu u r-rapprezentanti tieghu meta gie fuq materja li tolqot lill-poplu mill-vicin, il-bejgh tac-cittadinanza....kellha tkun it-tragedja ta’ l-media dinjija titkellem b’mod dispregjattiv fuqna li geghlet lil gvern jieqaf u jisma’ u r-rizultat ghadna rridu naraw x’se jkun. 
 
It-tieni:  Il-poplu u z-zghazagh tal-Ukrajna jridu jaghmlu minn kollox biex ikollhom access ghal dak li toffri l-Ewropa, inkluz il-possibilta’ li jahdmu fil-pajjizi Ewropej.  Ikollhom jinzlu fit-toroq biex dan id-dritt li qed toffrilhom l-Ewropa jaffermawh.  Daqshekk huwa mportanti.  Ara ahna, ahna qed inbieghu dan id-dritt.....anke lil ftit nies minn dan il-pajjiz fl-Ewropa tal-Lvant li r-rabtiet tieghu mal-kriminalita’ organizzata huma maghrufa sew.  Il-gvern Malti ta’ llum qed jinsulenta l-hidma li ghamlu l-gvernijiet precedent biex jaghtu futur lill-uliedna, billi jbiegh bir-rabass dan id-dritt li haddiehor ikollu jiggieled ghalih.  Dawk li jistghu ihallsu 650,000 ewro fl-Ukrajna, gabuhom minn fejn gabuhom, m’ghandhomx ghalfejn jinzlu fit-toroq ghax ghalihom haseb il-Gvern Malti ta’ Joseph Muscat.  

Nov 28, 2013

COP 19


Il-laqgha ta’ kull sena dwar it-Tibdil fil-Klima giet u marret u bilkemm hadd induna ! Minn dak li qrajt u minn dak li smajt anke direttament minghand il-Kummissarju tal-UE Connie Hedegaard meta nhar it-Tnejn li ghadda kelli opportunita’ niltaqa’ maghha gewwa l-Lithuanja, fil-laqgha ta’ Varsavja, bhal laqghat ta’ dawn l-ahhar snin, ftit li xejn sar progress.  Din kienet l-ewwel laqgha li m’attendejtx ghaliha fl-ahhar  9 snin. 
 
L-uniku “progress” registrat kien dak li ghall-ewwel darba fid-dokument finali, jirreferu ghall-“partijiet kollha” li jridu jaghtu l-kontribut taghhom biex tintlahaq il-mira li l-klima ma tishonx b’aktar minn 2 deg. Celsius.  Sa qabel din il-laqgha kien hemm minn baqa’ jishaq li pajjizu m’ghandux inaqqas mill-emissjonijiet tieghu.  
 
It-tieni punt ta’ “progress” kien l-attegjament tal-Istati Uniti.  Ghall-ewwel darba l-amministrazzjoni ta’ Obama kienet ferm aktar miftuha u propensa li tahdem mal-UE milli qatt kienet sa qabel din il-laqgha.   Dan i-bdil fl-attegjament forsi huwa rizultat tal-fatt li issa li Obama rega gie elett ghat-tieni darba hu jista’ jkun aktar hieles li jkun ambizjuz biex anke pajjizu b’mod konkrett jintrabat li jnaqqas l-emissjonijiet tieghu.  Interessanti l-fatt li fl-istqarrija tieghu fil-Parlament il-bierah filghaxija il-Ministru Leo Brincat qal hafna affarijiet imma naqas li jsemmi dawn l-unici zewg fatti notevoli.  
 
Qrajt bir-reqqa artiklu li kiteb l-ex Segretarju Generali tan-Nazzjonijiet Uniti, Kofi Annan fl-International New York Times nhar it-Tnejn li ghadda intitolat “Climate crisis: Who will act ?”.  F’dan l-artiklu Kofi Annan jistqarr li fid-dawl tal-inertia u n-nuqqas ta’ hegga li qed juru l-Gvernijiet ghal ftehim komprensiv li jiehu post il-Protokoll ta’ Kyoto tal-1997, hemm bzonn li l-popli jitkellmu huma stess u jiehdu inizjattivi konkreti huma stess favur bidliet fil-mod kif jikkunsmaw energija u prodotti ohra li ghandhom effett fuq il-klima halli bit-talbiet taghhom jaghmlu pressjoni fuq is-suq.  Isemmi xi ezempji posittivi ta’ bottom to top initiatives imma ghid li hemm bzonn “a global grass-roots movement that tackles climate change and its fallout.”  

Nov 27, 2013

Cans perikoluz ?


Mad-daqqa t’ghajn il-ftehim mal-Iran jidher bhala pass posittiv mhux biss ghar-regjun tal-Lvant Nofsani imma ghad-dinja kollha. M’huwiex minghajr riskji. Meta tidhol fil-fond u tixtarr ir-reazzjonijiet tad-dinja Gharbija ghall-ftehim, tinduna li dan il-ftehim jaf ikun ta’ theddida ghall-istatus quo li kulhadd kien dara bih fir-regjun.
 
L-Iran ghandu 85 Miljun ruh.  L-Gharabja Saudita ghanda 20 Miljun.  L-Gharabja Saudita ghandha l-akbar riservi ta’ zejt u gas fil-Lvant Nofsani.  L-Iran ghandu ftit anqas.  Jekk  jitnehhew is-sanzjonijiet fuq l-Iran, l-Iran jirnexxielu jiehu market share anke tas-Saudi ?  Il-Golf Gharbi huwa primarjament Sunni, filwaqt li l-Iran huwa Shiita.  L-Iran qed jizviluppa it-teknologija nukleari.  L-Gharabja Saudita xejn.  Dawn huma ftit fatti li wiehed irid izomm quddiem ghajnejh biex jifhem ir-reazzjoni ta’ whud mill-pajjizi Gharab ghal ftehim ta’ 6 pajjizi tal-punent mal-Iran biex inaqsu parti mis-sanzjonijiet sakemm l-Iran jitfa fil-genb il-kapacita’ tieghu li jizviluppa l-bomba nukleari.
 
Jekk jintlahaq ftehim ahhari mal-Iran, ghax dak li ghandna sa llum hu ftehim preliminari, allura nistghu nghidu li jkun sehh l-akbar terremot minn meta sar il-ftehim ta’ Camp David u r-Rivoluzzjoni Islamika tal-istess Iran. Il-hsieb biss li l-Iran ikun integrat mill-gdid fix-xena internazzjonali, b’kuntatti diretti mal-Istati Uniti, qed ihasseb lill-alleati Sunni tal-Amerikani  fir-regjun, bhal Gharabja Saudita, l-Egittu, il-pajjizi tal-Golf u l-Gordan.   Anke ghax l-Iran qed jintervjeni diga fil-politika nterna ta’ numru ta’ pajjizi fosthom is-Sirja, l-Libanu u l-Bahrain.  L-Israel, aktar minn kulhadd huwa vuci fil-miftuh kontra dan il-ftehim li Netanyahu sejjahlu ‘zball storiku’.
 
Il-bazi ta’ dawn l-argumenti kontra l-ftehim huwa wiehed – l-Iran se jerga’ jkun b’sahhtu wisq ?  Se jerga’ jsir, bhal ma kien qabel gie izolat, il-protagonist fir-regjun, bir-riperkussjonijiet li dan jista’ jgib mieghu ghal pajjizi l-ohra li semmejna.  L-amministrazzjoni ta’ Obama minn naha l-ohra temmen li dan il-ftuh lejn l-istat Iranjan ghandu jwassal ghall-bdil fit-tmexxija Iranjana, ghal evoluzzjoni shiha fl-Iran.  Obama jemmen li jaghmel sens li jiehu dan ic-cans, li r-regjun jista’ jkun aktar stabbli b’Iran li jirrispetta l-ligijiet internazzjonali.  

Nov 26, 2013

Kelli ragun !


Ic-caqlieq li thabbar nhar is-Sibt fil-Korporazzjoni Enemalta u fil-Korporazzjoni ghas-Servizzi tal-Ilma (WSC) huma kollha rizultat tal-htiega tal-Gvern li jsalva l-interessi tan-nies tal-qalba tieghu aktar milli jfittex l-interess tal-Korporazzjonijiet statali. 
 
Il-musical chairs li thabbru jafu l-genisi taghhom fil-WSC. F'din il-Korporazzjoni kien inbena fi ftit xhur antagonismu qawwi bejn ic-Chairman Tony Meilaq u c-CEO Frederick Azzopardi (ara ritratt), li kien inhatar minghajr sejha pubblika.  (Frederick Azzopardi huwa Kunsillier tal-PL fuq l-Imdina.) Dan il-fatt kont semmejtu waqt id-dibattitu tal-Estimi tal-Ministeru tal-Ministru Konrad Mizzi. Dakinhar kont staqsejt kemm-il darba kien iltaqa l-Bord tal-WSC ghax kien hemm ghajdut li l-Bord mhux jitlaqqa ghax kien hemm problemi kbar bejn ic-Chairman u c-CEO tal-istess Korporazzjoni.  Dakinhar il-Ministru Konrad Mizzi pprova jirredikola l-mistoqsija tieghi. 
 
Gara li ftit granet biss wara gurnal lokali rraporta li c-Chairman tal-WSC Tony Meilaq,  li kien ukoll ic-Chairman tal-ARMS kien irrizenja, liema rizenji gew ikkonfermati nhar is-Sibt li ghadda.  Jinghad li saru sforzi biex jikkonvincu lil Meilaq biex ma jimbarazzax lil dan il-Gvern li diga f'temp ta' 8 xhur hatar zewg Chairmen u zewg CEOs tal-ARMS wara li rrizenjaw l-istess nies li hatar dan l-istess Gvern !  
 
Il-mossi tas-Sibt jikkonfermaw li ghal dan il-Gvern il-meritokrazija ma tfissirx li tilhaq ghax ikun haqqek izda tilhaq ghax tkun tal-qalba.  Jidher car issa saret prassi ta' dan il-Gvern li jahtar CEOs, minghajr sejha pubblika, u minflok ipoggi nies tal-qalba li jkunu servew lill-PL diga.  Mhux ta’ b’xejn li anke l-Editur tal-MaltaToday, Saviour Balzan, spicca kiteb hekk : "Under Muscat's watch, there has not been a single call for a bloody chief executive and really, all this talk of "Malta Tagħna Llkoll" is turning out to be downright offensive: a sick joke that won't go away. It is sad that Muscat believes he can get away with murder."

Nov 16, 2013

Hadlek aktar milli tak

Ftit tal-granet ilu l-Gvern ta’ Muscat ippreżenta budget li mal-ewwel daqqa t’għajn jidher pożittiv.  Qalilna li se jrahhas il-kontijiet tad-dawl b’25% u l-Ministru Konrad Mizzi sahansitra qalilna li eluf ta’ familji se jifrankaw anke 35%.  Jien hdimt ftit somom fuq persuna wahda li tghix wahedha, fuq familja ta’ 2 minn nies ecc skond l-annual average consumption ta’ pajjizna.  U f’kull kaz meta tara l-kont kemm kien jigik u kemm se jibda jkun f’sena, ssib li t-tnaqqis se jkun ta’ 20%.  Dan anke meta tghodd l-EcoReduction fis-somma.
 
Meta tiehu l-konsum ta’ persuna li tghix wahedha skond l-average annual consumption se tispicca tifranka €80 f’sena, preciz daqs kemm taqla f’siegha l-mara tal-Ministru Konrad Mizzi mill-kuntratt ta’ konsulenza li hadet mill-Gvern tar-ragel taghha u qed idaħħal €13,000 fix-xahar !  Familja ta’ tnejn minn nies se tifranka madwar €101 f’sena. Jekk persuna mit-tnejn tpejjep imqar pakkett sigaretti kuljum, dan il-Gvern se jkun hadlu aktar f’taxxa biz-zidiet tas-sisa.  Ziedu t-taxxa fuq sigaretti b’30c fuq kull pakkett.  Mela dik il-persuna se tkun tat aktar lill-Gvern f’taxxi €109 f’sena, €8 aktar mit-tnaqqis fil-kont tad-dawl !  
 
Imbaghad qalu li l-familji se jifrankaw bejniethom €25 Miljun.  Ma qalulhomx imma li ziedulhom €72 Miljun f’taxxi godda f’sena. Meta wieħed jifli d-dettall tal-budget nifhmu li l-Prim Ministru minn id qed jagħtik miżuri pożittivi bħat-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, u minn oħra qed jeħodlok aktar flus f’taxxi. U dan meta qabel l-elezzjoni tghidx kemm wieghed li mhux se jżid il-piż tat-taxxi. 
 
Fid-diskorsi taghna qed nuru bil-fatti li l-budget li pprezentawlna hu budget ta’ illużjoni u mhux budgat ta’ vizjoni kif konna nistennew li jkun fl-ewwel budget ta’ Gvern li tela’ b’maggoranza kbira ghax qal li ghandu roadmap cara.  Fil-budget rajna car li ma hemmx roadmap imma bdew biss il-process ghal ghexieren ta’ white papers u anke green papers ghax m’hemmx ideat. L-uniku idea gdida hija biss li tbiegh ic-cittadinanza bl-irhis lil nies li jibqghu mistura. 
 
Id-deċiżjoni tal-Gvern li jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma hija pożittiva fis-sens li se tkun ta’ appoġġ lill-familji. Fl-istess waqt, id-deċiżjoni tal-Gvern li jżid it-taxxa fuq il-fuel wara biss gimghat li gie fil-Parlament jghid li rahhsu ghall-familji u l-industrija.  Imbaghad jigi ftit granet wara jghidilna li se jghollih ghal fejn kien ghax se jdied it-taxxa fuqu !  Allura minn mar tajjeb ? Zgur mhux il-konsumatur ghax se jibqa jhallas il-prezz li kien ihallas.  Mar tajjeb il-Gvern ghax se jkun gabar aktar taxxa inkluz minn fuq l-Enemalta, dik il-Korporazzjoni li jghidilna li hi falluta.  
 
Huwa ċar li minkejja l-attakki kollha li għamel, il-Prim Ministru Muscat sab is-sodda mifruxa fil-qasam tal-enerġija: l-estensjoni tal-power station poġġiet lill-Enemalta f’sitwazzjoni li se jsir it-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Qed jifrankaw €1 Miljun kull gimgha ghax l-impjant tal-BWSC hija ferm aktar efficjenti.  Sa Marzu se jkunu ffrankaw €64 Miljun. Imma sadanittant qed jghidu li lill-familji se jifrankawlhom biss €25.  Il-budget jonqos ukoll milli jinċentiva l-użu tal-enerġija alternattiva u effiċjenti. L-iskema tal-pannelli fotovoltajiċi għall-industrija ngħalqet u ma jidhirx li se terġa tinfetaħ.  X’se jsir mill-fondi tal-Unjoni Ewropea li kienu allokati għal din l-iskema  ?

 

Nov 15, 2013

Sandy


It-Tabib Sandy – bdejt naqra l-bijografija ta’ Dr Alexander Cachia Zammit li ħarġet il-ġimgħa li għaddiet.  Ma stajtx nitilqu minn idi l-ktieb hekk kif bdejtu u kwazi spiccajtu. Sandy - il-politiku li kif jgħid il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella, fid-daħla tal-ktieb “daq minn kollox”.  It-Tabib Sandy kien l-uniku politiku f’pajjiżna li għadda ġuri.  Ġie mressaq il-qorti wara l-elezzjoni tal-1971, li kien għadu kif rebaħ il-Partit Laburista u ġie akkużat b’serq ta’ dokumenti tal-Gvern.  Għadda minn trawma kbira, imma meta taqra l-ktieb tinduna kemm ir-raġel kien trankwil, paċi mal-kuxjenza tiegħu u konvint minnu nnifsu.  U minkejja li rieduh jitlob maħfra biex ma jitressaqx il-qorti, għazel  li jgħaddi mill-proċess ta’ ġuri għaliex emmen li kien qiegħed fuq in-naħa tas-sewwa.

Din il-bijografija mhux biss ġġibek wiċċ imb’wiċċ mal-valuri u ma’ dak li hu sewwa, imma ġġibek ukoll wiċċ imb’wiċċ ma’ dak li hu ħażin fil-politika – l-abbuż tal-poter, l-istituzzjonijiet bħala strumenti ta’ politika partiġġjana li flok jipproteġu liċ-ċittadin ikunu kompliċi mal-gvern.  Il-pulizija abbużat mill-poter tagħha dakinhar. 

F’dawn it-tmien xhur, u preċiżament ftit siegħat wara li rebaħ l-elezzjoni, il-Gvern Laburista neħħa lill-Kummissarju tal-Pulizija, reġa daħħal fil-korp wieħed minn tal-qalba u għamlu kummissarju.  F’dawn it-tmien xhur mill-Ministeru tal-Intern u mill-Pulizija smajna u rajna stejjer li jqabbduk il-bard.

Fl-eta’ ta’ 89 sena, Sandy hu biedem li tieħu ġost tiltaqa’ miegħu – politiku ta’ veru, ta’ prinċipji, ta’ fibra morali qawwija.  Hemm valuri li għalih m’għandhomx eta’:  il-lealta’, l-għaqda u l-onesta’.  Aħna li qegħdin fil-politika hemm bżonn li nżommu quddiem għajnejna dawn il-valuri l-ħin kollu, li joħorġu s-serjeta’ tagħna, li nkunu ta’ eżempju, għaliex sewwa sew kif jghid Sandy f’din il-bijografija miktuba minn Sergio Grech li tikber kemm tikber, ikollok kemm ikollok eta’, hemm valuri li ż-żmien ma jxejjaħhom qatt.

Nov 14, 2013

Vendikazzjoni ohra


Jekk kien hemm inizzjattiva li kellha success u kienet implimentata minghajr l-ebda kontroversja certament kienet l-inizzjattiva Midd Idejk fil-Biedja. Hekk konna semmejniha l-iskema li bdejna sentejn ilu.   Lil ftit aktar minn 60 persuna ġejjin minn oqsma varji tas-soċjeta, fosthom tabib, perit, ghalliem, inġinier, technician, library assistant u oħrajn konna tajnihom l-opportunita'  jmiddu jdejhom fit-tkabbir ta’ ħxejjex u fjuri f'bicca art gewwa c-Centru tal-Gvern tal-Ghammieri. Għal ħafna minnhom kienet l-ewwel esperjenza u daħlu għaliha b’entużjażmu kbir.   konna tajnihom allotment ta’ 10 mtr b’5 mtr  kull wieħed kif ukoll il-provista ta’ ilma u għamlu festa ta’ prodotti tal-ortikultura bħall-frott, ħxejjex u anke fjuri għall-konsum personali. Permezz ta’ din l-inizjattiva sabu mezz ġdid kif jikreaw ruħhom filwaqt li qed jitgħallmu japrezzaw aktar il-ħidma tal-bdiewa u r-raħħala tagħna. 

Imma il-Gvern il-gdid tal-Labour lanqas inizzjattiva bhal din ma hamel.  B'vendikazzjoni u b'pika qed jekridha. Beda f'Mejju meta baghtu ittra lil dawk li ghandhom allotment jghidulhom li meta jiskadi t-terminu taghhom se jkollhom jitilqu mill-Ghammieri u jmorru f'bicca art gewwa Bulebell vicin iz-Zejtun. Min kiteb l-ittra qallhom li "minn dejjem kien il-hsieb li l-progett imur barra l-Ghammieri". Mhux veru. Din l-art f'Bulebell konna sibniha biex nakkomodaw aktar nies li kienu applikaw ghal din l-inizzjattiva li sa dak iz-zmien konna ma stajniex nakkomodaw. Imma ras kbira jidher li sabbat saqajh u ghaddiet tieghu. Ma ridhomx hemm allavolja s-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes kien qal li ridhom jibqghu.  Imma tar-ras kbira ghaddiet. Roderick Galdes baxxa rasu !

Ftit tal-gimghat ilu mbaghad ghamlu pass iehor biex jeqirdu ghal kollox din l-inizzjattiva. Temmew il-kuntratt ta' servizz tal-koordinatur tal-inizzjattiva.  Bghatulu ittra jghidulu li se jwaqfulu l-kuntratt tieghu b'effett immedjatament mill-ghada ! Lanqas kieku seraq ma taghmillu hekk persuna. Dakinhar li rcieva l-ittra kien diga ntemmlu l-kuntratt. Lanqas sens ta' dicenza !  U mbaghad tal-Labour qabel l-elezzjoni kienu qalulna li se jkunu posittivi u jibnu fuq dak li sar tajjeb. U halluna ! Anke inizzjattiva posittiva bhal din qed jeqirdu. Fost dawk li hadmu l-art hemm anke nies li vvutaw Labour ghax ahna ma konniex naghzlu kif jaghmlu huma. U anke dawn huma ddisgustati. Bosta kkuntatjawni biex jesprimu l-ghadab taghhom.

Nov 1, 2013

Bidliet fid-direzzjoni ekonomika


Mela dan l-ahhar poggejt fuq il-pagna tieghi fuq Facebook, ic-cifra tal-qghad li hareg l-NSO ghax-xahar ta’ Settembru ta’ din i-sena kif imqabbel ma’ Settembru tas-sena l-ohra.  Cifra li turi zieda ta’ 851 persuna bla xoghol fuq is-sena l-ohra. U ktibt hekk : “Mhux sinjali sbieh dawn !”.  Wiehed iltaqa mieghi u qalli:  Kont se nwiegbek fuq dak li ktibt illum fuq Facebook.  Ghaliex qed tghid hekk ? Dan kollu frott tal-politika taghkom.  Dan il-gvern ma biddel xejn mill-politika ekonomika li kont mexjin biha intkom. 
 
Ghidtlu nahseb li ghandek zball.  Da zgur li dan il-Gvern diga ta sinjali ta’ bidla.  L-ewwel.  Din is-sena naqqas l-ispiza b’€21 Miljun.  Ma qalilniex fhiex, imma hija ovvja fejn naqqashom.  Naqqashom mill-ispiza fuq progetti kapitali.  Ovvjament anqas infiq fil-progetti kapitali, anqas haddiema jahdmu. 
 
It-tieni l-incertezza li qed johloq dan il-Gvern stess.  Ezempju politika fuq privatizazzjoni.  Wieghed li mhux se jiprivatizza l-Enemalta u fil-fatt se jbiegh parti lic-Ciniza.  Tahseb li l-haddiema tal-Enemalta mhux inkwetati fuq il-futur taghhom u allura joqghodu lura milli jonfqu ? U bhalhom mhux l-istess il-haddiema tal-Airmalta ? Ezempju iehor tal-incertezza mizrugha mill-Gvern ghalxejn: gej il-budget u qafel is-sigarretti u l-alkahol.  Kulhadd jghidlek li mhux jirrilaxxaw sigaretti u xorb mill-bonded stores.  Kulhadd bezghan minn fejn se jigbor il-50 Miljun Euro f’taxxi ndiretti dan il-Gvern.  Dak ukoll ikollu effett fuq il-konsum.
 
It-tielet:  Il-Gvern irid ikun pro-attiv specjalment fuq industriji kbar u mhux sempliciment reattiv.  Meta ahna kellna industriji bi problemi tajnihom ghajnuna mfassla ghal kull wahda minnhom.  Morna ahna.  Konna pro-attivi.  Meta dan l-ahhar kien hemm il-kaz ta’ mijiet ta’ haddiema tal-ST b’sieghat imnaqqsa, Joe Muscat qalilna li wara li ra rapport fil-media cemplilhom.  Hi x’opra dik !  U sadanittant il-haddiema ghadhom qed jahdmu b’sieghat imnaqqsa !  Dawn industriji li jrid jiggarantilhom mhux biss il-prezent imma l-futur taghhom.

Ir-raba: Zied in-nefqa rikorrenti bl-akbar Kabinett fl-istorja ta’ Malta.  Se jkun nefaq €130 Miljun aktar fuq perjodu ta’ 5 snin aktar mill-Gvern ta’ qablu sempliciment f’pagi ta’ Ministri u l-staff taghhom.  Issa ghandna Ministri part-time.  U bil-haqq mal-€130 Miljun mhux nghodd il-perks tal-familji tal-Ministri bhal mara tal-Ministru Konrad Mizzi.  U mhux ovvja li dawn il-€130 Miljun spiza rikorrenti se jnaqqashom minn progetti kapitali.  Qabel l-elezzjoni qalilna li se jnaqqas l-ispiza rikorrenti biex ikollu nefqa kapitali akbar u issa qed inaqqas l-ispiza fuq progetti fejn jahdmu n-nies u jzied in-nefqa rikorrenti.   Ghidtlu “Xi trid prova aghar minn din li dan il-Gvern bil-mod il-mod qed ibiddel id-direzzjoni ekonomika ?!”  

 

Il-Ministru Scicluna pprova jghidilna li l-istatistika tal-Eurostat ma turix li l-qghad qed jizdied. Li ma qalx il-Profs Scicluna (haga li hu jafha zgur) hu li l-istatistika tal-Eurostat hi bbazata fuq il-Labour Force Survey li juri li hawn 12,800 ifittxu x-xoghol, kwazi elf aktar mill-11,900 li kien hemm sena ilu ! 

 

Li ma qalx ukoll Scicluna hu li l-istatistika tal-Eurostat hija bbazata fuq sample u mhux fuq headcount tan-nies bla xoghol.  Sample bilfors ikollu margin of error, filwaqt li headcount ma jkollux. L-aktar li hu nkwetanti hu l-fatt li qghad zdied fis-sajf meta normalment ikun lanqas minhabba li t-turizmu jassorbi aktar haddiema.  U l-qghad qed jizdied f’pajjizna meta l-ekonomiji tal-Ewropa u l-Amerika qed jitjiebu !